Publicerat 

Afrika-projekt

Här hittar du insamlingsprojekt i Kongo Brazzaville, Liberia, Mocambique samt några av insamlingsprojekten i DR Kongo (Kinshasa). Fler projekt i DR Kongo kommer att läggas ut inom kort.

I den här foldern kan du läsa mer om arbetet med hälso-  och sjukvård i Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville.halsovard_folder


DR Kongo (Kinshasa)
 

Projektnamn: Pastors- och evangelistutbildning
Beskrivning: Förenade Baptistkyrkors samfund (CEBU) och Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) bedriver båda utbildning av pastorer vid gemensamt universitet i Kinshasa (UCKIN). De båda samfunden har också lokala pastors- och evangelistutbildningar i sina respektive regioner. Eftersom pensionsavgångarna inom pastorskårerna de kommande åren är stora behövs här en extra satsning. Här kan du läsa mer.
Behov per pastorsstudent och år: 17 500 kr
Behov per evangeliststudent och år: 9 000 kr
Projektnummer: 44580

Projektnamn: Alfabetisering
Beskrivning: Medvetandegörande alfabetisering i församlingar inom Förenade Baptistkyrkors samfund (CEBU), en av Equmeniakyrkans samarbetskyrkor.
Behov per år: Projektet är ett samarbete med Kristen och Kvinna, se www.kristenochkvinna.se

Projektnamn: Hälso- och sjukvård
Beskrivning: Stöd till Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU:s och CEC:s hälsovårdsarbete med målsättningen ”hälsa för alla” och med speciellt fokus på att minska mödra- och barnadödlighet. Stöd utgår också till samarbetsorganisationen ODDM (Organisationen för hållbar utveckling i Mai-Ndombe) som arbetar med samordning och uppföljning av olika hälsovårdsprojekt, bl.a. ett vaccinationsprojekt i Mai-Ndombe. I båda samarbetskyrkorna finns behov av vidareutbildning av personal, belysning till operationssalar och förlossningsrum, översyn av vattensystem, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning.
Behov per år: 1 500 000 kr
Projektnummer: 44570

Projektnamn: Utbildning
Beskrivning: Stöd till skolgång för barn från familjer med små ekonomiska resurser, i Kinshasa samt i Beno och Bisenge, Norra Bandundu.
Behov per år: 45 000 kr
Projektnummer: 44620

Projektnamn: Socialt arbete (inkl. matpaket och skolavgifter)
Beskrivning: Matpaket och skolavgifter till barn som förlorat ena eller båda föräldrarna, i Kinshasa och i Semendua. Här kan du läsa mer. 
GfL_logga-35pxBehov: 300 000 kr
Projektnummer: 44560
Projektblad till Ge för Livet-insamling

Projektnamn: Fotbollsprojekt
Beskrivning: Inspirerade av fotbollsskolan i Brazzaville startade ett nytt idrottsprojekt i staden Kimpese, 2009. I fotbollsskolan finns ca 200 barn som leds av 14 ledare. Det idrottscenter som byggts upp är idag en viktig mötesplats för fotbollsträning, andra idrotter och sociala aktiviteter. Projektet ger barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid där goda värderingar planteras och där vänskap grundläggs. Här kan du läsa mer.
Behov per år: 200 000 kr
Projektnummer: 44610

Projektnamn: Utvecklingsprogram för fattigdomsbekämpning
Beskrivning: Sedan tre år pågår ett samhällsutvecklingsprogram inom Evangeliska Samfundets (CEC) utbredningsområde. Med stöd från Sida bedrivs insatser för att minska fattigdomen genom att stärka individer och grupper i det civila samhället. Den femåriga insatsen omfattar fyra huvudområden: ekologi, mänskliga rättigheter, hälsa och utbildning. Genom programmet deltar CEC aktivt i kampen mot orättvisor och sociala klyftor, mot marginalisering av dem som saknar röst, mot kvinnors och barns utanförskap. Genom projektkatalogen söker vi medel till Equmeniakyrkans ekonomiska egeninsats för projektet.  Mer information om programmet hittar du här.
  Behov per år: 450 000 kr
Projektnummer: 44650
Projektblad till Ge för Livet-insamling

