Publicerat 

Fortbildning för medarbetare

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Equmeniakyrkans vision blir verklighet genom de människor som bärs och drivs av visionen!

Alla är viktiga men församlingens anställda har en särskild roll. Vision och engagemang kräver kompetens för att leda till målet. För att kunna möta ständigt nya situationer och utmaningar behövs påfyllning i form av reflektion och nya kunskaper. Det här får våra anställda genom fortbildning. För att veta om man går åt rätt håll behöver man veta vart man ska. De anställdas kompetens måste svara mot församlingens inriktning och mål. Därför är det viktigt att det finns ett samspel mellan församling och anställda kring fortbildning. I utvecklingssamtal mellan arbetsgivare och arbetstagare bör frågan om fortbildning vara en återkommande punkt. Fortbildning är något som alla anställda regelbundet behöver och har rätt till.

Nu är tiden att leva vår gemensamma vision. Låt fortbildningen bli en viktig resurs för detta! Uppmuntra de anställda du träffar att använda möjligheten till fortbildning.

KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutvecklingsprogrammet KUP erbjuds anställda medarbetare. Kurserna är processinriktade och kopplar samman praktiskt kunnande och ny teori i syfte att fördjupa och utmana. Samtliga kurser är kostnadsfria men det är arbetsgivaren som står för litteratur, uppehälle och resa. Läs mer

Det finns många möjligheter att fördjupa sig som medarbetare i Equmeniakyrkan. Utbildning, lärande och undervisning har varit och är grundläggande för kyrkan. Det hjälper oss att förstå sammanhang – och se samband. I den skärningspunkten sker samtidigt växt och utveckling.

 

Kontaktperson

Elisabeth Lindgren
samordnare för bildning och fortbildning i Equmeniakyrkan
08-580 031 51