Kvinna som läser en bok

Material och fördjupning

På den här sidan hittar du tips på material och webbsidor där du kan läsa mer och fördjupa dig. Du hittar också dokument som har antagits av Equmeniakyrkans kyrkokonferens och utgör en grund för vårt arbete med fred och hållbarhet.

Omslag - policydokument - Fred mänskliga rättigheter omställning

Policy fred och omställning

Equmeniakyrkans policy för fred och omställning till en hållbar värld ”Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.” (1Mos 1:26ff; 2:15; Rom 8:19–22) ”Gud älskar och värnar skapelsen och dess framtid genom oss människor som sina medarbetare.” ”Genom att vara en profetisk röst i frågor om fred och omställning till en hållbar värld.”

Framsida handlingsplan

Handlingsplan för Fred, Mänskliga Rättigheter och Omställning till en hållbar värld

Planen, liksom Policyn, syftar till att väcka medvetenhet, öka kunskap och tydliggöra Equmeniakyrkans profetiska röst och vilja.

Båda dokumenten är styrande för nationell och regional personal samt kan vara vägledande och utgöra inspiration för församlingar och enskilda att utifrån lokala förutsättningar lyfta någon/några av punkterna. Planen tydliggör även en vilja till delande och ömsesidigt lärande i relation till samarbetskyrkor.

Webbplatser

Kyrka för Fairtrade

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomet ges till församlingar som i största möjliga mån konsumerar Fairtrade-märkta varor.

Kyrkornas globala vecka

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans.

Sveriges kristna råd

Genom SKR kan Sveriges kyrkor ställa sig bakom en gemensam manifestation och tala med gemensam röst när till exempel en utsatt grupp i samhället kommer i kläm.