Publicerat 

Vad är mission?

Mission kan i vår tid handla om flera olika saker.

Fred och försoning förkroppsligas i Jesus Kristus. Arbetet för fred och försoning i Centralafrika är ett arbetsområde som vi prioriterar. Religionsdialog är också ett viktigt medel för att människor ska kunna förstå varandra och leva tillsammans. Arbete för att främja religionsfrihet är en annan viktig aspekt.

Samhällsbyggande har genom historien framför allt handlat om utbildning, sjuk- och hälsovård. En grundläggande skolverksamhet har skapat förutsättningar för arbete och yrkesverksamhet liksom basen för fritt tänkande, människovärde och demokrati.

Hälsa är en annan viktig faktor för att människor ska kunna bygga ett fungerande samhälle. Detta har medfört stora satsningar inom hälso- och sjukvården. Trots dessa insatser är fattigdomen det kanske allra största hindret för samhällsuppbyggnad. Aldrig förr har det funnits så många demokratiska länder som nu, samtidigt som många människor marginaliseras.

Utbildning, liksom sjuk- och hälsovård, kommer även i fortsättningen att vara viktiga inslag i arbetet. Det handlar inte i första hand om att lindra bristerna utan om att angripa orsakerna till problemen.

Vi vill på ett tydligare sätt stärka olika grupper för att de ska upptäcka sin förmåga att förändra samhället. Ett inslag i detta är att verka för att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs. Andra sätt kan vara utbildning i demokrati eller att stödja enskilda och grupper att via företagsamhet hitta en bas för sin egen försörjning.

Evangelisation handlar idag dels om pionjärmission, det vill säga stöd till verksamhet i områden med svag kristen närvaro, och dels om församlingsgrundande. Det handlar också om att göra Guds ord tillgängligt exempelvis genom bibelöversättning.

Församlingsutveckling är en följd av evangelisationen. Huvuduppgiften är idag inte främst att sända förkunnare eller pastorer i församlingstjänst, utan att stödja utbildning och teologisk forskning för att den samarbetande kyrkan ska kunna bygga upp en egen pastors- och evangelistkår. Organisationsuppbyggnad är ett annat område för stöd. Stöd till kristna i områden med bristande religionsfrihet är särskilt viktigt.

 

Etikett för utlandsarbete 

Ömsesidighet i mission