Publicerat 

Vårdcentraler i Kongo Brazzaville

Vårdcentraler i Kongo Brazzaville

Bacongo

BVC Bacongo-1

Centret ligger på bacongoförsamlingens tomt och stöds av församlingen. Här drivs också projekt som vänder sig till HIV-positiva barn och som finansieras av världsbanken.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Nybyggt sjukhus i Bacongo, Brazzaville

Vårdstatistik 2010
Man hade 818 öppenvårdsbesök och 390 MVC-besök.

Byggnader
I gott skick.

Personal
Vägning BVC Bacongo-1
2 leg. sjuksköterskor, 1 barnmorska,1 laboratorieassistent, 1 teknisk assistent, 1 undersköterska.

Vatten
Kommunalt

El
Nätförsörjning

Utrustning
Inga kända brister

Läkemedel
Säker distribution

 

Dolisie

Centret ligger i landets tredje största stad Dolisie och ligger på Dolisiedistriktets tomt. Det har tidigare varit ett större center med mottagning, laboratorium, MVC, BVC och ögonmottagning. Kvar finns nu endast ögonmottagning, verksamheten stöds från en finsk-kongolesisk vänskapsförening.

Närmaste sjukvårdsinrättning
I Dolisie finns 2 sjukhus.

Personal
Två anställda.

Byggnader
I gott skick.

Etoumbi

Samhället ligger uppe i regnskogen. Liten mottagning. Från början fanns endast apotek. Sedan tillkom MVC/BVC med vaccinationsverksamhet och mottagning. Nu finns endast kapacitet för mottagning och vaccinationer, men vaccinationerna ligger nere ( se under utrustning). MVC skulle kunna återupptas men förlossningar sker på sjukhuset. Mottagningen är liten och ger inte mycket vinst. Befolkningen består delvis av pygmeer och är tveksam till modern medicin. De flesta går först till fetischören. Församlingen är liten och fattig och har svårt att försörja sin pastor och kyrkan centralt och på distriktsnivå ger heller inte mycket stöd till verksamheten.

Avstånd, transportmöjligheter
Finns sjukhus i Etoumbi.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Se ovan.

Vårdstatistik 2010
Det finns 7 vårdplatser. Man hade 1163 öppenvårdsbesök.

Byggnader
Reparationsbehov av vårdbyggnaden och de två personalbostäderna.

Personal
Normalt två, f.n. endast en p.g.a. sjukdom. Behöver på denna plats kvinnlig personal för att driva MVC.

Vatten
Finns kommunalt som distribueras till litet vattentorn.

El
Kommer att dras från elnät

Utrustning
Inga avancerade instrument finns men ett nytt mikroskop. Fotogenkylskåp finns men man saknar vekar. Vaccinationsverksamheten ligger därför nere.

Ambulans
Saknas

Förbränningsugn
Saknas

Indo

Uppfördes 1918. Verksamheten nationaliserades 1965 och lämnades tillbaka till kyrkan 2006 men är inlemmat i statens organisation vilket ökar resurserna.

Under inbördeskrigen på 1990-talet gick verksamheten ner men centret har aktiverats och verksamheten ökat. Det är ett gott samarbete med staten som har ett HIV-projekt knutet till dispensären. Området kring Sibiti är nämligen det mest AIDS-drabbade i landet, möjligen p.g.a. att man av tradition haft friare sexuella relationer än i landet i övrigt. Det är fortfarande vanligt att man först går till fetischören innan man söker modern medicins hjälp. Frekvensen HIV-positiva är här 9 procent mot 3,2 nationellt.

Avstånd, transportmöjligheter
Det är asfaltväg till Sibiti men ambulans saknas. Taxi finns.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Sjukhuset i Sibiti, ambulansen här har inte fungerat på länge.

Vårdstatistik 2010
Man har mest förlossningar nattetid och förlossningarna sker i mottagningshuset. När det är möjligt åker man istället till Sibiti, som använder Indo som annex. Kapaciteten är 26 sängar. Man hade 768 öppenvårdsbesök och 74 förlossningar, 404 MVC-besök, 420 BVC-besök och 736 vaccinationer.

Byggnader
Man har en byggnad för inneliggande och en för mottagning. Det finns även en byggnad för förlossning och BB dör reparationer påbörjats i samarbete med Lions. Kyrkans distrikt har inte klarat att fullfölja sin del. Taket är färdigt men väggarna är inte kompletta och dörrar saknas . Personalbostäder saknas, man hyr bostad åt personalen.

