Gudstjänsten är samhällsviktig verksamhet,

Gudstjänsten är samhällsviktig verksamhet,

så var rubriken på en artikel av biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius.

Där skriver han bland annat ”Den mentala ohälsan, stressen och nedstämdhet ökar när vi utestängs från gemenskaper och allt som bär. Det är i detta perspektiv gudstjänsten är samhällsviktig. När människor möts till offentliga samlingar i Jesu namn materialiseras tron genom predikan, bröd och vin, bön och lovsång och givande och alla är inbjudna att ta emot det som utgår från Gud och ge det vidare. Utan gudstjänstfirande blir Sverige socialt och existentiellt ett fattigare land.” Artikeln avslutar han sedan så här: ”God förkunnelse på nätet behöver kompletteras med små gudstjänstfirande gemenskaper, som förslagsvis kan mötas utomhus det närmaste halvåret.  Vi borde använda resten av pandemitiden till att fördjupa det allmänna prästadömet, rusta lekmän och ge förtroende att leda många små nattvardsfiranden under veckan. Som helt nödvändiga komplement till digital budskapsförmedling.

Om Gud och allt annat. Den heliga Anden och kyrkans gudstjänst.

Inom Equmeniakyrkan läser ett stort antal pastorer just nu en bok av teologen och läraren vid Örebro Missionsskola Roland Spjut. I bokens tredje del behandlar han den Helige Ande och den kristna kyrkan. Där påvisar han liksom Hagerius betydelsen av att vi får mötas för att fira gudstjänst. Här kommer några citat ”Det skapas ingen lokal församling om inte gudstjänst firas med tillbedjan, förkunnelse och Herrens måltid. Och hur skulle gemenskaper kunna finnas utan mötesplatser där livet delas i dialog och bön. Det är genom sociala processer som Anden verkar för att forma och utrusta dem som deltar. Gudstjänst är inte enbart en händelse som människor planerar. Anden gör denna händelse till en mötesplats mellan Gud och människor. När Herrens måltid firas kan det inte reduceras till ett symboliskt hjälpmedel för att komma ihåg Jesu död. I måltiden inbjuder Anden människor till gudsgemenskap. Kyrkan är ett mysterium- sakrament- eftersom det är en plats och en väg som öppnar livet för Guds närvaro. Termen sakrament kan därför vara viktig för att uppmärksamma Andens mysteriösa närvaro mitt i det som kan uttryckas i det mänskliga   Ett sant möte med Gud förutsätter också att det finns en gemenskap som vänder sig till Gud och söker Guds nåd. Herrens måltid blir ett sakrament när Kristi kropp/församlingen/kyrkan kommer samman och gemensamt ber att Anden skall komma över måltidens gåvor.”

Får en gammal man utifrån ovanstående texter göra en reflektion. Jag tycker ibland att jag hör eller kanske har en känsla av att vi i vår tid inte tycker det är särskilt viktigt att mötas till gudstjänst. För egen del tror jag att om en församling skulle upphöra att mötas för att fira gudstjänst och dela nattvardens gåvor kommer den snart att upphöra vara församling. Utan den gemenskap och tillbedjan som uttrycks i gudstjänsten kommer församlingen att dö. När jag läser artiklar som den jag citerat eller böcker som ”Om Gud och allting annat” av Roland Spjut tycker jag finna starkt stöd för denna min övertygelse. Och dessutom tycker jag att min egen erfarenhet andra teologers  tankar är väl förankrade i Guds ord.

Bernt Wåhleman