Publicerat 

Församlingsbidrag

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingar genom medel från SST, kyrkoavgiften och genom avkastning från olika fonder.

Hälften av tillgängliga medel fördelas lika till regionerna, hälften fördelas i proportion till antal församlingar/medlemmar. Kyrkostyrelsen har antagit kriterier för bidragen. Syftet med kriterierna är att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar.

Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, beslutar om bidragsfördelning efter beredning i regionerna. En uppföljning av beviljade bidrag sker genom att ett formulär skickas ut till alla församlingar som under föregående år beviljats bidrag.

Bidragsperiod

Ansökan ska vara inne senast 30 juni, och bidrag gäller kommande kalenderår. En församling som fått bidrag under tre på varandra följande år kan efter det normalt inte tilldelas bidrag i samma omfattning som tidigare.  Nybildade församlingar kan dock beviljas stöd under ytterligare några år. För alla gäller att det ska finnas en plan som visar hur församlingen klarar sin ekonomi när bidraget upphör.

Församlingar som får bidrag ska rapportera till den regionala kyrkoledaren om väsentliga förändringar sker, t ex att en anställning upphör. Bidraget minskas då i motsvarande grad såvida inte den regionala kyrkoledaren förordar något annat.

Kriterier för bedömning av ansökningar

Kriterierna är indelade i två kategorier, som avser bedömning av ändamålet och bedömning av mottagaren. Ändamålet kan vara ett projekt eller en verksamhet som innebär kostnader för lön, verksamhet eller andra omkostnader.

Ändamålet
 • Ändamålet ska vara framåtsyftande, nysatsningar uppmuntras. På vissa orter kan församlingar behöva stödjas för att finnas kvar på orten.
 • Det ska ligga i linje med Equmeniakyrkans vision och teologiska grund.
 • Det ska vara byggt på omvärldsanalys; t ex om församlingens betydelse i det omgivande samhället.
Mottagare
Obligatoriska kriterier
 • Vision och konkreta målformuleringar.
 • Inriktning på att växa/utvecklas.
 • Otillräckliga egna ekonomiska resurser för ändamålet.
 • Ekonomisk plan för nertrappning av bidraget samt senaste resultat- och balansräkning ska bifogas.
Bonuskriterier
 • Relation med församlingshandledare.
 • Har eller söker starta barn- och ungdomsarbete.
 • Delaktiga i integrations- och mångfaldsarbete.
 • Delaktiga i Equmeniakyrkans liv och tjänst.
 • Kyrkoavgiftsbetalare.
 • Ändamålet kan vara till nytta för någon annan församling.

Gör din ansökan här

Information om församlingsbidrag (pdf)

Mer information

Har du frågor eller vill veta mer kontakta ansvarig handläggare på kansliet eller ansvarig på din region.


Kansliet

Eva Danneholm, 08-580 031 25
eva.danneholm@equmeniakyrkan.se

Regionerna

Nord
Andr’e Jakobsson, 070-697 06 13
bidrag.nord@equmeniakyrkan.se

Mitt
P-O Byrskog, 076-505 31 24
bidrag.mitt@equmeniakyrkan.se

Svealand
Helen Friberg, 070-312 44 74
bidrag.svealand@equmeniakyrkan.se

Stockholm
Jenny Dobers, 070-931 03 34
bidrag.stockholm@equmeniakyrkan.se

Väst
Tomas Hammar, 076-505 31 40
bidrag.vast@equmeniakyrkan.se

Öst
Peter Bernhardson, 072-741 15 11
bidrag.ost@equmeniakyrkan.se

Syd
Charlotte Thaarup, 072-302 77 00
bidrag.syd@equmeniakyrkan.se