Publicerat 

Ömsesidighet i mission

55 delegater från 25 länder samlade för utbyte, lärande och gemenskap inför Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012

 

Bistånd och mission har historiskt mycket handlat om att förmedla hjälp, tro och värderingar till människor i utvecklingsländer.

I missionens början talade man om att uppdraget var att ”evangelisera” och ”civilisera” och den allmänna attityden i västerländerna var att den sk. ”primitiva” världen behövde hjälp för att människorna och samhällena där behövde bli ”utvecklade”. Tyvärr hade många stater och makthavare i västvärlden även inställningen att istället för att ”utveckla” ville man ”utnyttja” för egen vinning. I missionen fanns dock redan från början inställningen att den handlade om att hjälpa och man ville människornas bästa.

Förutom evangelisation arbetade man redan från början med hälsovård, utbildning och vissa utvecklingsinsatser. Snart lärde man sig att de människor man mötte hade en rik kultur och intressanta trosföreställningar, värderingar och sociala strukturer som man dokumenterade. Många missionärer gjorde akademiska avhandlingar på detta. Respekten för de kulturer man mötte ökade och skapade intresse och fascination.

Idag inser vi att vi mer än någonsin behöver ett ömsesidigt utbyte i missionen. De människor och kulturer som vi har kontakt med genom missionssamarbetet via systerkyrkorna har en rikedom i form av språk, kultur och erfarenheter som vi kan ha minst lika stor glädje av, som de kan ha av stöd och samarbete med oss.

Den kristna tron försvagas på många håll i vårt land och den trosglöd som många i våra systerkyrkor har kan bidra till fördjupad mission i Sverige. Den sociala sammanhållning som finns i många av de kulturer där våra samarbetskyrkor finns, kan lära oss social omsorg som vi skulle behöva i vårt ”överindividualiserade” samhälle.

Detta gör att vi idag talar mer om ömsesidighet i mission än om envägsmission. Det är dock inte enkelt eftersom vi både som kristna och svenskar i allmänhet är vana att hjälpa till och att påverka med våra värderingar, medan vi är mindre benägna att ta emot hjälp och låta oss påverkas av andra.

Vi behöver utveckla fler mötesplatser där vi öppet och ärligt delar med oss till varandra av tro, tankar, värderingar och synpunkter. Det är något vi får be och arbeta för så att det kan bli en verklig ömsesidighet i missionen som gör att Guds rike växer allt starkare i Sverige och i våra samarbetsländer.