Kyrkohandboken

Kyrkohandboken

Equmeniakyrkans Kyrkohandbok togs i bruk första advent 2019. Handboken i sig är ett redskap för att stärka gemenskap och igenkänning, och samtidigt välsigna mångfald.

Arbetet med en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar har pågått sedan 2013. Vid kyrkokonferensen i maj 2019 antog vi den i enighet.

Beställ Kyrkohandboken

Kyrkohandboken kan beställas från Verbum.

Digital version

För dig som hellre använder Kyrkohandboken digitalt på din mobil, surfplatta eller dator finns den även att ladda ner som pdf-fil.

Gudstjänstwebben

Redan tidigt under arbetet med den nya Kyrkohandboken kom önskemålet om en webbplats där handboken skulle finnas i digitalt format tillsammans med ytterligare material som inte kunde beredas plats i den tryckta versionen av handboken. En sångvalslista, kyrkoårets texter och en materialbank utkristalliserade sig som delar som skulle finnas med på den nya webbplatsen utöver innehållet i Kyrkohandboken. Arbetet med att utveckla den Gudstjänstwebben startade våren 2015.

Rättigheter och källförteckning

Texter och böner har skrivits och tagits fram av handbokskommitténs ledamöter. Källorna är främst bibeln, den kristna kyrkans långa gudstjänsttradition och Equmeniakyrkans bildarsamfunds handböcker. Några böner och moment är med tillstånd hämtade ur boken Byggstenar för gudstjänst. Idéer och material för gudstjänstförnyelse (Svenska Missionskyrkan och Verbum förlag 2004).

s. 54 – Nattvardsbön inspirerad av veckomässan på Överås.
s. 57 – Nattvardsbön …ett enda bröd och en enda mänsklighet… skriven av Olov Hartman, publicerad med tillstånd.
s. 63 – bön ”Gud som visar sitt ansikte…” skriven av Thomas Kazen, publicerad med tillstånd.
s. 175-178 Ursprungsversion formulerad av Catarina Lindgren, publicerad med tillstånd.

Processen bakom Kyrkohandboken

Arbetet med en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar har pågått sedan 2013. Då påbörjades processen med att inventera, lyssna in och pröva gudstjänstens roll och betydelse i vår kyrka. En operativt arbetande kyrkohandbokskommitté tillsattes. En hearing på Teologiska Högskolan, en enkät till ordinerade medarbetare inom Equmeniakyrkan samt två remissförfaranden var några av möjligheterna där församlingar, medarbetare och medlemmar hade möjlighet att lämna synpunkter och förslag.

I maj 2016 beslöt Kyrkokonferensen att motta provutgåvan av kyrkohandboken för bruk i Equmeniakyrkans församlingar. Under den fortsatta processen uppmanades medarbetare och församlingar att inkomma med ytterligare synpunkter och förslag.

Samtidigt erbjöds utbildningar och särskilda dagar i alla regioner för att säkerställa kompetens och färdighet när det gäller att leda gudstjänst samt för att öka förståelsen för den liturgiska utvecklingen och praktiken. Inkomna synpunkter och förbättringsförslag beaktades av representativt sammansatta arbetsgrupper under våren 2018.

Provutgåvan reviderades och i maj 2019 antog Kyrkokonferensen i enighet Equmeniakyrkans första kyrkohandbok. Den första advent 2019 tas den tryckta kyrkohandboken i bruk.

Kyrkohandbokskommittén har bestått av Anneli Sandberg, Jenny Dobers, Jonas Lundkvist och Leif Tullhage, samt Hans Andreasson som även har varit projektledare i kyrkohandboksarbetet.

Till handbokskommittén har även knutits ytterligare personer under senare år såsom Arne Fritzson och redaktör Lena Åström. Arbetet med musikens plats och gudstjänstwebben har förts av Lena Wohlfeil. Kommitténs arbete har letts av biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin i nära kontakt med referensgrupp, resurspersoner och medarbetargrupper.