Kristen tro

Församlingens tro och liv bygger på den Heliga Skrift, Bibeln. De 66 erkända skrifterna i Bibeln är grunden för vad vi bekänner och lär. Tillsammans med kristna kyrkor, runt om i vår värld och genom hela kyrkohistorien delar vi en gemensam bekännelse och önskar leva det nya livet som alla får del av genom tron på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. I de tidiga kristna bekännelserna finns en sammanfattning av denna tro. Se den apostoliska och den nicénska trosbekännelsen nedan.

Vår kristna tro ger en helhetssyn på livet, människan, Gud, världen och framtiden:

  1. Ursprunget. Vi tror att Gud är alltings skapare och ursprung. Hela skapelsen tillhör Gud och är uttryck för hans kärlek och storhet. Varje människa är älskad av Gud och skapad med en hög avsikt att återspegla hans härlighet.
  2. Problemet. Vi är medvetna om tillvarons trasighet. Gud har en fiende och människan är märkt av synden som försatt oss i främlingskap till Gud. Vår värld lider av ondskans nedbrytande krafter. Människan är skadad av det destruktiva. Våra egna ansträngningar kan inte hjälpa oss med detta dilemma.
  3. Räddningen. Vi bekänner Jesus som Guds enda väg till räddning. Jesus är verkligen en representant för både Gud och människa. Genom det som Jesus gjorde i vår historia har en helt ny situation uppkommit. Ondskans makt har blivit bestulen på sina framtida möjligheter. En väg står öppen för människans gemenskap med Gud. Gud har påbörjat en nyordning genom Jesushändelsen.
  4. Mottagandet. Till det nya livet inbjuds varje människa personligen. Det finns en aspekt av att personligt säga ja till Bibelns erbjudande om förlåtelse och nytt liv. Det liknas i bibeln vid en ny födelse! Människan får då det eviga livets gåva. Guds erbjudande tas emot i TRO på Jesus. Det skapar ett HOPP för framtiden och utmanar till ett liv i KÄRLEK till medmänniskor och hela Guds värld.

Bibelns centrum är personen Jesus Kristus. Hans födelse, liv, död och uppståndelse firar vi varje gudstjänst genom lovsång, undervisning, bön, dop och nattvard. Där inbjuds människor till gemenskap med Gud och varandra.

Vi tror att det glada budskapet är till för alla människor. Genom Jesus erbjuds alla oavsett ras, ålder, kön och social ställning samma möjligheter att leva i kontakt med Gud. Genom tron får vi också del av den helige Ande som ger liv och kraft åt den kristne. Avsikten är att alla ska växa i tro och utvecklas som lärjungar till Jesus. Genom bön, Bibelns ord, församlingens gemenskap och den helige Andes närvaro kan människor blomma ut och livsstilen formas efter Guds goda avsikter.

Har du frågor kring detta, eller känner du ett behov av att samtala med någon? Kontakta oss gärna!


Apostoliska trosbekännelsen
(1996 års ekumeniska översättning, med revision)

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Amen

Nicenska trosbekännelsen

Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilket allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, universell och
apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

Amen