Personal
Med statligt stöd kan man ha 5 anställda.

Vatten
Det finns en cistern som ger vatten under regnperioden. Det finns även ett vattentorn vid EEC-distriktets kontor som fylls på med kommunalt vatten från Sibiti 2 gånger/vecka. Man skulle behöva dra en ledning från vattentornet till sjukhuset, en sträcka på 200 m.

El
Har aldrig funnits. Man har behov av 3 solpaneler, en för vardera vårdavdelning, mottagning och BB (när detta är klart)

Utrustning
Man har ett bra laboratorium. Det finns ett fotogendrivet kylskåp men man måste köpa vekar i Brazzaville, 6 veckors förbrukning kostar 230 SEK

Ambulans
Saknas

Förbränningsugn
Saknas

Bedömning
Det finns en grupp i församlingen som sysslar med lokal utveckling, och riksdagsmän i Brazzaville som kommer från orten. Dessa behöver aktiveras så att BB kan byggas färdigt.

Ingoumina

Byggdes 1936. Har nationaliserats men återlämnats av staten efter kriget i mycket dåligt skick. För fortsatt verksamhet skulle centret behöva helrenoveras. Missionär Gunnar Jonsson och Majornas missionsförsamling stöder verksamheten med läkemedel och materiel.

Avstånd, transportmöjligheter
Till Sibiti där det finns sjukhus är det 50 km.

Närmaste sjukvårdsinrättning
I Zanaga men där finns vare sig läkare eller laboratorieassistent.

Vårdstatistik 2010
Kapaciteten är 5 sängar. Man hade 625 öppenvårdspatienter och 33 förlossningar, 33 MVC-besök och 27 BVC-besök, inga vaccinationer.

Byggnader
En enkel byggnad finns, uppdelad på dispensär och BB. Stort renoveringsbehov föreligger

Personal
1 sjuksköterska och en undersköterska finns. Undersköterskan sköter laboratoriet.

Vatten
Tidigare fanns en regnvattencistern. Det finns en källa ”långt bort i skogen” men kvaliteten på vattnet är inte undersökt.

El
Har aldrig funnits här

Utrustning
Enkel

Läkemedel
Inköp stöds från församling i Göteborg.

Ambulans
Saknas

Förbränningsugn
Saknas.

Bedömning
Zanaga som ligger nära kommer att utvecklas p.g.a planerad gruvbrytning. Vägar kommer att förbättras, järnväg planeras. Verksamheten borde därför ändras till en enklare öppenvårdsmottagning men fortsätter tills vidare med stödet från Majornas Missionsförsamling i Göteborg.

Inkouélé

Kyrkan Inkouele-1

Centret byggdes tillsammans med kyrka och skola av Norska Missionsforbundet i början av 1950-talet. Centret har varit nedgånget men har upprustats av OBAM, en organisation som grundats av folk från orten som vill stödja verksamheten. En förutsättning är dock att kyrkan och lokalbefolkningen också bidrar. Kyrkans distrikt ska bidra med underhåll av byggnader, en del av lönerna och vidareutbildning av personalen. OBAM med löner till kvalificerad personal och mediciner.

Avstånd, transportmöjligheter
Cirka 30 km till sjukhuset i Gamboma som har ambulans.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Gamboma

Vårdstatistik 2010
Man har 42 vårdplatser. Det förekom 863 öppenvårdsbesök och 304 förlossningar genomfördes. Det var 1244 MVC-besök och 526 BVC-besök, 2645 vaccinationer gjordes.

Byggnader
Ultraljud Inkouele-1
Några av byggnaderna har renoverats av OBAM och planer finns att gå vidare.

Personal
OBAM har hjälpt till att anställa en barnmorska och avlönar också en laboratorieassistent. Läkaren har lämnat, man hoppas få mottagningstimmar från läkaren i Gamboma.

Vatten
En källa finns c:a 500 m från sjukhuset i en dalgång, vattnet skulle behövas pumpas upp.

El
Från norska missionsförbundet finansierade man tidigare 20 solpaneler. Dessa förstördes under inbördeskriget. Elektricitet behövs inte bara för ljus utan också att driva en hydrofor för att få upp vatten från källan i dalen och för att driva ultraljudsapparaten som organisationen OBAM anskaffat. Genom Hälsa för alla i Kongo har i augusti 2015 två stora solpaneler med fyra batterier tagits i drift. Effekten är 1.000. och man har nu med 60 st 11 W lågenergilampor ljus i tre byggnader, och ström till en mobil operationslampa och strömförsörjning till kyl/frys, steriliseringsutrustning och en lap-top.

