Stiftelsen Stockholms kristliga ynglaförenings stipendiefond

Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier ekonomiskt stödja dem som genom fortbildning – efter fullföljd grundutbildning – vill förkovra sig för fortsatt tjänst i kristen verksamhet – inom eller utom landet – eller dem som önskar bedriva vetenskaplig forskning som berör kristen verksamhet.

Med vetenskaplig forskning avses sådan som bedrivs efter avlagd licentiat- eller doktorsexamen. Med grundutbildning avses fullföljda studier vid teologiskt seminarium, högskola eller motsvarande. Stipendiekommittén kan medge dispens från denna regel.

Stiftelsen vänder sig till personer som är medlemmar av och verksamma inom EFS och Equmeniakyrkan. Sökande bör ha genomgått utbildning till pastor, missionär, diakon, kyrkomusiker eller genomgått annan för arbetsuppgifterna relevant utbildning.

Information och ansökan

Du hittar mer information och ansöker på stipendiefondens webbplats.