Församlingen

Strandkyrkans församling av Equmeniakyrkan (tidigare Lomma Missionsförsamling) är en ekumenisk församling i Lomma.
Församlingen har funnits sedan 1881 och är öppen för alla som söker en kristen gemenskap.

Församlingen har antagit Equmeniakyrkans vision: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”
Vi ser visionen som ett grundläggande och vägledande riktmärke för församlingens sätt att i liv och vittnesbörd praktisera den tro vi bekänner.

En församling som fått Kristi uppdrag att vara Guds redskap att förvandla världen får aldrig isolera sig från det samhälle, där den lever och ingår som en del. Ingen enskild lever enbart för sin egen skull. Enligt samma princip delar också den kristna församlingen ansvaret för det samhälle där den lever. Med Jesus som förebild är vi till för att tjäna – varandra, våra medmänniskor och hela skapelsen.

Därför ser vi det som en angelägen uppgift att vara öppna och lyssnande inför de behov som finns i det omgivande samhället och efter bästa förmåga forma ett arbete som svarar mot detta. När vi med Jesus som förebild praktiserar hans sätt att möta människor, särskilt dem som bäst behöver mötas av kärlekens omsorg, fördjupas vår trovärdighet som kristen församling.

Kyrkans Historia

Kyrka med hav i sikte Söndagen den 30 augusti 1987 togs Strandkyrkan i bruk. Därmed lämnade missionsförsamlingen kyrkan vid järnvägen och återvände till havssidan, inte långt ifrån den plats, där det första missionshuset uppfördes 1883.

Förberedelser Drömmen om en ny kyrka föddes redan under 1960-talet. Det växande arbetet bland barn och ungdomar krävde bättre lokaler. År 1970 köpte församlingen en villa på Torggatan, som blev församlings- och ungdomsgård under 17 år. Ett lokalprogram utformades och när Lomma nya centrum började ta form fick tomtfrågan sin lösning. Under åren 1984-86 mognade beslutet fram om att bygga. I advent 1986 inleddes byggandet och åtta månader senare stod kyrkan färdig.

Ett tecken på Guds närvaro i Lomma Programskrivningen för kyrkbygget sammanfattar de tankar och krav som under åren arbetats fram inom församlingen. Här återges dessa i sammandrag.

En kyrkan är ett synligt tecken på Guds närvaro mitt i människors vardag. Själva byggnaden skall kunna upplevas som en inbjudan till gemenskap med Gud, en öppen famn och ett välkommen för alla som vill ta dess tjänster i anspråk. Därmed understöder och bekräftar kyrkobyggnaden den kristna församlingens idé och uppgift. Denna uppgift sammanfattas i de urkristna orden vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Byggnades placering, utformning och användning bör ge uttryck för allt detta. Därför skulle kyrkan vara väl synlig och centralt placerad, lätt att känna igen som kyrka, uttrycka evangeliets varma, befriande glädje samt vara en öppen port till gemenskap med Gud och människor.

En Plats för förkunnelse, lovsång, tillbedjan Mötet mellan Gud och människa behöver stöd av rummets form och symbolspråk. Det skall samla tankarna kring det väsentliga, underlätta delaktighet men också stillhet och vila. Kyrkan skall sammanfatta helheten: vittnesbördet, tjänsten och gemenskapen.

Gemenskapens och försoningens tecken Kyrkan fungerar som ett andligt hem och en fritidsgård för församlingen utan de gränser kyrkosplittringen dragit upp, mera inriktad på enheten i Kristus än på särmeningar i enskilda trosfrågor. Där ryms barn och ungdom, studier och musik, samtal och bön. Här formas en mötesplats där var och en bjuder på sig själv. Denna öppenhet för alla tillhör församlingens identitet och uppdrag.

Funktioner och lokaler Byggnaden omfattar ca 470 Kvm på en 1483 Kvm stor tomt. I lokalprogrammet angavs att byggnaden skulle ge plats för en mängd aktiviteter såsom gudstjänster och andakter, konserter och drama, barn- och ungdomsarbete osv. Möjligheten till samutnyttjande och flexibilitet var viktig. Så här funderade vi kring några av kyrkans enskilda delar.

Torget – ”Kontakten” Torget vill vara ”En öppen famn” med plats för utställningar, bokbord, information och spontan gemenskap. Öppenheten utåt är viktig. Det skall kännas lockande och vara lätt att titta in. Torget kan också tjäna som komplettering för kyrkorum och samlingssal.

Kyrkorummet Kyrkorummet ska uttrycka närhet och gemenskap, inbjuda till delaktighet och stillhet. I korpartiet ryms predikoplats, nattvardsbord och dopställe med en funktionell och symboliskt uttrycksfull placering. Musikdelen har sin plats för kör, orgel och piano utan att störa andra symbolfunktioner i rummet. Kören skall också ges möjlighet att sjunga från sin plats i församlingens gemenskap.

Samlingssal – ”Gemenskapen” ”Gemenskapen” tillgodoser behov för kyrkkaffe, föräldraträffar, studier, fester osv. Den skall ha god anknytning till torget, kyrkorummet och köket.

SMU-gården I SMU-gårdens storstuga ryms det aktiviteter för scouter, söndagsskola, motion osv. Här erbjuds fria ytor för lek och samlingar. Ledarrum, tonårsrum och studierum samt våtutrymmen ger fina möjligheter till olika aktiviteter alla dagar i veckan. Lokalerna kan hyras ut till föreningar och enskilda. SMU-uttrycket – ”Ett myller av liv” – har fått goda möjligheter att förverkligas.