Utrustning
Mikroskop och basal utrustning finns. OBAM har inköpt en ultraljudsmaskin.som ska skötas av läkaren från Gamboma.

Läkemedel
Inköps av OBAM.

Ambulans
OBAM har anskaffat en som för tillfället är trasig.

Förbränningsugn
Saknas

Bedömning
Det är viktigt att EEC:s personal fullföljer sina åtaganden i överenskommelsen med OBAM för att verksamheten ska utvecklas.

Kolo

Hälsocentret byggdes 1918 Nuvarande vårdbyggnad är från 1967 och BB byggdes 1972. Under inbördeskriget förstördes mycket

Avstånd, transportmöjligheter
Man bär fyra man med bår 11 km till Moyondzi som inte heller har ambulans. Vägen är backig.

Vårdstatistik 2010
Man har 32 sängar. Hade 1819 besök och 81 förlossningar, MVC fick 292 och BVC 955 besök, Det utfördes 979 vaccinationer.

Byggnader
Byggnadsritningar finns för pediatrik.

Personal
Här finns en leg sjuksköterska, 1 teknisk assistent, 1 hjälpbarnmorska och en undersköterska. Eftersom sjuksköterskan har teoretisk förlossningsutbildning skulle hon kunna få legitimation som barnmorska genom att göra praktik. Formellt lär det räcka med en månad men åtminstone 6 månader vore bra. Den tekniske assistenten och hjälpbarnmorskan pensioneras snart. Det behövs en laboratorieansvarig. Frågan är om det finns utrymme för nyanställning. Den tekniske assistenten är välutbildad och gör ett bra arbete så länge.

Vatten
Det finns två cisterner som läcker, vatten fås genom avrinning från tak. Pump finns. Det finns även två källor, men av tradition får inte sjuka hämta vatten där. Tidigare fanns en studie om möjligheten att göra i ordning en källa 500 m från sjukhuset. Marken är inte kuperad så ledningsdragning skulle bli enkel. Det är oklart varför man inte gick vidare och detta behöver efterforskas.

El
Tidigare fanns solpaneler och elgenerator, allt stals under kriget.

Läkemedel
Tillgång finns.

Ambulans
Stals under inbördeskriget och har inte kunnat ersättas.

Förbränningsugn
Saknas, kostnad 1.400 SEK

Bedömning
Vatten- och elförsörjning borde kunna lösas.

Loandjili

Startades av församlingen i Loandjili, Point Noire 2008

Vårdstatistik 2010
Det finns 10 vårdplatser. Man hade 732 öppenvårdsbesök och 68 förlossningar. På MVC hade man 35 besök.

Personal
1 läkare, 2 barnmorskor, 5 sjuksköterskor, 1 laboratorieassistent, 1 vårdbiträde, 1 nattvakt.

Loubetsi

Centret tillkom 1939, nuvarande BB uppfördes 1959 och vårdbyggnaden 1989. Ökande konkurrens och flykt från landsbygden har gjort det svårt för centret att gå runt ekonomiskt. Man har nu få besök men många vaccinationer. Vaccin fås emellertid från internationella givare via staten och ger ingen större inkomst.

Avstånd, transportmöjligheter
Närmaste sjukvårdsinrättning: Flera konkurrerande kliniker har uppförts i närheten.

Vårdstatistik 2010
Man har 30 sängar och hade 292 besök, 30 förlossningar. MVC hade 164 besök och BVC 214. Dessutom gjordes 1276 vaccinationer.

Byggnader
Bägge är i gott skick och välutrustade.

Personal
2 leg. sjuksköterskor, 1 hjälpbarnmorska. Man behöver en barnmorska om förlossningsverksamheten ska vara kvar

Vatten
Det finns en grävd brunn över en täckt källa med pump. Vattenkvaliteten är osäker, används inte som dricksvatten, vattenanalys behöver göras.

El
Man hade solpaneler, ledningar är dragna men 4 batterier och lampor togs under kriget.

Utrustning
Finns ett kylskåp som troligen drivs med solpanel.

Läkemedel
Ej kommenterats.

Ambulans
Saknas.

Förbränningsugn
Saknas.

Bedömning
Riksdagsman lovat stöda men svikit. Han skulle ge mediciner och reparera lokaler. Ny förhandling och ev. uppsägning av kontrakt med staten kan bli aktuellt. Kyrkan har nämligen åtagit sig att driva verksamheten, att underhålla lokaler och utrustning. Nedläggning kan bli en konsekvens.

