Trotsar utmaningar

Situationen för våra kristna bröder och systrar i Belarus har försämrats avsevärt de senaste två åren. Den norska människorättsgruppen Forum 18 har nyligt gjort en analys över situationen i många länder och konstaterar att Belarus bryter mot mänskliga rättigheter och i synnerhet mot religionsfrihet. Även websidan New Eastern Europe baserad i Krakow beskriver hur trycket hårdnar mot den katolska kyrkan i landet men särskilt också mot de protestantiska kyrkorna. Makthavarna i Minsk har infört en mängd ”lagstadgade inskränkningar”, som tydligt definierar vilka gemenskaper, platser och under vilken ledning verksamhet kan bedrivas och vilken litteratur som får användas.

Troende i Belarus och deras församlingar övervakas strängt av KGB, heter det i analysen av Forum 18. Varje religiös församling är underkastad statlig registrering, men detta skyddar ingen från myndigheternas godtycke. Allt rörande religiösa sammankomster, alltså plats, tema och deltagarnas förhållningssätt föreskrivs av staten. Obligatorisk är även statlig förhandscensur av texter där risken att anklagas för ”extremism” är överhängande.

Trots situationen arbetar våra vänner på på olika platser vidare på ett ett fantastiskt sätt. De möter många barn och ungdomar för aktiviteter så väl i den lokala församlingen som på lägergårdar. Nu närmar sig sommaren och planering för läger är redan lagd. Många barn ser fram emot sommarens höjdpunkt. Under lägren jobbar man med socialt, andligt och fysiskt välmående. Man ser till familjernas situation och hjälper barnen med det som de kan behöva och som de annars inte kan ta del av som tandvård och fysioterapi. Många församlingar har också ett omfattande socialt arbete där de möter människor med fysiska och psykiska funktionshinder. Dessa kan få hjälp i hemmen och det anordnas också läger eller andra typer av sammankomster.

Jag (hjärta) Belarus

Vi har också vänner i Belarus som riktar Guds omsorg mot barn på institutioner. De möter flera hundra barn per vecka vid samlingar för lek och bibelundervisning. Det sker också personliga möten för att barnen skall känna sig sedda och älskade och läger på institutionerna under loven då barnen ofta inte kan lämna platsen.

Ett engagemang för stöd till alkoholister och missbrukare är också något som vi uppmuntras till.

Vi ser hur Gud öppnar nya vägar för engagemang och ger oss nya kontakter trots omständigheterna i landet.

Vi tackar Gud för att han håller sin beskyddande hand över våra vänner i Belarus och välsignar dem. Vi ber också för dem och med dem om att de troende i Belarus ska få bli använda av Gud på den plats och i den situation de befinner sig.