Teologisk grund och stadgar

TEOLOGISK GRUND
FÖR EQUMENIAKYRKAN
INLEDNING
1. Det finns bara en enda sann och levande Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds hand och är utflöden av samma gudomliga kärlek. Livet är meningsfullt därför att det är skapat av Gud. Samtidigt hotas skapelsen av ondska, splittring och död. Synden skiljer människan från Gud. Alla föds in i en kluven värld och har del i både det onda och det goda i tillvaron.
Gud blev människa i Jesus från Nasaret. Han förkunnar evangelium om Guds rike, besegrar syndens och dödens makt samt återupprättar människan och skapelsen. Genom den korsfäste och uppståndne Kristus, den nya skapelsens förstfödde och Guds sanna avbild, öppnas vägen till nytt liv.
Den heliga Anden kallar till omvändelse och tro på Jesus Kristus, barnaskap hos Gud och gemenskap i den kristna församlingen. Anden utrustar människor att leva i efterföljelse och helgelse. Anden leder kyrkan i tiden och kallar den att vara bärare av hoppet om evigt liv.
1 Mos 1:1-2:4, Mark 1:15, Joh 14:26, Joh 16:7-15, Apg 17:22-31, Rom 3:23-24, Rom 8:18-27, Kol 1:9-23

KYRKAN
2. Kyrkan är en enda, helig, universell och apostolisk. Kyrkan är en enda, vilket speglar enheten hos Gud, den treenige, med vilken kyrkan lever i gemenskap. Enhetens grund finns i Gud som Fader, Son och Ande. Kyrkan är Kristi kropp, den heliga Andens tempel och Guds folk. Den är kallad att ge uttryck för enhet inom ramen för mänsklighetens och hela skapelsens mångfald. Kyrkan är helig därför att den är skapad och utvald av Gud. Kyrkan är universell därför att den överskrider alla gränser och förkunnar evangelium för alla människor och hela skapelsen. Kyrkan är apostolisk därför att den är sänd i världen. Den vilar på apostlarnas och profeternas grund och har Kristus som hörnsten.
Matt 28:18-20, Mark 16:15, Joh 15:12-17, Kol 3:12-17, Ef 2:4-22, 4:15-16
3. Kyrkan är synlig i världen såväl genom den lilla gruppen och lokala församlingen, som genom kyrkosamfundet och i den universella kyrkan.
4. Den kristna tron har sin grund i Kristus och i den heliga Skrift. De apostoliska och nicenska trosbekännelserna är sammanfattningar som vittnar om denna tro. Utifrån dem vill Equmeniakyrkan uttrycka sin samhörighet med hela Guds kyrka.
Jes 40:8, 1 Kor 3:11, 2 Tim 3:16-17
5. Equmeniakyrkan är en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre.
Rom 10:9, 1 Kor 8:6, Fil 2:9–11
6. Equmeniakyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till Gud. Equmeniakyrkan har del av arvet från apostlarnas vittnesbörd och Guds handlande med sin kyrka genom alla tider och bland alla folk. Framträdande drag i Equmeniakyrkans arv är betoningen av den personliga avgörelsen för Kristus, den enskildes ansvar i församling och samhälle samt de demokratiska formerna för beslutsfattande. Detta arv har sina historiska rötter i Metodistkyrkan i Sverige, i Svenska Baptistsamfundet och i Svenska Missionskyrkan.
7. I en splittrad värld vill kyrkan vara ett tecken på en gemenskap som har sin grund i den enhet som finns i Gud treenig. Genom de kristnas enhet skall världen tro. Enheten behöver ständigt förnyas, bekräftas och växa i mångfaldig tro och handling. Ekumenik rymmer bön och arbete för enhet mellan lokala församlingar och mellan olika kyrkosamfund. Equmeniakyrkan är i tiden ett provisorium i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet.
Joh 17:21-23, Ef 3:11-4:6, Fil 2:1-5, 1 Joh 1:3