Madzia

Madzia är den äldsta dispensären grundad 1910. Ytterligare byggnader uppfördes 1969 0ch 1984. Centret stängdes och plundrades under inbördeskriget men renoverades delvis 2004.

madzia 1 600

 

Avstånd, transportmöjligheter till sjukhus
Centret är belägen 20 km från sjukhuset i Kinkala. Vägen är dålig, sjuktransporter tar fyra timmar i skottkärra.

Närmaste sjukvårdsinrättning
I Madzia finns även ett BB i ett statligt hälsocenter.

Vårdstatistik 2010
Man har 66 sängar. 2758 polikliniska besök, 33 förlossningar. MVC tog emot 127 besök, och BVC 91. Det genomfördes 254 vaccinationer.

madzia 2 600

Byggnader
Madzia togs bort från renoveringsprojektet 2004 p.g.a. omdisposition, en central läkemedelsdepå byggdes istället på Mansimou. Byggnaderna är gamla och nedslitna, särskilt byggnaden för inneliggande (överst i bild), som är smutsig och svår att hålla ren, p.g.a. vattenbrist. Förlossningsavdelningen (ovan) är delvis reparerad men ej färdigställd. Ritningar för föreslagna reparationer finns.

Personal
Avsaknad av kvalificerad personal är ett stort bekymmer. Barnmorska saknas, man har en statligt diplomerad sjuksköterska, två tekniska assistenter
och en hjälpbarnmorska. De tekniska assistenterna kan göra enklare urinundersökningar, tjock droppe (=malariadiagnostik) men inte Hb, vita och röda blodkroppar, blodgruppering eller avancerade urinundersökningar.

madzia 3 300
madzia 4 300
madzia 5 300

Huvuddelen av personalen anställdes som lärlingar av missionärer och är närmast analfabeter. De är dock inskrivna i det statliga systemet och kan inte avskedas utan att lösas ut. Då förlossningar, laboratorieundersökningar och medicinförsäljning ger störst inkomster är följande personalsammansättning önskad:
1 barnmorska, 1 sjuksköterska, 1 laboratorieassistent. Om förlossningar ska bedrivas framöver behövs även 1 chaufför och bårbil. Chauffören skulle även kunna arbeta som vårdbiträde.

Vatten
Brunn som är belägen vid kyrkan borrades till 100-årsjubileet 2010. Solpanelen som driver denna pump fungerar inte. Vattenledningar till sjukhuset är dragna men rören inne på sjukhuset måste repareras.

El
Saknas. Behovet är 2-3 solpaneler med batterier.

Utrustning
Mikroskop finns. Reagenser och annat testmaterial saknas.

Läkemedel
Svårt att hålla ett lager då det saknas pengar att köpa in.

Ambulans
Saknas

Förbränningsugn
Saknas, kostnad 1.400 SEK.

Bedömning
Eftersom man anser att stängning inte är möjligt med hänsyn till lokalbefolkningen och staten vill ha kvar verksamheten. Kostnadsberäkningar behöver därför göras och samtal upptas med församlingen och les resortissents (återvändare) om att skjuta till resurser.

Mansimou

Detta lilla medicinska center ligger på kyrkans stora tomt utmed kongofloden utanför Brazzaville bredvid det teologiska seminariet. Här ligger även hälsovårdsdepartementets centrala kansli.

Läkemedelsdepån Mansimou 2-1Närmaste sjukvårdsinrättning
Makelekele sjukhuset c:a 5 km in i Brazzaville.

Vårdstatistik 2010
Man har 8 sängar, och hade 1763 öppenvårdsbesök, 9 förlossningar, 82 MVC-besök och 87 vaccinationer.

Byggnader
En byggnad, i gott skick. Som arbetar med HIV-projektet. Dessutom utbildas en undersköterska vidare till sjuksköterska.

Personal
1 läkare (departementschefen), 1 barnmorska, 1 sjuksköterska., 1 teknisk assistens

Vatten
Vatten har funnits men ledningsrören kördes av under inbördeskriget. Brunn finns vid presidentens hus bredvid.

El
finns men spänningen varierar.

Läkemedel
Departementets centrala läkemedelsdepå ligger bredvid.

Ambulans
Patient kan transporteras i baksäte i hälsodepartementets(?) Toyota Hilux.

Förbränningsugn
Saknas

Bedömning
Behöver kontakta lokala vattenverket för utredning om anslutning av rörledning.

