Reklamskylt i Moldavien

Moldavien

Symbol - Ge en gåva

Var med och bidra

Stöd våra församlingars arbete och gör skillnad för människor i Sverige och resten av världen.

Swish: 900 32 86
Bankgiro: 900-3286

Ge din gåva här

Moldavien är Europas fattigaste land och landet har stora sociala problem. Arbetslösheten är hög och många moldaver söker sig utomlands för att hitta möjlighet till försörjning. Många barn lever i utsatta situationer och riskerar bli offer för människohandel, droger och andra skadliga beteenden. 

Equmeniakyrkan samarbetar med Beginning of Life, som har nära koppling till baptistförsamlingen Light of the World i huvudstaden Chisinau.

Barns och ungdomars utsatthet och den känsla av hopplöshet som finns bland människor är områden som Beginning of Life har identifierat som de stora utmaningarna, både med rehabilitering av offer för människohandel och med förebyggande verksamhet.

Den förebyggande verksamheten handlar mycket om att ge unga människor verktyg och värderingar för att både hantera sina egna liv och finnas till för andra.

Mer information

Equmeniakyrkans kontakter med Beginning of Life startade  runt 2010 genom att Svenska Baptistsamfundet och det moldaviska baptistsamfundet båda deltog aktivt i Europeiska Baptistfederationens arbete mot människohandel.

Sedan dess har bl.a. två Sida-finansierade projekt genomförts med fokus på att förebygga människohandel – dels genom information till elever och lärare i skolor, dels genom ett program där ungdomar träffas till regelbundna samlingar för att jobba mer på djupet med frågor kring identitet, relationer och socialt engagemang. 

Beginning of Life arbetar ständigt på att förbättra och fördjupa arbetet. Det är viktigt att hitta grundorsakerna till problemen med människohandel och andra sociala problem, och de menar att en sådan är kvinnornas situation och bristande jämställdhet.

Många kvinnor är utsatta för våld i hemmet, men det är inte något som man talar om. Det är svårt att bryta upp från destruktiva förhållanden då det inte är socialt accepterat, och det är svårt att vara ensamstående förälder p.g.a. brist på barnomsorg. Kvinnor har låg representation i beslutsfattande församlingar.

Detta är en del av bakgrunden till att Beginning of Life har sett behov av att arbeta för ökad jämställdhet och under 2019-2021 arbetar de med ett Sida-finansierat projekt för ökad jämställdhet på tre arenor: bland skolungdom, i kyrkorna och i nätverkande med andra organisationer. 

Beginning of Life

Beginning of Life (BoL) startade 1991 som en verksamhet i baptistförsamlingen Light of the World, och arbetet bestod i att stödja gravida ensamstående kvinnor. Men snart förstod man att kvinnornas problematik var konsekvenser av sexuell exploatering och församlingen började arbeta förebyggande mot människohandel, med information och utbildning i skolor.

För att lättare kunna bedriva utåtriktat arbete bildade församlingen organisationen Beginning of Life. I början var BoL en stiftelse, men år 2000 frångick de denna form och bildade föreningen BoL, i syfte att öka det demokratiska inflytandet och transparensen. Föreningen har ett 40-tal medlemmar varav många är medlemmar i baptistförsamlingen. 

Sedan 2005 har BoL ett formaliserat samarbete med skolmyndigheterna i Chisinau. 2011 fick de en nationell auktorisering som innebär att de kan arbeta i alla skolor i landet. Det ger dem möjlighet att träffa elever, lärare och föräldrar, och utbildningsministeriet ger särskilda meriter till de lärare som går BoL:s utbildningar.

BoL har växt och har idag flera finansiärer och projekt. Fokus ligger på att fånga upp unga människor i utsatta miljöer, som löper risk att hamna i skadliga beteenden eller falla offer för människohandel.

Moldavien har en historia som bidragit till att människor känner svag samhörighet med sitt land. Arbetslösheten är hög och de sociala problemen många. Människor saknar framtidstro och tro på varandra, det sociala kittet brister, korruptionen är mycket omfattande på alla nivåer.

BoL vill förändra människors attityder till varandra och till sitt land, och det gör de genom att arbeta med unga människor på ett strukturerat och målinriktat sätt. BoL erbjuder ungdomar en plats där de får lära sig om sig själva, definiera sina mål i livet, fostras till gemenskap, socialt ansvarstagande och ledarskap. En del av de som deltagit i BoL:s ungdomsverksamhet blir så småningom själva ledare.

Det förebyggande arbetet sker genom kontakter med ungdomar och lärare i skolorna, och genom arbete med ungdomsgrupper i egna eller hyrda lokaler på flera ställen i landet. BoL arbetar också med rehabilitering och erbjuder boende och olika former av stöd under den tid det tar för de unga kvinnorna att läka och komma tillbaks in i samhället.

Många kvinnor som hamnat i situationer av människohandel är också ensamstående mödrar, och de får hjälp att hitta sin roll som mor och en god relation till sina barn. 

BoL har ett 40-tal anställda och många volontärer. Många av både de anställda och volontärerna är också medlemmar i baptistförsamlingen, och en del av de ungdomar som BoL kommer i kontakt med hittar också vägen till församlingen.

Kontaktperson

Cecilie BS Larsen

Samordnare Euroasien

08-580 031 09

cecilie.larsen@equmeniakyrkan.se