Man som läser bibeln ute i naturen

Ekoteologi

Hur formulerar vi vår kristna tro i relation till Guds skapelse, omsorgen om medmänniskan och den klimatkris som blir allt mer förödande?

Gud har en relation till allt skapat. Det ser vi inte minst i mängder av gammaltestamentliga texter. I Kolosserbrevet 1:20 står det att Kristus försonar allt, och i Markus 16:15 säger Jesus till oss: Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.

Egentligen bör all teologi vara ekoteologi. En teologi präglad av vördnad och förståelse av skapelsens helighet. En teologi om människans roll som en del av skapelsen och vår speciella uppgift att vårda den. En teologi som hjälper oss att leva inom de planetära gränser som den av Gud skapade jorden ger oss. Om Guds frälsningsplan som gäller hela skapelsen.

Det pågår en hel del teologisk reflektion som idag inte minst utmanas av den tilltagande klimatkrisen och som resulterar i teologiska texter som kan rubriceras ekoteologi. Det är en del i det långsiktiga arbetet med att detta synsätt skall genomsyra all teologi.

Fördjupande läsning

Här har vi samlat några sådana texter samt länkar till ytterligare information. Ytterligare texter kommer att fyllas på efterhand.

Teologisk grund

Equmeniakyrkans dokument Teologisk grund ger också en bild av kyrkans ekoteologi.

Bok: En grönare kyrka – Teologi för klimatnödläge

Världen över växer engagemanget för klimatet och miljön. Så även i Sverige. Allt fler tar hotet mot vår överlevnad på allvar. För detta viktiga engagemang behövs teologi både för en fördjupad motivering och en konstruktiv strategi. Författarna i denna antologi öser ur kyrkornas teologiska källor och erfarenheter, vilket ger nya perspektiv på vad skapelsevänlighet innebär. Här lyfts också klimatkrisens existentiella och kulturella perspektiv fram.

Fasta – en karantän. Att avstå för att komma nära och fördjupas

Inför Klimatfastan i Equmeniakyrkan 2019 skrev Arne Fritzson, teologisk sekreterare i Equmeniakyrkan, en text om fastan. Där ställer han bland annat frågan ”Har Gud en särskild välsignelse för oss när vi i Kristi efterföljelse avstår för att söka Guds vilja?” Fastan förändrar oss och hjälper oss att möta framtiden på ett nytt sätt.

Bok: Teologi för församlingsbruk

I boken finns ett brett spektrum av teologiska texter. Den med tydligast ekoteologisk inriktning är ”Hela skapelsen ropar, Diakoni i klimatfrågans perspektiv” som är skrivet av Lennart Renöfält. Välkommen att ladda ner det kapitlet som pdf här.

Boken är utgiven av Markus förlag och ingår i Tro & Liv skriftserie.

Värna den jord som Gud älskar

Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling.
Sveriges Kristna Råds skriftserie nr 18.

Denna lilla skrift ger en utmärkt beskrivning av hur kyrkornas olika teologiska traditioner samlas i en gemensam övertygelse om att Gud älskar och värnar skapelsen och vill dess framtid. Att förstöra skapelsen är att bryta mot Guds vilja.

Skriften kan beställas och laddas ner som pdf på Sveriges kristna råds webbsida.

Biskopsbrevet

Svenska kyrkans biskopar skrev för några år sedan ett biskopsbrev om klimatet. Med hjälp av forskning och vetenskap samt teologi och bibeln så lägger de fram sin oro för klimatet och framtiden. De menar också att klimatfrågor reser rättvisefrågor ”Inte minst viktigt är barnperspektivet; håller vår generation på att vältra över kostnaderna för jordens framtid på våra barn och barnbarn?”

Predikan, bibelstudium och andakt

En ekoteologisk medvetenhet bör prägla predikan i våra kyrkor. Guds skapelse, biologisk mångfald och klimatkrisen bör belysas i andakter, bibelstudium och predikningar.

På Klimatfasta.nu finns det predikningar, bibelstudium, andakter och annat material att inspireras av.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Ekoteologi" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.