Mayangui

Centret byggdes 2001 invid Mayanguiförsamlingens kyrka i Brazzaville.och var under en period av inbördeskriget central för nödhjälp och matutdelning. Som medicinskt centrum sorterar det under kyrkans hälsovårdsdpartement men ägs och stöds av Mayanguiförsamlingen. Ett omfattande stöd har också kommit från den finska systerkyrkan Soumen Vaapakirko och det statliga finska Finnida.

mayangui 2 600

Transportmöjligheter

Ambulans finns.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Universitetssjukhuset CHU

BB-rum, Mayangui, Brazzaville-1 mayangui 3 300

Vårdstatistik 2010
Man har 4 allmänna och 30 BB-vårdplatser. I öppenvården var det 8058 besök och dessutom inom ögonvården 2088 och i tandvården 2038. BVC hade 216 besök och 4274 vaccinationer genomfördes.

 mayangui 5 600mayangui 6 600

Byggnader
Ett äldre 3-våningskomplex inrymmer allmän medicin, HIV-mottagning, ögonsjukvård och tandvård. I en ny tillbyggnad bredvid finns förlossningsklinik med 30 BB-platser .och operationsavdelning.


Personal

2 läkare, 1 tandläkare, 1 ögonläkare, 2 barnmorskor, 1 sjuksköterska, 2 laboratorieassistenter, 2 optiker och 3 administrativ personal och 3 vaktmästare.

Vatten
Kommunalt

El
Nätförsörjning

Utrustning
Laboratorium, specialutrustningar, m.m.

Läkemedel
Säker distribution

Ambulans
Ja

Förbränningsugn
Nej

Bedömning
Förbränningsugn för smittsamt avfall behöver byggas.

Mongo Nkamba

Tie-Tie-församlingen i Point Noire har under våren 2014 lagt grundstenen till ett sjukhusbygge i sin stadsdel. Bygget stöds av Umeå missionsförsamling som sedan 1990 är vänförsamling.

Första_stenen_i_Mongo_Kamba

Första stenen i Clinique Evangelique de Mongo Nkamba i Point Noire läggs av pastor Florent Kanayi i Tie-Tie församlingen och Gunnel Lundberg, representant för Hedlundakyrkans församling i Umeå. Stenen är tagen ur Hedlundakyrkan och uppskattades som en symbol för samhörigheten.

Moukondo

Detta center byggdes av Moukondoförsamlingen som också stöder verksamheten.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Talangaisjukhuset

Vårdstatistik 2010
Man hade 869 öppenvårdsbesök och 379 MVC-besök.

Vatten
Kommunalt

El
Nätansluten

Läkemedel
Säker distribution.

Bedömning
Verksamheten har varit svår att organisera och finansiera och är därför liten. Området är annars mycket tättbefolkat.

Åtgärd
En omorganisation är nu på gång från församlingens sida.

Mpaka

Centret drivs av Mpaka-församlingen i Point Noire. Här finns förutom allmänmedicin, MVC, förlossningar, BVC och vaccinationer även kirurgi och ett HIV-projekt. Verksamheten är intensiv i trånga lokaler.

Mpaka sjukhuset i Point Noire-1Avstånd, transportmöjligheter
Kliniken ligger inne i Point Noire.

Vårdstatistik 2010
Man hade 2346 öppenvårdsbesök och 660 förlossningar.

Byggnader
Sammanhängande vårdkomplex med en STD-poliklinik tvärsöver gatan. Trånga förhållanden, gammal och enkel utrustning.

Personal
1 läkare, 2 läkarassistenter, 2 barnmorskor, 2 sjuksköterskor, 9 tekniska assistenter.

Vatten
Kommunalt

El
Anslutning från nätet

Utrustning
Enkel, gammal och sliten. Operationslampan består av några hopbuntade glödlampor!

Läkemedel
Finns att tillgå

Bedömning
I behov av större och bättre lokaler och bättre utrustning.

Musana

Centret byggdes 1918, nya byggnader tillkom 1969 och 1984. renovering skedde 2004.

Va¦êgen till Musana-1Avstånd, transportmöjligheter:
Till sjukhuset i Kinkala är det 35 km. Vägen är bra förutom de första 2 km.

Närmaste sjukvårdsinrättning
Statliga centret Louingui 2 km bort, ute vid stora vägen. Louingui hade 50-60 förlossningar/år. Ingen barnmorska. Eljus genom solpaneler. Vattenkälla med pump. Vattencistern som läcker. Eldrivet mikroskop och testmöjligheter. Har sängar för inneliggande. Såg rent och trevligt ut. Tar också ambulans från katolikerna i Vuoka.

