Historik

Värsås Missionsförsamlings historia

De första åren

Under 1800-talets senare del var det de stora folkrörelsernas tid. Nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och väckelserörelsen. Gemensamt för dessa var att alla ville lyfta folket och skapa bättre tider beträffande nykterhet, arbetsförhållande och en mer personlig gudstro. I de andliga rörelser som starkt även berörde värsåsbygden föddes frikyrkan, som först blev en väckelserörelse inom Svenska Kyrkan. Att det senare blev en mera fri kyrka berodde i stor utsträckning på att en stor del av prästerna och kyrkans ledning var rädda för dessa rörelser och på många håll stängdes kyrkorna för ”kolportörsverksamhet”. Så var det inte i Värsås när Missionsförsamlingen bildades. Till en början hölls nämligen större sammankomster i kyrkan. Man samlades även i skolan och i hemmen.
Missionsförsamlingen bildades under senare delen av 1873, då många människor kände behov av en fastare gemenskap när det gällde gudstron. Antal medlemmar saknas det uppgift om, när det gällde de första åren, men år 1882 hade Wersås Missionsförening, som det då hette, 150 medlemmar.

Personer i ledande ställning vid bildandet av Wersås Missionsförening var byggmästare Anders Pettersson och lantbrukare Gabriel Elieson.

Några viktiga årtal i församlingens historia

1873Wersås Missionsförening bildas
1874Syföreningen bildas
1876Söndagsskola startas
1877Barnhemmet inköps för 2500 kr. Var möteslokal de första åren
1878Svenska Missionsförbundet bildas. Wersås Missionsförening ansluter sig också.
187912 personer firar nattvard utan ledning av präst i Djursätra
1882Stor väckelse i bygden. Församlingen fick 135 nya medlemmar
1883Missionshuset invigs efter knappt ett års byggtid. Kostnad 6291 kr
1904Värsås Kristliga Ungdomsförening (nuvarande SMU) bildas
1921Namnet Värsås Missionsförsamling antas
1923Juniorföreningen bildas
1956Missionshuset renoveras. Kostnad ca 100 000 kr.
Läktaren togs bort och kyrksalen vändes helt om.
Namnet ändras till Värsås Missionskyrka.
1959Musikkåren bildas
1973


2020
Missionskyrkan byggs till. Kostnad ca 200 000 kr.
Har idag i stort sett samma utseende

Missionskyrkan återinvigs efter en omfattande tillbyggnad åt öster.
Nytt kök, utbyggd serveringslokal, utökade lokaler för ungdomsverksamheten mm

En utförlig historiebeskrivning finns i de jubileumsskrifter som församlingen gett ut i samband med 80-årsjubileet och 100-årsjubileet.

En sammanfattning av dessa kan du läsa genom att klicka på länken Värsås Missionsförsamling 1873-1992 av Åke Sörstedt.

Du kan även läsa följande tidningsurklipp: Församlingen 80 år, Kyrkoinvigning 1956, Ombyggd kyrka 1956, Återinvigning av kyrkan 1987, Församlingen 125 år, Missionskyrkan 100 år, Musikkåren 30 år och 40 år. även en bild från 1902.