Publicerat 

Projektsamverkan Kyrkornas Världsråd

Projektblad 2015 – KV

Equmeniakyrkan ger ekonomiskt stöd till Kyrkornas Världsråds (KVs) arbete tillsammans med dess medlemskyrkor i andra delar av världen inom områdena hiv – aids och miljö. Dessutom lämnades under 2014 ett särskilt stöd till personalens fortbildning i projekthantering, uppföljning och utvärdering. Vårt bidrag möjliggörs genom insamlade medel till Equmeniakyrkans internationella arbete, bidrag från second handbutiker samt Sida-medel.

Behov 2015 (minst 10 % av totalsumman som egeninsats, Sida bidrar med resten.)

 1. Klimaträttvisa och ansvar för skapelsen – 400 000 kr
 2. EHAIA – hiv och aidsarbete i Afrika – 2 200 000 kr

Equmeniakyrkans personal följer verksamheten vid regelbundna besök i Geneve och deltar i vissa aktiviteter som KV genomför i samverkan med medlemskyrkor i andra länder. För varje temaområde ansvarar särskilda arbetsgrupper och handläggare på KV. Equmeniakyrkan får del av årliga rapporter för hela verksamheten.

Tidplan

Aktuell projektperiod omfattar jan 2013-dec 2015.

Några exempel på aktiviteter som genomfördes 2014 och som fortsätter även under 2015  –

EHAIA –  Hälsa och hållbara liv 

 • 4-5 dagars utbildning av 30-35 processledare för kontextuella bibelstudier i både Kinshasa och Brazzaville
 • Skapa medvetenhet om grundorsaker till att hiv sprids (stigma, diskriminering, våld, ojämlikhet mellan könen, ekonomisk orättvisa)
 • Utbildning i sex och samlevnad för olika målgrupper i 7 regioner i Afrika
 • Publikationer samt spridning av metoder och erfarenheter på högskolor/teologiska skolor samt WHO och andra närstående organisationer

Klimaträttvisa och ansvar för skapelsen

 •  Påverkansarbete på bl.a. FN och myndigheter i olika länder. Särskilt stöd till minoritetsgrupper och andra utsatta grupper.
 •  Öka kunskap och engagemang hos kyrkliga ledare så att de kan driva påverkansarbete i sina respektive länder. Möte i New York.
 •  I samverkan med andra internationella aktörer skapa medvetenhet hos den breda allmänheten utifrån sin teologiska grund att vårda skapelsen.
 • Deltagande i internationella forum för miljöfrågor.

PMER – Organisationsutveckling

 • Utbildning för alla projekthandläggare i hur man bättre tydliggör och mäter resultat på olika nivåer
 • Skapa en handbok för projekthandläggning

För mer information om KVs projekt kontakta Els-Marie Carlbäcker, 08-5800 3150, elsmarie.carlbacker@equmeniakyrkan.se