Vår värdegrund

Alla organisationer agerar utifrån sina övertygelser och grundvärderingar. Det är alls inget konstigt. För oss som kyrka är vår livssyn och våra värderingar djupt rotade i vår kristna tro. Vår värdegrund är det som genomsyrar allt vi gör i församlingen, hur vi uppfattar, behandlar och samverkar med andra, och hur vi fungerar som del av samhället överlag. Vi kräver inte att alla som samarbetar med Equmeniakyrkan Söderhamn delar våra bakomliggande teologiska övertygelser men vi förutsätter att alla i praktiken står bakom vår värdegrund.

Värdegrund: Jämlikhet, Öppenhet, Helhetssyn, Hoppfullhet

Jämlikhet, öppenhet, helhetssyn och hoppfullhet är fyra grundvärderingar som hjälper oss att hålla rätt kurs i vårt arbete.

Jämlikhet

Equmeniakyrkan Söderhamn förutsätter allas jämlikhet och allas lika värde. Alla är lika mycket värda oavsett könsidentitet, sexuell läggning, funktionalitet, intellekt, ursprung, socioekonomiska förhållanden, religionstillhörighet eller ålder. Ingen ska med bakgrund i någon av dessa faktorer förnekas några som helst möjligheter i vår församling och i vår verksamhet. Vi eftersträvar att bemöta alla med värdighet och respekt, precis som vi själva skulle vilja bli bemötta.

Öppenhet

Equmeniakyrkan Söderhamn vill vara en öppensinnad, inkluderande gemenskap och en mötesplats som bejakar mångfald och utgår från en vi-mentalitet snarare än ifrån ”vi och dom.” Vi är övertygade att sann öppenhet förutsätter ödmjukhet, ärlighet, ömsesidig respekt och en lyssnande inställning där vi alla har något att lära oss i mötet med varandra. Vi vill vända oss från det exklusiva mot det inkluderande och tillsammans växa i förståelse, mognad och kärlek. I detta kan alla höra hemma, olikheter omfamnas, och alla bidra i demokratisk anda, på många olika sätt utifrån egna förutsättningar.

Helhetssyn

Equmeniakyrkan Söderhamn vill ge uttryck för en helhjärtad tro som eftersträvar att förändra och göra världen bättre. Vi kan inte föreställa oss tro avskild från gärningar eller någon slags rättfärdighet överhuvudtaget förutan rättvisa. Vi ser inte rättevisefrågor, socialt engagemang, aktivism och fredlig kamp som något slags bihang till ”det andliga arbetet” utan hävdar snarare att allt hänger ihop i en enda integrerad helhet. Därför engagerar vi oss i, samlar och samarbetar med många eldsjälar i en mängd olika hjärtefrågor – oavsett vad det är som driver var och en i sitt engagemang i olika ändamål.

Hoppfullhet

Equmeniakyrkan Söderhamn vill stå för en positiv människosyn och en hoppfull grundinställning. Dömande och nedvärdering av vår nästa hör inte hemma i vår kyrka. Vi vill istället utgå ifrån och bejaka det goda i var och en. Vi vill lyfta fram allas inneboende resurser samtidigt som vi vill vara ödmjuka inför våra egna tillkortakommanden. Vi vill omfamna brustenhet med omsorg, medmänsklighet och hopp.

”Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.”
– 1 Korinthierbrevet 13:13