Församlingen

Kort om Equmeniakyrkan i Sorunda

Equmeniakyrkan i Sorunda är sedan något år det nya namnet på Sorunda missionsförsamling. Församlingen tillhör Equmeniakyrkan i Sverige. Equmeniakyrkan är en ny kyrka som består av församlingar från Svenska Missionsförbundet, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Församlingen har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och bildades 1878.

Församlingens medlemsantal har varierat genom åren och är idag strax under 30 medlemmar.

Församlingens kyrka Gudbykyrkan. Förutom att den har en vacker kyrksal och församlingssal/cafeteria har den ungdomslokaler som idag är uthyrda till förskolan Mamma Mu. En privat förskola med två avdelningar. Dessutom innehåller kyrkofastigheten två hyreslägenheter.

Altartavla i Gudbykyrkan

VARANNAN SÖNDAG INBJUDER FÖRSAMLINGEN TILL GUDSTJÄNST KL 11.00. De söndagar som det inte är gudstjänst i Gudbykyrkan delar församlingen gudstjänstgemenskapen med Equmeniakyrkans församling i Nynäshamn, Viakyrkan.  Ett par gånger per termin har  vi ekumenisk gudstjänst tillsammans med Sorunda församling av Svenska kyrkan. Utöver detta förekommer några gånger per termin särskilda arrangemang inom olika ämnesområden.  Bl.a. uppmärksammas på olika sätt Equmeniakyrkans omfattande internationella arbete och mission. På Valborgsmässoafton arrangeras valborgsmässofirande med program både i kyrkan och i kyrkans park.

Kyrkkaffe intas i cafeterian, alltid med gott hembakat bröd.

De högsta beslutande organen i Equmeniakyrkan i Sorunda är årsmöte och församlingsmöten. Församlingsmöten hålls som regel ett par gånger per termin. Där beslutas om församlingens verksamhet och ledning. En av årsmötet vald styrelse svarar under året för ledningen av församlingen. Församlingen saknar ordinarie pastor, men en seniorpastor tillhör församlingen och kan svara för vissa pastorala uppgifter vid behov.

Församlingen är inte en förening med verksamhet enbart för sina medlemmar utan en öppen kyrka till vars arrangemang alla är välkomna och vars gudstjänster är öppna för alla Sorundas innevånare.

Utöver gudstjänster inbjuds också till samling för bön i regel en timme mellan kl 19.00- 20.00 en gång i veckan.

Genom sin tillhörighet till Equmeniakyrkan i Sverige finns vi också med i en rad ekumeniska organ både i vårt eget land och i världen. På så sätt samarbetar vi med kyrkor och organisationer i samtliga världsdelar. Under en period som börjar första advent och slutar i anslutning till trettondagen görs insamlingar i samtliga församlingar för det internationella arbetet.

Equmeniakyrkan driver dessutom Teologiska Högskolan i Stockholm där man utbildar pastorer och har ett omfattande program om mänskliga rättigheter. Equmeniakyrkan driver också ett antal folkhögskolor. Den som önskar ytterligare information om Equmeniakyrkan kan gå till länken på högra sidan på Hemsidans första sida.

Församlingen samarbetar också med studieförbundet Bilda med olika kulturprogram och studiecirklar.

Equmeniakyrkan är också en av huvudmännen bakom biståndsorganisationen Diakonia som bedriver hjälpverksamhet i många utvecklingsländer och katastrofområden.

Equmeniakyrkan i Sorunda har antagit en Teologisk grund och stadgar för församlingens verksamhet. Dessa dokument redovisas på en särskild sida. Se teologisk grund