02 | Mission är att återupprätta varandra

En central princip inom ickevåldet är att vi alla bär på en del av en större sanning. Precis som den kristna tanken att vi alla är skapade av Gud och därför bär på ett oändligt värde. Gud har lagt ned gåvor och ett kall i oss alla.

Den ickevåldsliga principen innebär också att våldsanvändande förhindrar den här större sanningen att få komma fram, att använda våld förhindrar människor från att leva ut sina gåvor och leva i sin kallelse. Det handlar både om det direkta våldet mellan människor men även det strukturella och kulturella våldet, det som handlar om ekonomiska system och ojämna maktrelationer och som cementeras av fördomar och rasism.

Verklig, sund och god mission utmanar det här våldet. När vi i missionen får knyta band till nya syskon i andra länder och sammanhang gör vi motstånd mot fördomar och ojämna maktrelationer. Att få knyta relationer och skapa gemenskap med människor i ett land som tidigare har varit kolonialiserat, härjat av krig eller varit en kolonialmakt och bedrivit krig är att visa på en annan värld, ett annat rike. Där vi istället för att bruka våld mot varandra, får tjäna varandra, får realisera och återupprätta varandra. Det är mission.

Därför får inte heller missionen stanna vid exempelvis ett ensidigt givande eller enkelriktade böner och hjälpsändningar. Samma människor vi vill be för och hjälpa måste vi också vara beredda att be om hjälp och ta emot böner ifrån. Vi behöver varandra, vi blir rikare tillsammans. Därför behöver vi som är vana vid att vara de som sänder ut missionärer, skickar stöd, ber för, utmana oss i att se oss som behövande, i behov av mission, stöd och förböner. Så kan vi bli befriade från fördomar, få en rikare kyrka och bli återupprättade.

Henric Götefelt, samordnare projektplan fred, jämställdhet, klimat


Innehållsförteckning

03 | En väg som inte längre begränsar