50 år i församlingens tjänst

 

Sista utgåvan av Det Händer – vår församlingstidning i pappersformat.

Därför avslutar vi här en epok med lång historia genom en historik innan innehållet i framtiden förmedlas i digital form.
Först berättar pastor Sven-Olof Jernberg om starten 1967 och dess förhistoria i lokaltidningen VäsbyNytt 1953-1964.
I arkivet finns nästan alla tidningar från 1975 och ur dem söker vi beskriva den tekniska utvecklingen och innehålls-mässiga förändringen genom åren. Som avslutning en hälsning från Lena Lönnqvist som skapade nuvarande namn, layout och fasta struktur 2002.

Väsby-Nytt

Församlingsblad fanns redan 1949 som pastor David Ljungström 1953 byggde ut till en lokaltidning med nyheter från församling och samhälle. 1959 övertog han redaktörs- och utgivningssansvaret och utvecklade tidningen till en kommersiell gratistidning varefter för-samlingen överlät den på honom 1964.

Omfång och redaktioner
Pastor Sven-Olof Jernberg drev tidningen helt ensam mellan 1967 och fram till 1976 då en redaktion bildades med 3 församlingsmedlemmar, bl a Karin Ehn (Hagengran). Den utvidga-des efterhand till att även rymma representanter från SMU (ungdoms-) och församlingsstyrelse men ambition och ork kunde variera med åren.
Knappt 40 redaktörer har medverkat varav Sven-Olof Jernberg, Karin och Ingemar Hagengran, Britt-Inger Berg-gren, Torbjörn Lundberg och under-tecknad har varit med mer än 10 år.
Tidningen har sedan 1976 kommit ut med 4 nummer per år i mars, juni, sep-tember och december. Dess omfång har varierat mellan 12 och 20 sidor med några fall av 4, 8, 24, 28 och 32 sidor. Antal exemplar är obekant men under senaste 10 åren mellan 220 och 250 exemplar.

Teknikutveckling

Skrivmaskinstexter, ibland förstärkta med handskrift, illustrerades med teckningar, främst lyser 1990-talets om-slagsteckningar av Carina Ericsson.
Datorskrift med opropotionell text, dvs ’ i’ och ’ m’ tar samma bredd, under 1980-talet ersattes av propor-tionell text på 1990-talet och så fick vi tillgång till olika typsnitt som Times New Roman (denna), Ariail mm.
1978 anlitades Antonssons Tryckeri med allt i svart-vitt som förskönades med olika, färgade papper. Från 2002 ordnade Anita Hermansson att omslaget kunde tryckas i färg och från 2006 (via FOI Repro) trycktes alla sidor i färg med högre papperskvalité. Då hade de digitala kamerornas genomslag medfört att vi enkelt kunde illustrera händelser med foton. Från 2006 hittade vi gratis-program Scribus för att skapa tidningen när vi inte hade tillgång till Anitas professionella verktyg.
2008 började vi lagra tidningsartiklar på Internet, ofta utan bilder av utrym-messkäl. Dessa artiklar kan ge trevliga inblickar i församlingens historia sedan dess.

Innehåll och målgrupp

För vem skriver man? Givetvis var det för medlemmar som fick information om program och planer samt rapport om beslut från års- och församlingsmöten. Församlingsboken förstärker medlem-mars gemenskapen och visar kontakt-ytor till verksamheten. Ungdomsverk-samhetens rapporter och annonser gav ju glädje och inblick för medlemmar. Så utvidgades läsekretsen till församlingens vänner dvs besök av icke-medlemmar.
En stor missionsinsats skedde 1984 då 1700 exemplar av julnumret trycktes och delades ut i grannskapet (en tid då allas brevinkast var enkelt tillgängliga) men det är oklart om det har upprepats. Samtidigt uppstod en närradiosatsning för utåtriktad verksamhet under några år i samarbete med Pingstförsamlingen.
Pastorns betraktelse har alltid funnits med och efterhand tillkom intervjuer av olika medlemmar om deras liv och tro.
Omvärlden beskrevs via någons resa eller berättelser från olika bistånds-insatser över världen.
Kultur har inneburit tips/recensioner av böcker och ibland film och så be-skrivningar av musikhändelser i kyrkan.
Ett senkommet inslag är återspegling av senaste kvartal som bildkollage.

