Församlingens historia 1996-2020


25 senaste åren i Väsby Missionsförsamling

Församlingen har varit aktivt verksam i Väsby 125 år sedan starten 8/12 1895. Vi firade 100 år december 1995 med en samlingsskrift – så här följer en kort summering av vad som skett sedan dess.

Storlek och omvärldstrender

Även en församlings liv är dynamiskt. Under 25 år har drygt 100 personer lämnat eller anslutit till församlingen, vars storlek har växlat från 150 år 1995, via 156 2002 till 140 i nuläget men med få medlemmar under 50 års ålder, ett fenomen som delvis kan kännas igen från samhällets sekularisering och individualisering under 25 år.
Några exempel på omvärldshändelser och trender som påverkat vår och andra församlingar: Sekularisering: Svenska Kyrkan skiljs från Staten år 2000, skolans religionsundervisning neutraliseras och t ex kyrkolokaler skall ej utnyttjas ens för skolavslutningar. Religionsfriheten betonas och kristendomen blir en religion likställd med andra i samhället.
Fysiska kontaktytor reduceras: Väsby Centrum tar bort sin scen, kyrkor och föreningar får ej verka i huset (jfr gudstjänster och nattvard i Centrum under slutet av 1990-talet).
Rädslor: Flerfamiljshus förses av säkerhetsskäl med kodlås så att spontana hembesök eller postutdelning ej kan ske av privatpersoner eller föreningar samtidigt som anslagstavlor försvinner i samhället med förväntan att Internet skall kompensera med hemsidor, bloggar mm. Lokaltidningar blir gratis men reklamfinansierade men accepterar till slut att lokala händelser lockar läsare. IT-utvecklingens spel och sociala nätverk påverkar ungdomars behov av natur och pyssel dvs scout-behovet reduceras och ersätts av avgiftsbelagd idrott som fotboll, ishockey samt dataspel.
Inom kyrkorna händer att en ny Bibelöversättning utges år 2000, Ekumeniakyrkan bildas ur  Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige år 2011, Enskilda (Teologiska) Högskolan bildas ur Betelseminariet och Lidingö för pastorsutbildning och teologi med examensrätt.

Gudstjänster och andakt

Under 1990-talet utformade en gudstjänstgrupp en tydligare gudstjänstordning med speciell stund för förbön runt vår ljusbärare som invigdes i advent 1996, skapad av en lokal smed. Nu tillkom en barnruta i gudstjänsten innan ev söndagsskola vidtog. Gudstjänsten skulle även avslutas med Välsignelsen. Omkring 2019 tillkom så fler stationer att skriva förbönslappar eller få särskilt möte med pastor. Pastorers klädsel har följt trender, allt från Britt-Ingers färgsprakande alba till herrar i jeans, med/utan rundkrage. Med åren har Gudstjänst för alla åldrar varit lockande. Gudstjänsttiden har behållits kl 11 med några försök kl 17 samt speciella Sinnesrogudstjänster på 1990-talet.
Genom åren har olika former av veckoandakt i kyrkan utformats med Andrum på 1990-talet, med Morgonandakter på 2000-talet till nuvarande Stilla stund med nattvard.

Undervisning

Utöver predikningar återkommer studiecirklar kring Bibeln men även om samlevnad och inför resor. Under Ulf Gustavssons ledning provades även könsuppdelade bibelstudiecirklar med framgång. Senare år har ledarledd undervisning övergått i Bibelsamtal om främst evangelierna.
Påskvandringarna var ett teaterspel för mellanstadieklasser som i påskveckan fick följa Påskens händelser på vandring genom olika rum från kyrksalen, församlingssal till villan under en timme. Det pågick varje år från 1998 till 2013 med insats av pastorer, diakoner från olika Väsbykyrkor och många pensionärer till stor glädje för både publik och deltagare.

Konfirmationsundervisning har genomförts – 22 omgångar under perioden 1978 .. 2015 med 173 konfirmander (14 år eller lite äldre) varav 53 blev församlingsmedlemmar.

Våra anställda genom åren kan du studera via Internetadress http://neider.se/Kyrkan/Historia/ med pastorer, ungdomsledare och annan personal. Följande 5 huvudpastorer sedan 1996 är:

  • Britt-Inger Berggren 1990 .. 1999 samt vakanspastor ht 2008 och vt 2016
  • Ulf Gustavsson (senare Bergsviker) 2000 ..2007
  • Göran Bondesson 2009 ..2015
  • Erik Lund 2017-09 ..2018-06 delat med
  • Stefan Andersson 2017 -09…

Diakoni och gemenskap

Ett separat Diakoniråd bildades på 1990-talet och har sedan fortsatt att verka i det tysta med besök och annan hjälp samt uppmuntran med julblommor samtidigt som alla medlemmar påminns om sitt eget ansvar. Våra ansvarsgrupper är tidvis omsorgsgrupper. 

Höstens uppstart kom att omfatta helg- eller endags- läger på olika platser som Hjälmargården, Bjärka-Säby, Norrtäljes LV-byn, Biskops-Arnö, Koviken . Några år har vi samlats hemma för arbetsdagar i augusti.

Seniorverksamheten har under alla år samlats i Tisdagsträffar kl 13 för dagenlediga i samarbete med Pingstförsamlingen – alltid med ett gediget program efter samtal till kaffet. Olika verksamhet under somrar har varit sommarcafeer, träffar och några år 2 veckors heldagsöppet med program och lunch.


