Publicerat 

Nätverk mellan tre länder

2013 bildades ett nätverk för hälso- och sjukvårdsarbetet i båda Kongo länderna, i samråd med Equmeniakyrkans Hälso- och sjukvårdsgrupp i Sverige. I detta nätverk ingår representanter för de medicinskt ansvariga i CEBU, CEC och ECC. En ansvarig läkare är utsedd och har regelbunden kontakt med Sverige. Nätverket arbetar främst i de båda Kongo länderna, men har regelbunden kontakt med Equmeniakyrkan i Sverige och Hälso- och sjukvårdsgruppen.

Syftet med detta nätverk är att det skall finnas en grupp i Kongo, som hanterar de medicinska frågorna, som bedömer behoven i de tre områdena, som prioriterar insatser och som kan ge stöd till hälsovårdsarbetet inom respektive kyrkas område. Men framförallt möjliggör nätverket ett utbyte av kunskap och erfarenheter, vilket kan förbättra arbetet inom de tre hälsovårdsdepartementen. Tillsammans med ODDM och de specialister som finns inom den organisationen, förväntas de tre departementen kunna öka sin kompetens inom det medicinska området. En annan förväntad effekt av nätverket är att det skall underlätta kontakten och integrationen med de statligt styrda hälsovårdsenheterna.

Nätverket har nu börjat arbeta. Man har besökt varandras sjukvårdsområden och arbetar nu på att kunna göra gemensamma prioriteringar som ska resultera i ansökningar till Equmeniakyrkan och andra tänkbara givare. Den ansvarige läkaren arbetar en dag/vecka för nätverket och har sitt kontor på Nzo Binati, CEC:s kontor i Kinshasa. Nätverket har hittills finansierats via ett projekt som beviljats av Svenska Missionsrådet (SMR)