Equmeniakyrkan 10 år

2021 var året då Equmeniakyrkan fyllde 10 år vilket uppmärksammandes på många olika sätt. Här kan du se den stora jubileumskonserten i efterhand och det finns också en sammanställning av de lite större händelserna i vårt samfunds 10-åriga historia.

Equmeniakyrkan firade 10 år med en livesänd jubileumskonsert med Samuel Ljungblahd.

Tidslinje över Equmeniakyrkans 10 första år

2011 – Den nya kyrkan bildas!

Ett välsignat år då vi kunde besluta om en ny kyrka med arbetsnamnet Gemensam Framtid! 

bildandet 2011
Christian Alsted, Karin Wiborn och Göran Zettergren

2012

Kyrkoledare utses

En enig kyrkokonferens väljer Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm till den nya kyrkans ledartrio. Med sina olika gåvor kompletterar de varandra i det arbete som väntar.

”Lägga rälsen medan vi åker”

Ett motto den första tiden då ledning, medarbetare och församlingar prövar sig fram mot ny organisation, grunddokument, vision och tusen detaljer.

2012 bildandet kyrkoledare
Sofia Camnerin, Olle Alkholm och Lasse Svensson väljs till den nya kyrkans ledartrio.

2013

Kyrkokonferensen – Namnet Equmeniakyrkan fastställs, regioner bildas och regionala kyrkoledare utses

Närmare 800 ombud möts till kyrkokonferens i Karlstad maj 2013, för att bland annat besluta om namn på kyrkan. Ungdomsförbunden bildade redan 2007 en federation, Equmenia. Kyrkokonferensen vill genom namnet dels bekräfta de steg som barn- och ungdomsrörelserna tagit i den ekumeniska processen, dels den centrala betydelsen som barn- och ungdomsrörelsen har i kyrkans liv. Läs mer här.

2013-Namnet

Det nya VI

”En kyrka för alla” – är en viljeinriktning som ofta upprepas i sökandet efter det nya VI. Även orden: Med bibeln i ena handen och dagstidningen i den andra – en kyrka som säger ifrån, har varit bärande strategi för processen att skapa enhet och visa vad den nya kyrkan vill vara. Ett annat sådant inslag är att skapa regionala rådslag som viktiga mötesplatser för samtal, samsyn och vikten av att tänka EN kyrka.

Internationellt

Hoppets tid – tema för årets internationella insamling ”Vi tror på Guds tid, möjligheternas tid. Vi får hoppas för den som tappat hoppet, vi får vara med och skapa hopp och framtidstro där det verkar hopplöst. Tillsammans fortsätter vi hoppas, på skydd och trygghet, på rättvisa och fred, på ett liv med mening och en tro som bär”.

Exempel Syrien – Insamlingen får stort gensvar under året och vi får följa Salam Hanna som organiserade mat- och hygienpaket till tusentals människor som drabbats av inbördeskriget i Syrien.

Salam Hanna organiserade mat- och hygienpaket till tusentals människor i Syrien.

2014

Styrdokument – Mission som förvandlar världen

Dokumentet ”Mission som förvandlar världen” tas fram som underlag för samtal i församlingarna om bland annat vikten av att kyrkan är del av Guds mission, en sammanhållen mission, att arbete nationellt och internationellt hör ihop. Boken med samma namn med ett 30-tal berättelser från samarbetsländerna produceras och sprids.

Mission som förändrar världen
Boken ”Mission som förvandlar världen” blir klar.

Styrdokument – Tro, dop, gemenskap samt Gudstjänst

Två viktiga remisser skickas till församlingarna under året för att söka en gemensam grund utifrån ledorden följa, möta, tjäna och processen med ny kyrkohandbok fortsätter. Hur ser guds mission ut i vår tid? Vi reflekterar och ber över vägen vidare för att se vilka gåvor Equmeniakyrkan fått att förvalta.

