Publicerat 

CEBU:s hälsovårdsarbete

Mai Ndombe området i norra delen av Bandundu provinsen är ett svårtillgängligt område. Vägar som inte är farbara med bil, långa avstånd och långt mellan enheterna. Befolkningen är fattig, den livnär sig på odling, jakt och fiske. De har stora svårigheter att sälja sina produkter, något som håller dem kvar i fattigdomen.

I mitten av 70-talet hade kyrkan ansvar för 1 sjukhus och 6 sjukstugor och arbetet leddes helt av svenska missionärer. Idag arbetar kyrkan i ett större geografiskt område i Mai Ndombe och ansvarar för ett större antal sjukhus och hälsocenter. En fantastisk utveckling både vad gäller enheter, byggnader och personal har skett de senaste 40 åren! Under slutet av 70-talet överlämnades ansvaret mer och mer från missionärer till kongoleser. Den förste kongolesiske läkaren anställdes i början på 80-talet och sjukvårdarna har idag en bättre utbildning än på 70-talet. Det har delvis varit svårt att överlämna ansvaret och många har faktiskt beklagat att så skett. Men den enda möjligheten för fortsatt god vård, är att kongoleserna själva har ansvar för arbetet. De hus som byggdes, under tiden från missionens start till 80-talet, används fortfarande och är i varierande grad beroende av reparation. El och vatten saknas på alla enheter och standarden bedöms vara låg. Men det är trots detta möjligt att erbjuda befolkningen hälso- och sjukvård.

Fungerande operationsbelysning!

Solpaneler och belysning för tre av CEBU:s sjukhus i Mai Ndombe området är nu installerade.installation solpanel210 Det var Duma och Semendua som fick sina paneler i en första arbetsinsats, i mitten av juni 2015, och Mimia fick sina ca två veckor senare. Transporten till och installationen i Mimia, var mera komplicerad, eftersom det sjukhuset är beläget långt inne i regnskogen. Transporten skedde med hjälp av flyg, båt och skottkärra! Det var de sista 15 km från Lokolama vid Lukenie floden som gick med skottkärra! Ingenjören från firman i Kinshasa som levererat materialet, tillbringade flera dagar än nödvändigt i Mimia, eftersom det inte gick att ta sig därifrån då han var klar med arbetet!

Befolkningen på alla tre platser är glada och tacksamma! Sjukvårdspersonalen ser nu framför sig en tid med mindre komplikationer vid ingrepp, eftersom de ser vad de gör, även nattetid! Detta kommer att medföra ökad säkerhet och bättre kvalité i arbetet.

dr moverobe arbete bearb300
Dr Moverobe på sitt arbetsrum.cbu dr Moverobe bearb 300
lakarecbu bearb300
Dr Moverobe med apoteksansvarig.CEBU:s chefsläkare, Jean-Pierre Moverobe

Arbetet leds idag av en chefsläkare, en sekreterare, som också fungerar som kassör och en förrådsansvarig (mediciner och material). Ledningen finns på Semendua, samma ort där  CEBU har sitt huvudkontor. Chefsläkarens uppgift är att samordna aktiviteterna inom CEBU:s alla hälsovårdsenheter, att rapportera till kyrkans missionsföreståndare om arbetet, att samarbeta med ansvariga i de hälsozoner där CEBU bedriver arbete och samarbeta med det nätverk i Kinshasa, som nyligen bildats av hälsovårdsenheterna inom de tre kyrkor som Equmeniakyrkan samarbetar med (EEC i Kongo Brazzaville, CEBU och CEC i Kongo Kinshasa).

Hälsodepartementet har sammanlagt 281 anställda varav 6 läkare, 214 sjukvårdare på olika nivåer och 61 med administrativa uppgifter. En större andel av de anställda finns inte i statens register och får därför inte lön från staten. De som är registrerade, får regelbundet lön från staten. Läkarna har fått ett lönetillägg under flera år, för att garantera att de stannar i inlandet.

Rapporter och statistik sammanställs varje månad och kvartal. Svårigheten är dock att få del av rapporterna, eftersom många enheter är isolerade i regnskogen. Förråden för mediciner och material har stora svårigheter att fungera. Inköp i Kinshasa och transport till Semendua är dyra och det lönar sig knappast att försöka få denna verksamhet att fungera. Enheterna inom de olika hälsozonerna kan få tillgång till mediciner och material i respektive hälsozons huvudkontor.

De ansvariga för hälsovårdsarbetet samarbetar med ansvariga i de hälsozoner där verksamhet finns. Exempelvis deltar CEBU:s chefsläkare i regelbundna möten med zonansvariga, de besöker enheterna tillsammans, något som kan minska resekostnader.

 

Hälsovårdsenheter, som drivs av CEBU;

(De finns alla markerade på kartan över Mai Ndombe).

i 6 hälsozoner i Mai Ndombe distriktet

i Bagata, söder om Mai Ndombe

i Bandundu stad

i Kinshasa, huvudstaden

 

Hälsozonerna i Mai Ndombe och CEBU:s arbete

MaiNdombeALBkarta1