Farväl Gutenberg

När nu denna redaktions medlemmar avgår, flera av hälso- och åldersskäl, så avslutas en lång tradition av pappers-utgåvor. Vi passar på att tacka Johannes Gutenberg för en drygt 500-årig bok-tryckarteknik och tradition och vi hoppas att den digitala framtidens resultat når fram till alla och att arkivarien kan få sina pappersutskrifter även i framtiden.
Göran Neider
för redaktionen

Församlingsbladets tillkomst och första år.
Intervju med Sven-Olov Jernberg

Det här blir en skildring direkt ur mitt minne då jag inte har några anteckningar om detta kvar.
* När och hur togs initiativet till tidningen?
Om man skall tala om starten av denna tidning, så är det lite svårt att ange tidpunkt. Den tidning som en gång hette Väsby Nytt och som grundades av en före detta pastor, David Ljungström var från början ett församlingsblad för försam-lingen. Det blev enkelt uttryckt lokal-tidningen Väsby Nytt.
* Vad var målet med att börja med en församlingstidning från början?
Denna lokaltidning kunde inte fylla behovet av en specifik församlingstid-ning. En sådan efterfrågades av försam-lingens medlemmar. Med tiden i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet började ett församlingsblad ta form, i början i stor enkelhet. Den producerades med hjälp av spritduplicator och sedan med dupliceringsapparat.
Så småningom blev detta för jobbigt, varför ett tryckeri anlitades, Antonssons tryckeri i Vallentuna.
Från början var målet att förse församlingen med ett informationsblad. Det skulle spegla händelser och för-hållanden i församlingen. Innehållet blev förutom en agenda, en programtablå, också betraktelser, referat från något som hänt och liknande. Utrymmet var ju inte särskilt stort, två dubbelvikta A4 blad, varför det gällde att begränsa sig.
* Vilken var målgruppen? Endast internt i församlingen eller även utåt mot Väsby?
Målgruppen var som antyds ovan primärt församlingen, men några exemplar för-medlades också till församlingens vänner.
* Hur arbetade ni med tidningen? En redaktionsgrupp som idag eller mest du som drivande/skrivande?
Tidningen arbetades fram i första hand av undertecknad.
Synpunkter i styrelsen togs givetvis med liksom även sådant enskilda medlemmar förde fram.
Simon Jernberg intervjuade
Sven-Olof Jernberg var pastor i Väsby 1967-1990 och startade församlingsbladet 1967


 

Tack för 19 år Det händer

Upplands Väsby Missionskyrka har en särskild plats i mitt hjärta efter 30 år tillsammans innan jag flyttade till Sjöviks folkhögskola i Dalarna för snart två decennier sedan. Efter det har jag fått följa församlingen på distans via församlingstidningen ”Det händer”.
Det har varit mycket givande att få se bilder på hur församlingen har varit aktiv. Inte minst har det varit roligt att följa många som jag såg när de var barn, som blev kloka, ansvarstagande vuxna och dessutom fick barn som imponerar på olika sätt. Ett särskilt tack till Monica Tiger för alla fina intervjuer med äldre medlemmar och förstås tack för alla litteraturtips, kulturinslag och teologiska reflektioner som flera bidragit till genom åren.

Fast struktur sedan 2002

Göran och jag var med då första numret av ”Det händer” producerades våren 2002. Tack vare Anita Hermansson fick vi proffsig hjälp med tryckning och en tidning i färg. Redaktionen var entu-siastisk och vi fördelade skrivandet. Den grundläggande form vi bestämde oss för då har faktiskt behållits genom åren.
Ju äldre man blir, desto mer lär man sig att allt har sin tid. Man får vara tacksam över att något gott har fått finnas. ”Det händer” har varit till nytta och glädje i över 19 år. Tack alla som har bidragit!
Lena Lönnqvist
numera Centrumkyrkan Avesta