Vägledningsåret

Vägledningsåret genomförs för första gången. Ambitionen är att ge särskilt stöd till de pastorer och diakoner som är nya i sin tjänst. Stödet ges bland annat genom handledning, retreat och personliga besök.

2014 Vägledningsåret
Vägledningsåret 2014

Rötter och vingar

Regionala medarbetardagar för alla anställda anordnas med tema tro och identitet som lockar många medarbetare.

2015

Tre prioriterade områden för kyrkan är arbetet med flyktingar och nya svenskar, det internationella arbetet samt satsningar på att utveckla församlingar och att få dem att växa.

Nya svenskar

Parallellt med stora förändringar i asylpolitik och antal asylsökande, växlar Equmeniakyrkan upp arbetet för dessa grupper och anställer fyra regionala samordnare. Den profetiska rösten synliggörs inte minst genom att antalet församlingar som erbjuder mötesplatser för nya svenskar mer än fördubblas. (START 80 MÅL: 160 UTFALL: 250)

nya svenskar 2015
Många mötesplats för nya svenskar öppnar.

Pionjärresan

10 deltagare med olika erfarenheter och teologiska perspektiv reser bl a till England tillsammans. Det leder till en dröm om 50 nya församlingar och en ny strategi för församlingsgrundande (som sedan beslutades 2016). Samtidigt är själva resan tillsammans ett mål i sig; att olika perspektiv får stötas och blötas i gemenskap omkring den avgörande frågan om hur evangeliet kan få ta gestalt i nya former och på nya platser i vårt land.

2016

Frimodig evangelisation, samhällsengagerad diakoni och försonande gemenskap sammanfattar kyrkans gemensamma uppdrag att gestalta Guds mission.

Gudstjänstwebben

Med den nya webbplatsen, anpassad efter kyrkoåret, markeras att gudstjänst, musik och kreativa uttryck hänger ihop. Den kan inspirera och utveckla gudstjänst och andra samlingar och bidra till att göra den nya handboken mer tillgänglig. En plats där församlingar också kan dela idéer och texter.

Gudstjänstwebben
Gudstjänstwebben lanseras.

Ekumenik

Efter några år av samtal beslutas om en överenskommelse med Svenska kyrkan.

Juluppropet – för en human flyktingpolitik

Kyrkornas gemensamma aktion för opinionsbildning genomförs på initiativ bland annat av Equmeniakyrkans kyrkoledare och i samverkan med Sveriges kristna råd. Uppropet samlar nära 80 000 underskrifter.

juluppropet 2016
Juluppropet 2016

2017 

Markusåret 

Läsåret 2017–2018 blir en gemensam satsning med Equmenia kring Markusevangeliet. Statistik visar att bibelläsandet i Sverige går ner och Markusåret kom till för att bryta den trenden. På många platser ordnas lunchandakter, smågruppssamtal, temadagar etc vilket bidragit till att öka bibelläsandet, fördjupa tro och stärka gemenskap. Gensvaret blev stort och upplevdes av många som värdefullt vilket ledde till ett gemensamt tema även under 2019–2020.

markusåret 2017 dykning

Ny konferens och konsensusmetoder  

 En ny form av kyrkokonferens med program som tydligare än tidigare vänder sig till alla åldrar genomförs i Vårgårda. I förhandlingarna införs fullt ut konsensusmetoderna, som de flesta upplever som en positiv förändring och som ger ökad delaktighet.

Religionsfrihetsutbildning i Centralasien 

I slutet av året genomförs en utbildningskonferens i Centralasien för kristna från de fem centralasiatiska länderna och Azerbajdzjan. De kristna i dessa länder utsätts för diskriminering och ibland för ren förföljelse. Utbildningen ger kunskap om den lagliga rätt de har att utöva sin tro enligt de internationella konventioner som deras regeringar är bundna av. Samtal förs om hur de kristna där och representanterna från Sverige, Europa och det internationella samfundet kan verka för ökad religionsfrihet.

