Barn och ungas deltagande

Enligt Equmeniakyrkans förbönskalender ber vi idag för Moldavien.

Den 6 och 7 december arrangerades MR (Mänskliga Rättigheter) – dagar i Göteborg. Temat var i år: Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!

Ett tema som är högaktuellt i och med att vi i flera delar av världen kan se en negativ demokratisk utveckling, där mänskliga rättigheter inskränks och det demokratiska utrymmet för civilsamhället, där ibland kyrkan minskar eller stängs. Förutsättningarna att utöva rättigheter är mycket ojämlika. Diskriminering och ökande klyftor är ett hot mot demokratin och under Coronapandemin har dessa trender stärkts.

Barn och unga har inte rösträtt men oavsett det är de en del av det demokratiska samhället och ska ha inflytande över beslut som rör dem själva. Men hur säkerställs barn och ungas demokratiska deltagande och hur kan de ges möjlighet att vara med och forma det samhälle som de och kommande generationer ska leva i?

I en värld där demokratin och de mänskliga rättigheterna ifrågasätts blir kunskap och förmågan till kritiskt tänkande avgörande för dess överlevnad. Skolan, folkbildningen och civilsamhället, där ibland ungdomsorganisationer har alla viktiga uppdrag att skapa förutsättningar för att varje individ aktivt skall få delta i samhället. Idag är sociala medier ett centralt och viktigt redskap för att ge fler möjlighet att delta i demokratiska processer, yttra sina åsikter, protestera och organisera sig.

Equmeniakyrkans samarbetsorganisation i Moldavien, Beginning of Life (BoL) arbetar aktivt med frågor som rör demokrati och inflytande. En utgångspunkt i deras arbete är att arbeta för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. I detta ligger att arbeta för att unga människor skall få kunskap om orättvisor som finns i samhället och redskap att arbeta mot dem.

BoL har ett nära samarbete med skolan och har tillsammans med dem bla tagit fram utbildningsmaterial. BoL är också aktiva i sociala medier och nu under Coronapandemin, då många har varit tvungna att isolera sig, gå i skolan och arbeta hemifrån har BoL tagit steg framåt när det gäller digitalisering. Med stöd från bla Equmeniakyrkan har BoL byggt en studio i huvudstaden Chişinau.

Från studion sänds bland annat ”The Puzzle Show” Равноценные (likvärdig) som är innovativt utformat för att bryta stereotypa mönster och inbjuda till reflektion om bla kvinnors och mäns lika värde. Showen leds av, två unga kvinnor, Ana och Katya som på ett kreativt sätt utmanar människor i ledande positioner med frågor som de och andra unga människor ställer.

Här kan ni se ett avsnitt i ”The Puzzle Show”. Tyvärr har vi ännu inte fått detta program översatt till svenska men programmet kan ändå ge en känsla för hur det är utformat. I denna talkshow medverkar förutom programledarna också Ruslan Stanga som arbetat som senior rådgivare till premiärministern i frågor som rör social utveckling, länk:

https://youtu.be/-HqSpEqpQzo

/ Anna Carin P Stenbeck, Internationell Handläggare