FÖRSAMLINGEN
8. Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Den lokala församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard firas.
1 Kor 12:12-27, Kol 3:16-17
9. Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor.
Matt 25:31-40, Jak 1:19–27
10. Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan.
Medlemskap i församlingen
11. Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan på dop. Medlemskap i en församling har giltighet i hela Equmeniakyrkan.
Apg 2:38-42, Rom 10:9-10
12. Omsorg om barn kan formas på olika sätt utifrån den lokala församlingens praxis. Församling kan besluta att barn, på föräldrars önskan, välkomnas som förberedande
medlem. Församlingen har ett särskilt ansvar att kontinuerligt stödja trons livsprocess hos de unga fram till ett eget ställningstagande för Kristus och medlemskap i församlingen.
Matt 18:1-10, Mark 10:13-16
ÖMSESIDIGT BEROENDE
13. Equmeniakyrkan och församlingarna hör samman organiskt och lever därmed i ett ömsesidigt beroende av varandra. I solidaritet och gemensamt ansvar delar de kallelsen till tjänst i världen.
Rom 12:6-8
14. Det är Equmeniakyrkans uppgift att stödja de lokala församlingarna i deras uppgifter och att utöva den del av Guds mission som förutsätter samverkan såsom utbildning, nationellt och internationellt arbete, ordination och avskiljning för särskilda tjänster. Gemenskapen uttrycker delaktighet och solidaritet genom ansvarstagande för varandra och den verksamhet församlingarna och Equmeniakyrkan bedriver, ekonomiskt och genom eget arbete efter förmåga.
Rom 15:25-27, 2 Kor 8-9
15. Inom Equmeniakyrkan utövas en ömsesidig tillsyn som syftar till att göra kyrkan trovärdig, sammanhållen och öppen. De lokala församlingarna vakar över den gemensamma organisationen. De som har fått förtroendet att leda det gemensamma arbetet stöder, vägleder och betjänar församlingarna samt utövar tillsyn över de ordinerade tjänsterna.
Joh 13:1-17, Rom 12:8, Hebr 13:17

Stadgar för Gudbykyrkans församling, Sorunda, del av Equmeniakyrkan

Antagna vid församlingsmöte den 2 februari och årsmöte den15 februari 2014

Församlingsstadgar

Gudbykyrkans församling i Sorunda, del av Equmeniakyrkan med organisationsnummer  812400-0707 har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former.

 • 1 Gudbykyrkans församling i Sorunda
 1. Gudbykyrkans församling är del av Equmeniakyrkan och har anslutit sig till innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. Församlingen och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta.
 2. Församlingen verkar med utgångspunkt i Sorunda i Nynäshamns kommun.
 3. Församlingens organ och tjänster är:
  a) Församlingsmöte
  b) Församlingens styrelse
  c) Församlingsföreståndare
 • 2 Medlemskap
 1. Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. .(Medlem kan också hälsas välkommen till församlingen i väntan på dop.)Formerna för medlemskap framgår också av Teologisk grund.
 2. Medlem från annan församling i Equmeniakyrkan mottas på flyttningsintyg. Medlemmar kan även mottas från församling i annat kyrkosamfund.
 3. Över församlingens medlemmar skall föras fortlöpande förteckning.
 • 3 Medlemskapets upphörande
 1. Medlem kan, genom (skriftlig) anmälan till/samtal med, församlingsföreståndaren, utträda ur församlingen.
 2. Församlingen kan, efter samråd med representant från Equmeniakyrkan, utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen.
 • 4 Församlingsmöte
 1. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Församlingsmötets förhandlingar är öppna för alla och med yttranderätt för alla närvarande. Församlingsstyrelsen kan dock kalla till församlingsmöte endast för medlemmar då det anses särskilt påkallat.
 2. Församlingsmöte sammankallas av styrelse eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar så begär det. Mötet hålls på dag som styrelsen beslutar, dock senast två månader sedan begäran framställts.
 3. Förslag för behandling i församlingsmötet kan lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.
 4. Kallelse till församlingsmöte görs minst två veckor i förväg genom tillkännagivande i gudstjänst, eller på annat sätt till församlingens medlemmar.
 • 5 Röstning i församlingsmöte
 1. Varje närvarande medlem har en röst. Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt.
 2. Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller andra frågor då jävssituation kan uppstå. (de är heller inte valbara till styrelse och valberedning) Om de tillhör församlingen har de rösträtt i övriga frågor och är valbara som ombud till församlingens samarbetsorganisationer och Equmeniakyrkans organ.
 3. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då frågan avgörs genom lottning.
 4. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om någon av de röstberättigande medlemmarna i mötet begär annat för viss fråga.
 • 6 Årsmöte
 1. Ett församlingsmöte per år är årsmöte, som skall hållas senast den 31 mars på dag som styrelsen beslutar.
 2. Förslag för behandling i årsmöte kan lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.
 3. Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas. Fullständiga handlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor före mötet.
 • 7 Årsmötets ärenden

