Publicerat 

OLD – Församlingsordning

Församlingsordningen, som antogs vid församlingsmöte den 19 mars 2015, beskriver vår församlings tro och inriktning och är vägledande för utformningen av vårt arbete

Equmeniakyrkan Vårgårda är en del av kristenheten och ansluten till Equmeniakyrkan. Församlingen verkar i Vårgårda, där den funnits sedan 1867.

Församlingens gemenskap och uppdrag

Församlingen är en gemenskap av dem som tror på Jesus Kristus.
Att hjälpa människor att lära känna Jesus Kristus är församlingens viktigaste ärende. Det ger oss följande målsättning:
”Så många som möjligt skall lära känna Jesus Kristus, tro på och följa honom och bli en del av den kristna församlingens gemenskap.”
Församlingen är en miljö för människors andliga växt med respekt för den personliga integriteten. Likaså strävar vi efter, medvetna om vår ofullkomlighet, att spegla Jesus i våra liv. Vi vill vara en församling präglad av tillbedjan och en plats där tron fördjupas.
Församlingen kan liknas vid en kropp med olika delar. Liksom varje del har sin unika funktion i kroppen, är varje troende kallad att tjäna i församlingen med de gåvor Gud gett. Genom den mångfalden byggs gemenskapen upp.
Equmeniakyrkan Vårgårda vill vara en kyrka för hela livet. Det betyder att församlingen är en mötesplats för människor i olika åldrar och med skiftande bakgrund. Ingen livssituation står utanför församlingens omsorg.
Vi vill att vår församling ska vara en plats där människor finner gemenskap, möts av omsorg och utmanas till engagemang för den värld vi lever i.

Församlingens tro

Gud talar genom bibelns texter. Bibeln är därför grunden för vår tro och vägledande för våra liv. Vi ansluter oss till den kristna tron, uttryckt i den apostoliska och nicenska trosbekännelsen. Församlingen förenar sig med alla kristna i bekännelsen av Gud som Fader, Son och helig Ande och vi vill därför verka för enhet bland alla troende.

Dopet

Dopet till Kristus är en Guds gåva som tas emot i tro. Församlingen erbjuder såväl dop av barn som dop med personlig bekännelse som grund.

Nattvarden

Nattvarden är en måltid instiftad av Jesus själv. Församlingen hälsar var och en som vill vara vän med Jesus välkommen att ta emot nattvarden. Den som i tro tar emot brödet och vinet tar emot Jesus själv.

Medlemskap i församlingen

Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare och som vill dela församlingens gemenskap, tro och uppdrag.
Bekännelsen till Jesus som Herre betyder att han är både Gud och människa och att vi söker ett liv i hans efterföljd.
Bekännelsen till Jesus som frälsare betyder att han är den enda vägen till gemenskap med Gud, att alla människor behöver räddas och komma till insikt om sanningen och att ingen människa står bortom möjligheten att bli räddad.
Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsmedlemskap med någon av församlingens pastorer. Det är angeläget att samtalet berör församlingens tro och uppdrag, samt beskriver församlingens sätt att arbeta. I regel hälsas nya medlemmar välkomna i gudstjänsten.
Församlingsföreståndaren har ansvar för att namnen förs in i församlingsboken.
I tron på Guds nåd kan församlingen som medlem innesluta den som genom funktionshinder aldrig kommer att kunna formulera en personlig bekännelse enligt församlingsordningen. Vi tror att dessa människor har plats hos Gud och i församlingens gemenskap.
Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta i samtal med någon av församlingens pastorer. Församlingen kan skilja den medlem från sig som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen.

Barnen

Alla barn i församlingens gemenskap står under församlingens omsorg, förbön och vägledning.
Barn döps i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön om att barnet ska växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud.
Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön om att barnet ska växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom dop. Barndopet liksom välsignelsen understryker föräldrarnas ansvar att vägleda sitt barn i den kristna tron.
Församlingens arbete bland barn och unga sker tillsammans med Equmenia Vårgårda.

