Adoptera ett missionsprojekt

Via insamlingar stöder många församlingar och enskilda personer olika missionsprojekt och tar på så sätt ett delansvar. Det är viktigt för att alla de olika projekten ska kunna genomföras.

Men ibland vill en församling knyta ett projekt närmare till sig. Det kan innebära besök, personliga kontakter och ett tydligare ansvar för projektet. Initiativ till ett projekt kan ha tagits antingen av Equmeniakyrkan eller av en lokal församling i samarbete med kyrkan i det andra landet.

Idag drivs en hel del projekt av Equmeniakyrkan centralt med stöd av församlingar i Sverige, men ett antal drivs av en lokal församling i samarbete med Equmeniakyrkan. Det kräver stort engagemang lokalt men ger också mycket.

Ansvarsfördelning kan se olika ut och det är något de olika parterna kommer överens om. Det finns mallar för sådana överenskommelser och är man intresserad av ett sådant samarbete kan man ta kontakt med regionssamordnaren för just den delen av världen.