 

Vårdstatistik 2010
Man har 37 sängar. Mottagningen hade 2943 besök, 77 förlossningar genomfördes, MVC hade  276 och BVC 253 besök, det utfördes 373 vaccinationer.

Musana-1Byggnader
Mottagningsbyggnaden och BB är i bra skick. Vårdbyggnaden är farlig med stora sprickor i hörn och risk för ras av tak. Riktig grund saknas och byggnaden används inte. Ritningar till nybygge finns. Men man planerar nu för en billigare lösning genom att dela av stor ”väntsal” för gravida till en och vårdsal för män och en för kvinnor. Väntande gravida skulle få avdelad del av BB som har stor sängkapacitet. Ett annat alternativ är att ta personalbostad som inte används.

musana 600

Personal
Förlossningsrum Musana-1
1 teknisk assistent och 2 hjälpbarnmorskor, ingen legitimerad personal. Hjälpbarnmorskorna är nära pension.

Vatten
Det finns en stor vattentank, 4 kubikmeter, som tidigare läckt men som nu tätats. Manuell pump finns. Dessutom finns en vattenkälla längre bort.

El
DSC_1417_Vattenreservoir Musana
Har aldrig funnits. EEC-distriktet, som har sina lokaler här, har en trasig elmotor. Solpaneler behövs.

Utrustning
Upprustning av laboratoriet behövs.

Ambulans
Reparerades för 15.000 SEK. Är åter stillastående, troligen behöver man byta bränslefilter och kanske reparera ytterligare. Eftersom befolkningen samlat in pengarna till ambulansen, och kyrkan sedan använt till mycket annat än sjuktransporter, är det pinsamt att fråga om hjälp med pengar till reparation. Trolig kostnad 15-18.000 SEK. Ambulansen drog tidigare in mer pengar till verksamheten än själva sjukvården i Musana eftersom de sjuka betalade. Nu gör man som i Louingui, rekvirerar ambulans från Vouka c:a 20 km bort. Framkörningstid c:a 30 minuter.

Läkemedel
Finns tillgång.

Förbränningsugn
Saknas, kostnad 1.400 SEK.

Planering
Soumen Vaapakirko är beredda att stödja ansökan hos Finnida om ett treårsprojekt med storleksordningen 500.000 euro med inriktning på kapacitetsförstärkning i form av utbildning, utrustning, reparation och förstudier, men inte för ambulans, nybyggnation eller avlöning av personal. Det är inte känt om denna ansökan beviljats.

Ngouédi

Patienterna utgörs framför allt av bibel-/evangelistskolans lärare/elever med familjer och omgivande befolkning.. Av denna orsak är verksamheten viktig, och distriktet är inflytelserikt. Sista två åren har man haft mindre verksamhet på grund av reparationer.

ngouedi 1 600

Avstånd, transportmöjligheter
Till sjukhus i Lutete är det 12 km

Vårdstatistik 2010
Man har 12 sängar, hade 1596 besök och 49 förlossningar. MVC hade 126 besök och BVC 322. Dessutom gjordes 873 vaccinationer.

 

       ngouedi 4 600
kinkenge 5 600ngouedi 3 600

 

Byggnader
Caritas har efter inbördeskriget reparerat hela mottagningen (överst i bild) och delar av BB, men inte vårdbyggnaden för inneliggande barn och vuxna. Man har alltså inga inneliggande patienter. Huvudsakliga verksamheten är förlossning och BB.

Personal
1 leg sjuksköterska, 1 hjälpbarnmorska. Man har haft en laboratorieassistent som slutat. Man planerar anställa en sjuksköterska till för att i viss ngouedi 2 300mån också sköta laboratoriet. Hon går fortfarande. i skolan och skall göra praktik på Mayangui 6 mån också i laboratoriet. Den manliga sjuksköterska som finns har tidigare arbetat länge på Kolo.

Vatten
Rörledning dragen från vattenfall vid berget Mukambu

El
Saknas, behöver 1-2 solpaneler

Utrustning
Enkel

Ambulans
Transporter kan ske i evangelistskolans bil. Den är dock dålig.

Förbränningsugn
Saknas

Bedömning
Centret kommer att vara kvar. Man behöver en paviljong för inneliggande patienter och solpaneler. Ambulans önskvärd.