Publicerat 

Församlingsbidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder.

Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidragen. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar.

Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna. Fördelningsrådet beslutar även hur de olika inkomstkällorna bäst fördelas i stöd till församlingar.

Kriterier för bedömning av ansökningar

Kriterierna är indelade i två kategorier, som avser bedömning av ändamålet och bedömning av mottagaren. Ändamålet kan vara ett projekt eller en verksamhet som innebär kostnader för lön, verksamhet eller andra omkostnader.

Ändamålets natur

• Ändamålet ska vara framåtsyftande
• Det ska präglas av trosviss realism
• Det ska ligga i linje med Equmeniakyrkans vision och teologiska grund
• Det ska vara byggt på omvärldsanalys

Det är en bonus om det är till nytta för kyrkan; t ex att någon annan församling får glädje och vägledning av det som görs.

Bedömning av mottagaren

Obligatoriska kriterier
• Vision och målformulering
• Kyrkoavgiftsbetalare
• Otillräckliga egna ekonomiska resurser
• Växtpotential

Bonuskriterier
• Relation med församlingshandledare
• Har eller söker starta barn- och ungdomsarbete
• Har en positiv medlemsutveckling
• Antalet betjänande är minst församlingens medlemmar+50% av dessa
• Delaktiga i integrations- och mångfaldsarbete
• Delaktiga i Equmeniakyrkans liv och tjänst

En församling som fått bidrag under tre på varandra följande år kan efter det normalt inte tilldelas bidrag i samma omfattning som tidigare. Ansökan gäller kommande kalenderår. Församlingar som får bidrag ska rapportera till den regionale kyrkoledaren om väsentliga förändringar sker och bidraget minskas i motsvarande grad såvida inte den regionale
kyrkoledaren förordar något annat.

Gör din ansökan direkt här på hemsidan eller ladda ner en blankett.
Ansök här

Här kan du ladda ner en pdf med informationen på den här sidan.
Läs mer

 

Mer information

Har du frågor eller vill veta mer kontakta ansvarig handläggare på kansliet eller ansvarig på din region.


Kansliet

Eva Danneholm, 08-580 031 25
eva.danneholm@equmeniakyrkan.se

Regionerna

Nord
Lena Bergström, 070-306 28 02
bidrag.nord@equmeniakyrkan.se

Mitt
Lennart Renöfält, 070-668 57 99
bidrag.mitt@equmeniakyrkan.se

Svealand
Helen Friberg, 070-312 44 74
bidrag.svealand@equmeniakyrkan.se

Stockholm
Jenny Dobers, 070-931 03 34
bidrag.stockholm@equmeniakyrkan.se

Väst
Tomas Hammar, 076-505 31 40
bidrag.vast@equmeniakyrkan.se

Öst
Peter Bernhardson, 072-741 15 11
bidrag.ost@equmeniakyrkan.se

Syd
Charlotte Thaarup, 072-302 77 00
bidrag.syd@equmeniakyrkan.se

Gör din ansökan direkt här på hemsidan eller ladda ner en blankett.
Ansök här

Här kan du ladda ner en pdf med informationen på den här sidan.
Läs mer