Pastor Gunillas hälsning till församlingen i Ucklum vecka 13

En hälsning från pastor i corona-tid, 26 mars 2020

”Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den.” Jer 29:7

Kung David enade israeliterna i ett rike. Efter David tog sonen Salomo över. Salomo lät bygga ett stort tempel i Jerusalem. Gud bodde i templet. Människor gick till templet och tillbad. Det var en tid som präglades av framgång och framtidstro. Detta hände ca 900 år f Kr.

Efter Salomo delades det stora riket i två delar, Juda i söder och Israel i norr. Kungarna avlöste varandra och det var oräkneliga strider och stridigheter med folk runt omkring.

År 722 f Kr föll det norra riket för assyrierna. Folk från Israel flyttades till olika platser i det assyriska riket. Andra folk flyttades till Israel.

Vid den tidpunkten fanns templet fortfarande kvar i Jerusalem. Judarna hade en fast och trygg punkt att återvända till och förhålla sig till. Men oron fortsatte och år 586 f Kr förstördes templet. Många judar deporterades till Babylonien.

I Jeremia kap 29 kan vi läsa att ”Detta är det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till dem av de äldste som fanns kvar bland de deporterade, till prästerna och profeterna och till hela folket, dem som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babylonien.” I det brevet säger Herren till alla de deporterade att de bland annat skall ”göra allt för att den stad jag deporterat er till skall blomstra.”

Effekten av coronaviruset blir allt tydligare samtidigt som vi alla lever i stor ovisshet om vad detta skall leda till. Jag drabbas av en känsla som säger att vi har blivit fråntagna det liv vi hade och det liv vi trodde vi skulle få. Därmed inte sagt att allt behöver vara av ondo men det innehåller mycket smärta, sorg och utmattning för väldigt många människor. Det kännetecknas av mycket oro för många och ovisshet. Det är som om vi blivit förflyttade från det land vi levde i till ett land vi inte känner, inte känner oss hemma i.

Det är i dagsläget inte tillrådligt att träffas för gudstjänst inomhus eftersom vi då riskerar att sprida smitta. Alla som tillhör riskgrupp måste vara väldigt försiktiga. Så försiktiga att vi inte ska komma nära våra barnbarn eller våra föräldrar utan hålla distans. Det är klokt att beställa mat för utkörning eller hämtning utanför affären trots att vi mister mycket av det sociala som en runda i affären kan erbjuda.

Folket som blivit förflyttade till Babylonien uppmanades att fortsätta leva sina liv och göra vad de kunde för att det land de deporterats till skulle blomstra. Jag vill se detta som en uppmaning också till oss. Låt oss göra det vi kan för att fortsätta leva våra liv i den situation som nu råder. Låt oss hjälpas åt att sprida ljus och hopp så att våra liv blomstrar så mycket som möjligt.

Det är härligt att höra och se hur församlingsmedlemmar håller kontakt och skickar hälsningar till varandra. Hör gärna av dig till någon som du kanske inte brukar prata så mycket med. Fortsätt be för fördjupad relation med Herren och för välsignelse och beskydd över dig själv, din familj, din församling och dina andra vänner.

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren.” Jer 29:11-14

Gunilla S Olofsson, pastor