Taggtrådsstängsel mot blå himmel

Ett nationellt och internationellt engagemang

Mänskliga rättigheter

Alla har rätt till ett människovärdigt liv i frihet

Agenda 2030 - ikoner

AGENDA 2030

FN:s globala utvecklingsmål som ger en önskvärd inriktning för världens utveckling för att vi ska bli en hållbarare och bättre värld.

Församlingarnas engagemang

Många individer och lokala församlingar väljer att engagera sig för mänskliga rättigheter. Equmeniakyrkan har också ett gemensamt arbete och engagemang för olika områden av mänskliga rättigheter.

Det övergripande målet för Equmeniakyrkans arbete för mänskliga rättigheter är att bidra till värld i harmoni där alla har frihet att påverka sina liv. I ett samhälle utan socialt, ekonomiskt eller religiöst förtryck och diskriminering. En värld som präglas av det som Bibeln kallar för Shalom – fred, frid och harmoni.

Policy och handlingsplan

Fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld


Planen, liksom Policyn, syftar till att väcka medvetenhet, öka kunskap och tydliggöra Equmeniakyrkans profetiska röst och vilja. Båda dokumenten är styrande för nationell och regional personal samt kan vara vägledande och utgöra inspiration för församlingar och enskilda att utifrån lokala förutsättningar lyfta någon/några av punkterna. Planen tydliggör även en vilja till delande och ömsesidigt lärande i relation till samarbetskyrkor.

Organisationer där Equmeniakyrkan är huvudman

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS)

Högskolan för mänskliga rättigheter (HMR) vid Enskilda Högskolan Stockholm har sedan många år en utbildning i mänskliga rättigheter som täcker in många olika aspekter av mänskliga rättigheter. Studenterna kan läsa fristående kurser eller ta kandidat- magister- eller masterexamen i mänskliga rättigheter. 

Equmeniakyrkan är huvudman för EHS. Equmeniakyrkans bildarsamfund hade sen de bildades på 1800-talet ett fokus på mänskliga rättigheter, inte minst Religions- och Övertygelsefrihet, vilket gjorde det naturligt att man uppmuntrade skapandet av ett utbildningsprogram för mänskliga rättigheter på högskolan, tidigare Teologiska högskolan Stockholm.  EHS var med och arrangerade de första Mänskliga rättighetsdagarna år 2000. 

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) 

Diakonia

Equmeniakyrkan är tillsammans med Svenska Alliansmissionen huvudman för Diakonia. Diakonia arbetar inom fem huvudområden; 1) Mänskliga Rättigheter, 2) Demokrati, 3) Gender (jämställdhet), 4) Social och ekonomisk rättvisa och 5) Fred och konflikthantering. Mottot för Diakonia är ”Människor som förändrar världen” och det är människor och samarbetsorganisationer i ett fyrtiotal länder som Diakonia samverkar med för att stärka människor att kräva sina rättigheter och för att förändra samhällena så att allas mänskliga rättigheter skall tas till vara.

Diakonia

Personer som har ett möte

Organisationer

Equmeniakyrkan är medlem med engagemang i mänskliga rättigheter i flera nationella och internationella organisationer.