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av funktionärer för årsmötet
 2. a) Ordförande och vice ordförande
 3. b) Sekreterare
 4. c) Två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 5. d) Rösträknare
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 7. Församlingsföreståndarens rapport
 8. Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 13. Val av ordförande för ett år
 14. Val av styrelse
 15. Val av vice församlingsföreståndare
 16. Val av minst två revisorer och ersättare
 17. Val av valberedning
 18. Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika verksamhetsgrenar
 19. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens
 20. Val av övriga ombud
 21. Förslag från styrelsen
 22. Inkomna motioner
 23. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor
 • 8 Styrelsen
 1. Styrelsen ska, tillsamman med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med stadgarna och innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan och församlingsmötets beslut.
 2. Styrelsen består av minst 3 ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Samtliga styrelseledamöter väljs på en tid av två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Om antalet kandidater är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning, Avgår ledamot under sin mandattid kan fyllnadsval ske vid församlingsmöte. Ordförande väljs varje år.
 3. Styrelsen sammanträder då:
 4. a) Ordförande kallar
 5. b) Församlingsföreståndaren begär det
 6. c) Minst en tredjedel av styrelseledamöter begär det
 7. Församlingsföreståndaren, vice församlingsföreståndare deltar i styrelsens överläggningar och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Andra personer kan adjungeras till styrelsens förhandlingar efter behov.
 • 9 Styrelsen uppgifter
 1. I styrelsens uppgifter ingår att:
 2. a) Tillsammans med församlingsföreståndaren planera, leda och organisera församlingens arbete i enlighet med beslut i församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens
 3. b) Verkställa församlingsmötets beslut
 4. c) Ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning samt utser personer med rätt att teckna församlingens firma. I frågor av större ekonomiska åttaganden eller annat av större omfattning skall det alltid vara två i förening.
 5. d) Förbereda kallelse av pastor och diakon
 6. e) Utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda
 7. f) Lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan
 8. g) Ansvara för församlingens arkiv.
 9. Styrelsen får inte utan beslut av församlingsmötet uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning.
 10. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid personval då frågan avgörs genom lottning.
 • 10 Församlingsföreståndare
 1. För församlingen skall finnas en föreståndare som tillsammans med styrelsen utgör församlingens andliga ledarskap.
 2. Församlingsföreståndaren skall tillsamman med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i Teologisk grund.
 3. Till församlingsföreståndare kallas person i ordinerad tjänst i samråd med ansvarig representant för EqumeniakyrkanÄven icke ordinerad kan utses till församlingsföreståndare .
 4. Om församlingsföreståndaren inte är medlem i församlingen, kan vice församlingsföreståndare, i samråd med församlingsföreståndaren, utföra vissa av föreståndarens uppgifter.
 • 11 Vice församlingsföreståndare
 1. Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en vice församlingsföreståndare.
 2. Vice församlingsföreståndare ska bistå församlingsföreståndare i den andliga vården av församlingen.
 3. Om församlingsföreståndare saknas kan vice församlingsföreståndare utföra vissa av församlingsföreståndarens uppgifter.
 • 12 Valberedning
 1. Valberedningen består av 2 ledamöter och väljs av årsmötet. Ledamöter i valberedning väljs på en period av tre år.
 2. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behovs som finns.
 3. Valberedningen skall sträva efter att särskilt tillvarata församlingsmedlemmarnas gåvor. Vid beredning av val ska särskild hänsyn tas till församlingens sammansättning och kandidatlistan bör spegla församlingens mångfald.
 4. Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bär lämnas till valberedningen senast fyra veckor före årsmötet.
 5. Val av nya ledamöter till valberedningen förbereds vid församlingsmöte före årsmötet.
 • 14 Räkenskaper och revision
 1. Församlingens räkenskapsår är från 1 januari till 31 december
 2. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av de revisorer som utses av årsmötet
 3. Vi församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedd justerare.
 • 15 Barn- och ungdomsarbete.

Församlingen saknar för närvarande ett eget ungdomsarbete. Kommer ett sådant arbete till stånd kommer detta att organiseras en särskild ungdomsorganisation Equmenia i Sorunda med egna stadgar antagna på eget årsmöte. Församlingen kommer då att anförtro barn och ungdomsarbetet till Equmenia i Sorunda.

 • 16 Ändring av stadgar och församlingsordning
 1. Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan endast ske genom likalydande beslut av två på varandra följande församlingsmöten, varav minst ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen avgivna röster.
 2. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.
 3. Ändring av §§ 1 och 17 skall sändas till kyrkostyrelsen för yttrande.
 • 17 Upplösning av församlingen
 1. För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med representant från Equmeniakyrkan, likalydande beslut vid två församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.
 2. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar till Equmeniakyrkan.