Församlingens arbete

Varje troende är kallad att tjäna med de olika gåvor Gud gett. Det innebär att medlemmarna delar med sig av det man fått att förvalta: sin tro i bön och vittnesbörd, sin tid, sina nådegåvor och sina ekonomiska medel.
Församlingens arbete bärs av medlemmars genomtänkta och regelbundna givande utifrån var och ens förutsättningar.

Arbetsformer

Församlingens arbete kan delas in i fem huvudsakliga arbetsformer. Dessa både går in i varandra och samverkar med varandra. Inom varje arbetsform kan en mängd olika verksamheter förekomma. Utifrån församlingens målsättning kan verksamheter både läggas till och tas bort. Församlingens aktuella verksamheter redovisas i årsberättelsen.

1. Gudstjänst och Möten
Alla människor i Vårgårda viktiga för församlingen. Församlingen söker att utforma gudstjänster och möten för sökare och troende, icke medlemmar såväl som medlemmar.

2. Smågrupper
Varje troende behöver vara delaktig i en nära andlig gemenskap. Detta vill församlingen bereda möjlighet till genom smågrupper. Även den som inte är medlem är välkommen att vara med i en smågrupp.

3. Diakoni och Mission
Den troendes och församlingens tjänst gäller alla människor. Därför vill vi vara med och avhjälpa andlig och social nöd både i vår närhet och runtom vår jord.

4. Tema och Åldersbaserad verksamhet
För att nå så många som möjligt har församlingen en mängd olika verksamheter som riktar sig till olika åldersgrupper eller särskilda intresse och temaområden.

5. Samhälle och Vardag
Det mesta av församlingens arbete sker utanför kyrkans väggar genom medlemmars tjänst och vittnesbörd i sina vardagsliv. Denna tjänst innefattar familj, medmänniskor, yrkesliv och samhällsliv.

Församlingens ledning

Den samlade gemenskapen som tillsammans söker Andens ledning är bäst lämpad att avgöra vad som är Guds vilja för församlingen. Därför är församlingsmötet församlingens högsta beslutande organ. Där har alla medlemmar en röst var. Församlingen utser styrelse som tillsammans med församlingsföreståndaren ansvarar för hela församlingens ledning och arbete. Föreståndaren är också församlingens andlige ledare.

Församlingens pastorer

Pastorerna är Guds tjänare i församling och samhälle med uppdrag att förkunna ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingen i gudstjänst och evangelisation.
Pastor som inte själv anser sig kunna döpa barn ska tillse att annan dopförrättare utför dopet. Motsvarande gäller för den som inte anser sig kunna döpa vuxna som döpts som barn men av samvetsskäl inte kan betrakta det som dop.
Pastorerna har i samband med sin installation i församlingen avgivit löfte om tystnadsplikt för det som anförtros under bikt och i enskild själavård. Församlingens pastorer är ett kollegium under ledning av församlingsföreståndaren. Pastorerna leder och planerar arbetet utifrån sina tilldelade ansvarsområden tillsammans med de olika råd och ledargrupper det berör.

Församlingens värderingar

Församlingsordningen kan sammanfattas i följande värderingar:

– Att hjälpa människor att lära känna Jesus Kristus är församlingens viktigaste ärende.(1)

– Bibeln är Guds ord, grunden för vår tro och vägledande för våra liv.(2)

– Alla människor i Vårgårda är viktiga för församlingen.(3)

– Församlingsgemenskap är en miljö för människors andliga växt med respekt för den personliga integriteten.(4)

– Medvetna om vår ofullkomlighet strävar vi efter att spegla Jesus i våra liv.(5)

– Varje troende är kallad att tjäna med de olika gåvor Gud givit till att utföra församlingens uppdrag.(6)

– Vi vill vara med och avhjälpa andlig och social nöd både i vår närhet och på olika platser i hela vår värld.(7)

(1). Joh 3:16
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.

(2). 2 Tim 3:15-17
Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

(3). 1 Tim 2:3-4
Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.

(4). Apg 2:42
Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.

(5). Rom 8:29
Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.

(6). Rom 12:4-6a
Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått

(7). Matt 28:19-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn