Ensamkommande unga

Information gällande Ensamkommande unga som får uppehållstillstånd genom Nya gymnasielagen.

(Källa: https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration/situationen-for-ensamkommande-barn-och-ungdomar)

Förlängning av uppehållstillstånd – Summering av tillgänglig information om förfarandet vid ansökan om förlängt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Boende för den som får uppehållstillstånd

Den som får ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska folkbokföra sig i kommunen där hen bor och går i skolan. Den så kallade bosättningslagen gäller inte om man får uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen, och därför blir inte en kommun ansvarig för att ordna boende. Här gäller samma regler för svenska medborgare som för den som har ett tillfälligt eller ett permanent uppehållstillstånd: ingen aktör är skyldig att hitta permanenta boendelösningar till kommunens innevånare, utan det förväntas var och en lösa på egen hand.​

Det är enbart i undantagsfall som socialnämnden i kommunen kan ordna bostad åt bostadslösa. Av rättspraxis framgår att dessa undantagsfall kan vara om man är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa egen bostad, till exempel om man har en historik med vräkningar, skulder, missbruksproblematik eller lider av ohälsa.

Om den som får uppehållstillstånd med stöd av nya gymnasielagen ansöker om bistånd i form av stöd till boende får socialtjänsten göra en individuell behovsbedömning och utifrån detta fatta ett beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Mer information om placering på stödboende för ungdomar som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen finns i ett PM från Sveriges kommuner och landsting (SKL).​

En grupp som inte behöver ordna eget boende är de som omfattas av Lagen om mottagande av asylsökande (LMA) och som bor i Migrationsverkets boende när de får beslut om uppehållstillstånd genom den nya gymnasielagen. Den som bor på Migrationsverkets anläggningsboende får bo kvar där till dess hen väljer flytta eller tills uppehållstillståndet löper ut. Att det blivit så grundar sig i att Migrationsverket har ändrat sin tolkning av LMA efter två domar från kammarrätten.

Enligt Migrationsverkets nya tolkning omfattas en person av LMA så länge hen bor kvar på ett anläggningsboende. Det innebär även att man även har rätt till dagersättning så länge som man bor där.För den som är asylsökande och bor i eget boende när hen får ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier är förutsättningarna dock inte desamma.

Man fortsätter att omfattas av LMA i en månad efter att tillståndet beviljas, men efter denna månad får man inte längre  dagersättning och måste istället ordna sitt eget boende. ​​På Migrationsverkets webbplats finns bilder som förklarar när man behöver ordna boende själv, och när man kan få hjälp med detta.

Ekonomiskt stöd

Den som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen ska, enligt regeringen, försörja sig med studiestöd. För att kunna få studiestöd behöver man uppfylla vissa krav. Studiestöd kan en individ få till och med det första kalenderåret det år då den studerande fyller 20 år. Därefter kan individen söka studiemedel, som består av bidrag och lån. Stödet söks genom skolan. Bostadsbidrag kan sökas hos Försäkringskassan.

​Det kan finnas personer som inte har påbörjat sina studier när uppehållstillstånd beviljas och som därmed inte har rätt till studiestöd. I det fall man inte kan försörja sig med studiemedel kan man vända sig till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. ​

Den som bor på Migrationsverkets anläggningsboende när hen får ett uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen omfattas av LMA och har rätt till dagersättning. Däremot kan man inte få både dagersättning och studiestöd samtidigt, utan får välja ett av dessa.

Den som omfattas av LMA efter uppehållstillstånd har getts för gymnasiestudier har inte heller rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Om man är under 20 och ens förälder eller föräldrar är avlidna eller försvunna kan man i vissa fall få ett så kallat efterlevandestöd, som man söker hos Pensionsmyndigheten. Läs mer om detta stöd på Pensionsmyndighetens webbplats.​

Hälso- och sjukvård

När man får uppehållstillstånd för gymnasiestudier blir man folkbokförd och har därmed rätt till subventionerad hälso- och sjukvård med stöd av hälso- och sjukvårdslagen på samma villkor som andra personer som är bosatta inom landstinget.​

Vi söker boende för unga ensamkommande!

Det finns nu ett stort behov av att hitta boende / bostad / inackorderingsrum / frivilliga familjehem för unga ensamkommande som genom nya gymnasielagen får uppehållstillstånd för att studera på gymnasiet.  Undersök gärna vad ni i er församling kan bidra med!

Projekt för boendelösningar

I Stockholm startar ett nytt projekt, Nya rum, där kyrkor och organisationer tillsammans hjälps åt för att hitta boendelösningar.

Nya Rum – Stockholm

Under 2019 ansvarar Ny Gemenskap för ett samarbetsprojekt för att finna inackorderingsrum för gymnasiestudenter med uppehållstillstånd. Skälig hyra kan betalas och stödinsatser planeras för att inte belasta hyresvärd.

För privata värdar liksom församlingar/föreningar som vill undersöka möjligheter att hyra ut hänvisas tills vidare till magnus@nygemenskap.org.

Värme och Vila – Stockholm

(Projekt i Stockholm, tillfälliga övernattningar för unga som saknar tak över huvudet. Församlingar och organisationer samverkar. )

För den som behöver boende: Inskrivning tisdagar kl.21 Olof Palmes gata 25, Stockholm.

Info och volontäranmälan – Stockholm

Familjehem – Göteborg

Ta kontakt med föreningen Agape – frivilliga familjehem i Göteborg.
https://www.facebook.com/frivilligorganisationenagape/

Kontaktperson

Inga Johansson

Samordnare för kyrka-samhälle

08-580 031 81

inga.johansson@equmeniakyrkan.se