Teologiskt arbete

En kyrkas liv och praktik blir synlig i dess texter och ordningar. Även det omvända gäller. Texter och ordningar blir praktik i en kyrkas liv. Därför är det naturligt att kyrkan konstant arbetar med sina texter och doktriner, i en pågående process.

Equmeniakyrkan är en ny kyrka som bildats ur tre traditioner. Det vill vi ta tillvara på i kyrkan, men vi behöver också ta emot det nya. Det innebär att allt inte är färdigt. Vi är en kyrka på väg.

Namnet Equmeniakyrkan

Här lyfter vi fram betydelsebärande innehållsdelar för Equmeniakyrkan med sin grafiska profil och det mosaikformade grekiska korset. 

  • Lekfullhet – leitourgia
  • Ekumenik – oikoumene
  • EQ – emotionell intelligens 
  • Gemenskap – koinonia 
  • Mission – genom vittnesbörd och tjänst
  • Förvaltarskap/ekonomi – oikoumene 

Teologiskt arbete

Det teologiska arbetet i Equmeniakyrkan sker på uppdrag av:

Equmeniakyrkan är genom sin kristna bekännelse och lovsång till Gud en del av den världsvida kyrkan. Enheten med andra kyrkor behöver ständigt förnyas, bekräftas och växa i mångfaldig tro och handling. Ekumenik rymmer bön och arbete för enhet mellan lokala församlingar och mellan olika kyrkosamfund. I väntan på Kristi kyrkas synliga enhet är Equmeniakyrkan i tiden ett provisorium där pilgrimer tillsammans delar vägen mot det gemensamma målet.

Ekumeniska och konfessionella texter och överenskommelser är därför viktiga dokument att ta emot och ge respons på.

I Equmeniakyrkan finns en teologisk grund, stadgar och en strategisk plattform. De är våra grundläggande dokument. Det finns också en rad policys, strategier och texter som är värdefulla redskap i relationer till vår omvärld.

Som ny kyrka behöver vi ta fram nya texter. Vi behöver utveckla somliga delar av våra grundläggande dokument. Vi möter olika typer av frågeställningar som behöver belysas teologiskt.

Ett uppdrag för arbetet kring teologi är att ta fram teologiskt motiverade underlag för beslut och processer inom kyrkan. Att utifrån Equmeniakyrkans grunddokument och identitet arbeta kritiskt och konstruktivt. Det förutsätter ett självständigt förhållningssätt och en ambition att tillföra nya perspektiv i det aktuella uppdraget.

Equmeniakyrkan finns med i
Baptist World Alliance (BWA)
World Communion of Reformed Churches (WCRC)
World Methodist Council (WMC)
International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC)
European Baptist Federation (EBF)
European Methodist Council (EMC)

Genom särskilt avtal är Equmeniakyrkan ansluten som en förenad kyrka (Affiliated United Church) till: The United Methodist Church (UMC).

Equmeniakyrkan är medlem i Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd.

Equmeniakyrkan kan också besluta om tillhörighet till andra internationella och ekumeniska organisationer samt sluta avtal med kyrkor och samfund i andra länder.