2018

Vårgårda möte

Mitt under slutspurten av valkampanjerna 2018 kommer Sveriges partiledare till Vårgårda och samtalar om politik och framtidsfrågor för Sverige och världen. Alla större svenska morgontidningar och tv-kanaler uppmärksammar utfrågningarna.

Ungdomsledarutbildningen

Ungdomsledarutbildningen arrangeras för första gången 2017 – 2018. Utbildningen är en viktig del i kyrkans arbete för att stärka ungdomsledarna i deras arbetssituation och drivs tillsammans med Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola.

Ungdomsledarutbildningen 2018
Deltagarna i ungdomsledarutbildningen 2018

Nicaragua

I sista numret av medlemstidningen Equmen rapporteras om åtta pastorer i ett område med landskonflikt i Nicaragua. Bybor har förlorat sina odlingar och lever i rädsla för konstanta hot om våld. Pastorerna är viktiga själavårdare för både barn och vuxna, men också som rådgivare kring odling och miljö. De flesta av dem har studerat på Moravakyrkans teologiska seminarium som får stöd från Equmeniakyrkan. Antalet församlingsmedlemmar har mer än fördubblats på två år.

2019

Kyrkohandbok 

Arbetet med Equmeniakyrkans första kyrkohandbok avslutas och kyrkokonferensen beslutar att anta den.

Klimatfasta och Grön kyrka

Många församlingar anordnar särskilda aktiviteter med klimat som tema. Kyrkokonferensen genomförs med klimatsmart inriktning. Facebookgruppen ”Equmeniakyrkan klimat/hållbarhet” nådde nära 1000 medlemmar under året.

Nätverket Grön kyrka lanseras som en möjlighet för församlingar som vill arbeta mer aktivt med frågan om miljö och klimat och lära och dela med andra. Under året ansluter sig cirka 60 församlingar. 

Till jordens yttersta gräns – nytt temaår 2019/2020 

Temaåret uppmuntrar till fördjupad bibelläsning och samtal om texter ur Apostlagärningarna och lyfter fram frågor om internationell mission samt klimat och hållbarhet. Förutom andaktsboken finns material för gudstjänst, bibelstudier, rollspel m.m. som stöd för församlingarnas växt och utveckling.  

2020

Pandemi

Pandemin ställer krav på nya sätt att mötas och på digital utveckling i församlingarna. Kyrkans DNA ligger i gemenskapen men pandemin har också gett positiva erfarenheter att ta lärdom av inför framtiden. Den enorma utmaning som klimatsituationen ger behöver vi ta på allvar och nu har vi lärt oss att det går t ex att minska resandet.

För det internationella arbetet har den digitala utvecklingen under 2020 varit positiv. Exempel på det är ett digitalt möte på initiativ av en av samarbetskyrkorna i Kongo Kinshasa (CEC) för att nå fram till ett nytt samarbetsavtal.

Församlingsutvecklingsprocesser

Nästan 130 processer är aktiva, varav ett 20-tal är helt nya för året. Svårigheten att mötas under Coronapandemin har gjort att arbetet saktats in eller helt pausats. Samtidigt ställs viktiga frågor till församlingarna kring syfte och innehåll som blir intressanta att följa upp när mer av verksamheterna kan återgå till det ”normala”. 28 församlingsplanteringar är igång vid årets slut (målet 2025 är 50 nya församlingar)

Kyrkoledarval och digital kyrkokonferens

Den digitala kyrkokonferensen har nästan 1200 deltagare varav drygt 700 ombud. Det är fler än normalt. På kyrkokonferens väljs två nya biträdande kyrkoledare, Karin Wiborn och Joakim Hagerius. Kyrkoledare Lasse Svensson väljs om för en ny period.

Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius
Kyrkoledare Lasse Svensson, biträdande kyrkoledare Karin Wiborn och Joakim Hagerius. Foto: Peter Hoelstad