Publicerat 

Kibunzi

Missionsstationen anlades av Svenska Missionsförbundet redan 1888 och sjukhuset byggdes 1920, många svenskar har arbetat här genom åren. Här har även funnits sjuksköterskeskola. Sjukhuset är nu mycket nergånget med t.ex. flagnande målarfärg och mycket dåligt sängbestånd, BB är särskilt illa utsatt. Befolkningen, som är ökande, har dock inget alternativ att vända sig till. Trots att sjukhuset är regionsjukhus i Kibunzizonen har staten inte tagit sitt ansvar, men en upprustning är nu planerad för delar av verksamheten.

kibunzi15

Vårdstatistik 2010
Man har 70 fungerande vårdplatser. Antalet inlagda var 1069, och man gjorde 163 större operationer. På mottagningarna tog man emot 1206 besök. Antalet förlossningar var 231, 32 av dessa var kejsarsnitt. Två mödrar avled.

Personal
1 läkare, 13 barnmorskor och sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 10 administrativ och övrig personal. Man har ett bekymmer med åldrande personal som ofta är sjuka.
Vatten: Man har gamla regnvattencisterner men dessa är dåligt underhållna. Det finns en vattenkälla relativt långt bort, men man hämtar hellre vatten där. Med ökande befolkning finns behov av en bättre lösning av vattenfrågan.

Elförsöjning
Man har en elgenerator men har problem med att täcka kostnaden för drivmedel till denna då ofta inkomsterna till sjukhuset inte räcker till för både löner och drift. Operationssalen har elförsörjts med solpaneler, men elförsörjningen har inte räckt till förlossningsavdelningen. Genom att en församling i Equmeniakyrkan har skänkt medel till nya solpaneler har man sedan början av 2015 haft elektriskt ljus även här.

Utrustning
Laboratoriet är mycket gammalt och föråldrat, samtal förs på regional nivå om att komma upp till nationell standard. Man har en liten röntgenapparat men den har inte fungerat på senare tid. Det finns även en ultraljudsapparat men vaginal transducer saknas.

Läkemedel
Distribueras via depån i Luozi, men saknas ibland medel att köpa in för.

Ambulans
Har inte fungerat de senaste 10 åren.

Förbränningsugn
Finns

Prioriterade behov
Stort behov av nya sängar. Stor materielbrist.