Ekumenik

Vi har samarbetat med Pingstförsamlingen regelbundet genom åren och främst med gemensamma sommargudstjänster hos varandra. I Väsby Kristna Råd samlas våra pastorer även med Svenska Kyrkans präster med en växlande regelbundenhet – de egna uppdragen går ju i första hand. En intressant period var gemensamma framträdanden i Väsby Centrum under 1990-talet med både gudstjänst och nattvard på inbjudan från Köpmannarådet. Allt detta försvann när en ny ägare till Centrum tog bort scenen samt kyrkor och föreningars medverkan undanbads till förmån för det kommersiella uppdraget.

När Equmeniakyrkan skapades 2011 genom sammanslagning av Missionsförbundet, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige så bekräftade det ekumeniken som gällt sedan tidigare i vår församling med dess vana att hantera och införliva olika kyrkotraditioner med
medlemmar från främst baptism, f d Örebromissionen och Frälsningsarmen. Vi har dock behållit det etablerade namnet Missionskyrkan.

Sedan 2013 nyttjar den arabisktalande församlingen Sankt Johannes av Damaskus Ortodoxa kyrka vår kyrka för sina gudstjänster, sedan 2018 på lördagar, vissa gemensamma med oss.

Församlingens plats i samhället

Under en period 1998..2008 tjänstgjorde våra ungdomspastorer deltid i kommunens ungdomsgårdar och särskolefritids.

Under valåren har styrelsen inbjudit Väsbys politiker till fredliga samtal om frågor som styrts av vår representant och det har alltid medfört full uppslutning från samtliga partier som uppskattat att diskutera konkreta frågor utan angrepp på motståndare.

Vi har haft ett gediget samarbete med våra närmaste skolor, Musikskolan i Vilunda herrgård och Smedgärdsskolan med dess sångklasser. De använde kyrkan för olika samlingar i samarbete
med våra pastorer. Det pågick fram tills skolan revs år 2008 och då Musikskolan flyttade.

Vi får inte glömma lunchserveringarna i kyrkan under 1990-talet då med stöd av personer som kommunen gav stödjobb till (ALU, OTS) och så Ulfs Pastorn i köket.

Kyrkans kulturutbud för alla har innehållit kvinnofrukostar på 1990-talet och många konserter under åren, bl a ett 10-tal julnattsmässor med sångsolist. Den årliga Valborgsmässobrasan efter program i kyrkan och Julmarknaden intill 1a advent har alltid samlat många utomstående.


Bistånd här och i fjärran

Församlingens internationella bistånd avspeglar krisers historia. När revolutionen i Iran kastade ut shahen kom många flyktingar från 1990 och en flyktingsluss öppnades i Carlslund som första instans
innan andra kommuner tog emot. Kyrkorna bidrog med samlingar och samtal och några kom med i vår församling medan de flesta drog förbi till annan ort. Även här förkom att utvisade personer hölls dolda hos personer under viss tid. När Sovjetunionen sprack kom Baltikum i kläm 1990 och det sändes bl a matpaket dit. Vi fick en vänförsamling i Kohila, Estland och det blev årliga, ömsesidiga besök och stöd under hela 1990-talet.

2004 startade Pingstförsamlingen -butiken Skopan med insatser från privatpersoner och 2006 anslöt sig Missionsförsamlingen till dess styrelse med sin internationella grupp så att de aktiva kunde skriva sina timmar på önskad organisation, hos oss i regel till Diakonia. Det har visat sig vara en stor samlingspunkt på lördagar och det mest utåtriktade sättet att visa upp våra församlingars verksamhet för
lokalbefolkningen.

2006 valde gruppen nya biståndsmål med bl till Filippinerna, Burma men främst projektet Mully Children Family i Kenya som en grupp besökte 2009. 2011 tillkom stöd till en församling i Birzai, Litauen som flera grupper har besökt, bl a ungdomsprojektet UP (Understanding and Peace), som var ett ungdomsprojekt med målet fred och samarbete och innefattade besök på Västbanken där ungdomar fick lära mer om ockupationen och försök till fredsprocesser.

Språkstudier för invandrare blev ett behov först på 2010-talet och en grupp seniorer samlade intresserade till Språkcafé i Missionskyrkan. Sedan 2016 tillkom 3 anställda från olika språkgrupper i Asylprojektet.

Musik i kyrkan

Frikyrkornas stolta tradition med kör försvann 1996 pga ledarbrist men Gospelkören Joyful uppstod. Även Väsby Brass tunnades ut när dess målgrupp 1980-talets tonåringar bildade familj och flyttade Efter några år med projektinsatser upphörde den omkring år 2000.

1993-1997 drev församlingen flera grupper med babysång och barnkör bildades men försvann med brist på ledare. Först 2010 uppstod en barnkör för ålder 6-10 år och verkar fortfarande med
en arvoderad ledare.

2007..2008 renoverades flygeln med efterföljande underhållningskonsert.

Hela Kyrka Sjunger och olika konserter med musik och sång har återkommit årligen.


Fastigheten och ekonomi

Sedan invigningen 1974 har kyrkorummets dekoration varit bevarad och kompletterats med orgel och flygel. Det eleganta luftvärmesystemet med dess freongas blev ett miljöproblem på
1990-talet, det ersattes med annan gas men elkostnaden steg och 2012 installerades ett bergvärmesystem med djupborrning på tomten och helt nya vattenledningar och element i kyrksalen. En hiss installerade 1993 med egen arbetskraft. Under senare år har IT-teknik
medfört hörslingor i alla samlingssalar, nya högtalare, projektorduk i kyrksalen och nu ett teknikbås i kyrksalen, lagom till Corona-periodens nya krav.
Detta var en lång och summarisk uppräkning av vad som skett i församlingens liv senaste 25 åren – känns det igen och vad saknar du? Skicka gärna synpunkter och din berättelse, som vi kan göra åtkomlig via vårt digitala arkiv, till

Göran Neider (arkivarie, personligt urval, goran.neider@gmail.com)