Publicerat 

Livsnära smågrupper

Alpha


Livsnära smågrupper – ett prioriterat område inom Equmeniakyrkan

Att inspirera och stödja församlingarna i arbetet med Livsnära Smågrupper är ett prioriterat område inom Equmeniakyrkan. Vår kyrka önskar ha fokus på stöd till den lokala församlingens förnyelse, fördjupning och växt. Vi har en vision att församlingarna inom vår kyrka byggs av smågrupper där gemenskapen stärks och där bibelläsningen, förbönen samt samtalet om livets frågor får leva.

För att detta skall bli verklighet behöver vi lyfta fram Livsnära Smågrupper i många sammanhang. Det behövs inspiration och stöd till församlingarna.

Ett arbete i nära samverkan med Studieförbundet Bilda har påbörjats. Det innebär bl.a. att ca 20 lokalt anställda pastorer och diakoner inom Equmeniakyrkan har sagt ja till att bli inspiratörer för arbetet med Livsnära smågrupper. Alla erfarenhet av arbete med Livsnära Smågrupper. Gruppen möttes till ett utbildningsdygn på Lidingö utbildningscentrum i november 2012 och möts igen juni 2013

Tillsammans kommer dessa att utgöra ett starkt nätverk som stöttar varandra, får fortbildning och stöd från kyrkan och som vill vara en resurs in i den lokala församlingen för att inspirera till och ge verktyg för arbetet med Livsnära Smågrupper.

Under hösten 2013 erbjuds församlingarna inom Equmeniakyrkan möjlighet att få besök av en inspiratör. Vi hoppas just din församling är beredd att ta emot en inspiratör och låta er utmanas av möjligheten att fördjupa eller komma igång med arbetet med Livsnära smågrupper.


Vill du veta mer?

Noomi Tönnäng, Temagrupp Lärjungaskap och Mattias Neve Temagrupp Församling inom Equmeniakyrkan har fått ansvaret för arbetet med Livsnära smågrupper. Du är välkommen att höra av dig till oss:

Noomi Tönnäng 08-58 00 31 44

Mattias Neve       08-58 00 31 26

Allteftersom arbetet kommer igång kommer det att finnas ytterligare information på den här sidan.


På biblisk grund

Den lilla gruppen som bas för kristen gemenskap har funnits sedan apostlagärningarnas tid. Vi läser om den första kristna gemenskapen. ”De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje”. (Apg. 2:46)

Det motsvarar vår gemenskap i gudstjänsten och den livsnära smågruppen. Ibland talar vi om den tvåvingade församlingen för att betona att både gudstjänsten och den lilla gemenskapen är det som bär upp församlingslivet. På samma sätt som gudstjänsten är självklar i församlingsgemenskapen så är det både angeläget och riktigt att tänka församlingen som en gemenskap som byggs av smågrupper, inte bara har smågrupper.

Motiv och bakgrund

Tidigare generationers traditioner att mötas i hemmen för att samtala och be tillsammans har försvagats. Vi har också färre mötesplatser i kyrkan där lärjungaskapet har möjlighet att fördjupas och gemenskap byggas mellan medlemmar. Detsamma gäller också i samhället i stort där våra liv är uppdelade geografiskt och tidsmässigt och de återkommande mötesplatserna är få. Denna situation är en utmaning till oss.

I arbete med församlingsutveckling och i flera studier av vad som är gemensamt och utmärkande för församlingar som växer så visar det sig att det är mycket viktigt att församlingen har fungerande smågrupper. Alltså grupper där det finns öppenhet och utrymme att samtala om såväl de livsnära vardagsfrågorna som de andliga behoven och längtan efter ett djupare andligt liv. I den livsnära smågruppen finns också en unik möjlighet att stötta varandra i både praktisk omsorg och förbön.

En kärnfråga

Det är angeläget att förankra synen på församlingen som en gemenskap uppbyggd av smågrupper.  En del församlingar har goda erfarenheter av livsnära smågrupper och kan bli inspirerande exempel.

En kärnfråga är utbildning av smågruppsledare i församlingarna. Vi tror att utbildning behövs och att ett kontinuerligt stöd till gruppledare är avgörande för om de livsnära smågrupperna skall få en positiv och långsiktig bärkraft och bli en bas i församlingslivet.

Olika former av material för samtal inom frågor av skiftande slag kommer att finnas till stöd och utmaning för gruppen. De erfarenheter som görs av den lilla gruppen kan också komma till användning i många andra sammanhang.