Projektnamn: Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa
Beskrivning: Sedan 2010 har ett aktivt samarbete ägt rum på det administrativa och ekonomiska området mellan Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) och Equmeniakyrkan utifrån ett avtal som undertecknades hösten 2008. Syftet är att stödja CEC i processen med att sanera och förbättra sin ekonomi med inriktning på att CEC genom egenfinansiering ska kunna få en stabil ekonomisk grund att stå på. Processen har kommit en bit på väg men är ännu inte avslutad. Det finns ännu ett behov av stöd och samverkan med CEC på detta område. Här kan du läsa mer.
I samtal med Förenade Baptistkyrkors Samfund (CEBU) har behov av ett liknande stöd identifierats för att bygga upp en administrativ struktur och organisation som fungerar. Det handlar bland annat om kapacitetsförstärkning på olika områden för att få bättre kvalitet i den ekonomiska redovisningen och att få till stånd en bättre balans mellan inkomster och utgifter. Equmeniakyrkan vill också stödja utbyte mellan de två samarbetskyrkorna för erfarenhets och kunskapsutbyte.
Behov per år: 200 000 kr
Projektnummer: 44540

Kongo Brazzaville

Projektnamn: Utlokaliserad evangelist- och lekmannautbildning
Beskrivning: Evangeliska kyrkan bedriver som ett komplement till gemensam pastorsutbildning kurser på lokal nivå för utbildning av lekmän och byevangelister.
Behov per år: 30 000 kr
Projektnummer:44250

Projektnamn: Fotbollsskola
Beskrivning: Fotbollsskola för barn och ungdom i Brazzaville erbjuder meningsfulla och sunda fritidsaktiviteter.
Behov per år: 450 000 kr
Projektnummer: 44310

Projektnamn: Gatubarnsprojekt i Pointe-Noire
Beskrivning: Inbördeskrig, Hiv/aids och föreställningar om att barn kan vara häxor har skapat ett gatubarnsproblem i Pointe-Noire. Stöd Espace Enfants den barnhemsverksamhet som medlemmar ur den Evangeliska Kyrkan har utmanats att starta
Behov per år: 40 000 kr
Projektnummer: 44260

Projektnamn: Hälso- och sjukvård
Beskrivning: Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i Kongo-Brazzaville är stora. Speciellt stora är behoven på landsbygden där Evangeliska Kyrkan har flera vårdcentraler. Där finns behov av vidareutbildning för personal, belysning till operationssalar och förlossningsrum, översyn av vattensystem, säkrad medicinförsörjning och medicinsk utrustning.
Behov per år: 400 000 kr
Projektnummer: 44270

Projektnamn: Materialbistånd
Beskrivning: Equmeniakyrkan bidrar till Evangeliska Kyrkans arbete genom materialbistånd. Varje år sänds vanligtvis en container med båtfrakt till Kongo-Brazzaville. Containern innehåller material kyrkans sociala arbete. Ditt stöd behövs till frakt och tullkostnader.
Behov per år: 100 000 kr
Projektnummer: 44260

Projektnamn: Biblar och sångböcker
Beskrivning: Biblar och sångböcker behövs för att delas ut i Evangeliska kyrkans evangelisationsarbete.
Behov per år: 10 000 kr
Projektnummer: 44250

Projektnamn: Jord- och skogsbruk
Beskrivning: Evangeliska Kyrkans utvecklingsorgan, CTPAD, blir en av aktörerna i ett landstäckande återbeskogningsprogram. För att komplettera de statliga medlen behövs också en egeninsats.
Behov per år: 100 000 kr
Projektnummer: 44290

Projektnamn: Samhällsutveckling
Beskrivning: Equmeniakyrkan samverkar med Evangeliska kyrkan och dess utvecklingsorgan CTPAD. Idag består arbetet i åtgärder för att minska spridningen av Hiv/aids, ge ungdomar yrkesutbildning och barn- och ungdomar möjlighet till en utvecklande och drogfri fritid. Vid behov av humanitära insatser finns en beredskap.
Behov per år: 100 000 kr
Projektnummer: 44290

Liberia

Projektnamn: Hope of Deaf school
Beskrivning: Skola för döva barn och ungdomar, drift och skolmaterial. Här kan du läsa mer.
Behov per år: 85 000 kr
Projektnummer: 44800

Mocambique

Projektnamn: Carolyn Belshe Orphanage Center
Beskrivning: Hem för föräldralösa barn och ungdomar. Här kan du läsa mer.
Behov per år: 115 000 kr.
Projektnummer: 44850
Projektblad till Ge för Livet-insamling

One comment

  1. Tore Olsson says:

    Finns det kort/gåvobevis att beställa för matpaket Kinshasa/Semendua? (Liknande som fanns hos Baptistsamfundet)

Comments are closed.