Uttalande om tyngdpunkts- förskjutning

Publicerat 

– Under de 200 åren av fred i Sverige har vi lärt oss metoder för att förebygga våld och att lösa konflikter med diplomati, dialog, samarbete, kulturutbyte och utbildning, sa Margareta Ingelstam, en av personerna bakom Abrahamsbergskyrkans församlings motion  ”Fredens väg är möjlig” som också undertecknats av flera församlingar med olika tillägg.

Uttalandet i sin helhet kan läsas längre ner på denna sida »

Statement from annual conference »

DSC_0788MargaretaI

I hennes plädering pekade hon på att en fredsbyggande säkerhetspolitik är ett långsiktigt arbete där Equmeniakyrkan kan spela en viktig roll.

Det är också en trosfråga för oss som kristna att hävda att det går att lösa konflikter utan våld, sa hon och påminde om att Kyrkornas Världsråds möte i Busan, i Sydkorea nyligen slog fast att ”Krig är emot Guds vilja.”

I debatten som följde menade bl a Birgitta Nilsson från Ansgarsförsamlingen i Västerås att vi som kyrka och kyrkokonferens inte har kompetens att fatta beslut som rör ”riksdagspolitiska budgetfrågor”.

Bernt Jonsson från Uppsala Missionsförsamling som också motionerat i denna fråga, menade att tiden är mogen för ett historiskt initiativ eftersom Försvarsberedningen just i år lägger förslag som gäller ”våra möjligheter till fred och säkerhet under kommande 4-5 år”.

Rapporterna spelat roll

Lars Ingelstams och Anders Mellbourns rapporter (Fred, säkerhet, försvar –  tyngdpunktsförskjutning i svenskt politik) som Equmeniakyrkan och ett femtontal organisationer varit med om att ge ut, har legat till grund för samtliga motioner om att ”fredens väg är möjlig” och kommit att spela en viktig roll för att ge kunskaper om varför en ”tyngdspunktsförskjutning” är både välgrundad och realistisk.

Diskussionerna om att-satserna blev delvis snårig att följa för ombuden.

När Christer Jonsson föredrog kyrkostyrelsens svar på motionerna och pekade på det förslag till uttalande man gjort och ombuden gick till beslut röstade konferensen med klar majoritet för kyrkostyrelsens förslag. Man tillstyrkte motionernas första att-sats om att Equmeniakyrkan ska arbeta för att vår regering ska ”fördela militära budgetar till humanitära insatser och utvecklingsbehov, till konfliktförebyggande och civilt fredsbyggande, m m” – och  kyrkokonferensen antog enhälligt kyrkostyrelsens förslag  till uttalande till Sveriges regering och riksdag.


Uttalandet kan i sin helhet läsas här nedan

Ladda ned uttalandet som pdf »

Fredens väg

Till församlingarna i Equmeniakyrkan

Till ledamöterna i Sveriges Riksdag

Till Sveriges Regering

Equmeniakyrkan, en kyrka i Sverige med ca 700 församlingar och ca 70 000 medlemmar har varit samlad till kyrkokonferens i Stockholm under temat Rötter och vingar.

Vi har utmanats av kallelsen att leva mitt i världen.  Vi tror att vi i varje ny tid behöver relatera det kristna kärleksbudskapet till det som händer i vår omvärld.

Vi har också utmanats av orden från Kyrkornas Världsråds första generalförsamling 1948 om att ”krig är emot Guds vilja”.

Vi har behandlat flera motioner från församlingar som bl a har önskat en omfördelning av militära budgetar till humanitära insatser och arbete med fredsbyggande insatser.

Vi har deltagit, tillsammans med andra kyrkor och organisationer, i arbetet med Partnerskap 2014, 200 år efter det att Sverige senast befann sig i krig. En förnyad fredsrörelse växer nu fram som också behöver ta hänsyn till naturkatastrofer, klimatförändringar, internationell organiserad brottslighet och flyktingströmmar. Nya tiders utmaningar kan inte hanteras med gamla tiders redskap.

Nyligen har Krimhalvön annekterats av Ryssland och stora delar av Ukraina karaktäriseras av politisk oro. Inför en eventuell utökning av pågående kris talas om behovet av förstärkning av det svenska militära försvaret.

Nu behöver tyngdpunkten i säkerhetspolitiken förskjutas mot starkare civila och humanitära satsningar.

Vi ser allvarligt på den politiska oro som råder i Europa men vi tror inte att våld i närliggande länder effektivast bemöts med att Sverige utökar sin militära kapacitet.

Vi tror istället att medel behöver omfördelas för diplomati, dialog, samarbete, kulturutbyte, fortsatt forskning, och även vänortssamarbete och utbildning. Vi förordar utökat stöd till organisationer som arbetar med att förebygga väpnade konflikter och med att bygga fred.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens uppmanar församlingar och enskilda att följa utvecklingen i  omvärlden och arbeta och be för att människor ska tillförsäkras rätten till ett liv i fred och frihet.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens uppmanar riksdag och regering att inför kommande beslut och prioriteringar förändra anslagstilldelning i syfte att förebygga våld och väpnade konflikter.