Personer som har ett möte

Organisationer

Equmeniakyrkan är medlem med engagemang i mänskliga rättigheter i följande organisationer.

Svenska Missionsrådet

Svenska missionsrådet (SMR)

SMR är en paraplyorganisation för 35 svenska kyrkor och missionsorganisationer. Equmeniakyrkan är en aktiv medlem av SMR och får årligen statligt stöd till flera sociala projekt via SMR. Tillsammans med SMR arbetar Equmeniakyrkan för utbildning och fortbildning av samarbetskyrkor inom religions- och övertygelsefrihet.

Sverige Kristna Råd

Sverige Kristna Råd (SKR)

SKR omfattar de flesta kristna kyrkor i Sverige och  arbetar gemensamt med bland annat mänskliga rättigheter i Sverige där Asylfrågor och minoritetsfrågor har ett speciellt fokus.

Kyrkornas Världsråd

Kyrkornas Världsråd (KV)

KV omfattar de flesta Protestantiska, Ortodoxa och Anglikanska kyrkor i världen och flera större fristående kyrkor. Katolska kyrkan finns representerad även om man inte är formellt medlem som kyrka. Stora insatser för fred, försoning och mänskliga rättigheter görs genom KV.

Europeiska kyrkokonferensen

Europeiska kyrkokonferensen (KEK)

KEK är en samarbetsorganisation för Ortodoxa, Anglikanska och Protestantiska kyrkor i Europa. Katolska Kyrkan är inte medlem med representeras genom katolska biskopsrådet. En stor del av KEK:s arbete går ut på att arbeta för mänskliga rättigheter i Europa. De har huvudkontoret i Bryssel och har direktkontakt med flera institutioner inom EU och i Europarådet och i Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE).

Det svenska OSSE-nätverket

Det svenska OSSE-nätverket

Organisationen för Säkerhet och Samarbete (OSSE) bildades efter att de Europeiska staterna, Sovjet och USA skrivit under Helsingforsavtalet 1975 som definierade tre huvudområden för samarbete för att minska risken för ytterligare militära konflikter. Ett av områdena var den s.k. ”Human Dimension” som omfattar mänskliga rättigheter. Nätverket har till uppgift att sprida information om OSSE:s verksamhet i Sverige och det anordna varje år seminarier kring de teman som OSSE arbetar med. Genom nätverket har Equmeniakyrkan vid flera tillfällen kunnat vara med vid OSSE:s årliga möten om mänskligar rättigheter i Warszawa.

Europeiska baptistfederationen

Europeiska baptistfederationens (EBF) division för ”Freedom and Justice”

Equmeniakyrkan är en aktiv medlem i EBF och finns bland annat med i divisionen för ”Frihet och Rättvisa” (Freedom and Justice) som just lyfter fram mänskliga rättigheter.

Världsbaptistalliansen

Världsbaptistalliansens (BWA) division för ”Freedom and Justice”

Equmeniakyrkan är medlem i BWA, speciellt inom divisonen för Frihet och Rättvisa (Freedom and Justice). Genom BWA har Equmeniakyrkan möjlighet att lyfta problem med brott mot mänskliga rättigheter till FN:s råd för mänskliga rättigheter.