Vi söker en diakon

En diakon är ”handen mellan kyrka och samhälle”, och de diakonala behoven är idag skriande. Vittnesbörd och tjänst/ord och handling, båda är lika viktiga. En församling blir trovärdig först om samhället ser att vi gör nytta för de som mest behöver det. Diakonin är vårt uppdrag och utmaningen i den tid vi lever i.

Att det diakonala uppdraget leds av en diakon är ur kallelsesynpunkt självklart. Djupast sett i en diakons kallelse ligger att SE människan, att se behoven.

I en större församling där man har möjlighet till ett arbetslag har diakonen det arbetsledande ansvaret att synliggöra, fördela, uppmuntra och inspirera de diakonala uppgifterna och behoven.
I vissa församlingar som önskar nå ut i samhället kan en diakon mycket väl fungera som församlingsföreståndare. Diakonens tjänst ligger inte i konkurrens till pastorns tjänst utan är ett komplement, likaväl som det finns pastorer med diakonal inriktning så finns det diakoner med pastoral inriktning.

En diakon kan inte viga då de inte har vigselbehörighet och en diakon har inte heller tystnadsrätt och måste alltså vittna i rätten om sådana krav ställs. Jämfört med en pastor har diakonen också en kortare och en helt annan utbildning som inte är lika teologiskt inriktad. Men istället har diakonen fått annan kunskap i sin utbildning, kunskap som inte pastorn har och som kan hjälpa en församling att nå nya människor och stärka församlingens roll i samhället. Diakonutbildningen är en påbyggnadsutbildning, således finns det en social, pedagogisk eller vårdutbildning i botten.

Det är också viktigt att inte hålla fast vid en förlegad bild av diakonens tjänst såsom enbart hembesök hos äldre, sjukbesök och liknande. Dessa är naturligtvis också angelägna uppgifter men allteftersom behoven i samhället ändras så ändras även diakonens uppgifter och det är av största vikt att våra församlingsdiakoner möter de behov som finns i samhället idag och kan vara de spjutspetsar som de är tänkta att vara, allt för att nå ut med budskapet om Guds kärlek.

Har din församling behov av att veta mer om vad en diakon gör/diakonens utbildning/ vad diakonens tjänst innebär eller om hur man anställer en diakon, ta då kontakt med din regionala kyrkoledare och boka in ett samtal eller ett besök i er församling. Ni kan även få hjälp av regional kyrkoledare att kalla en diakon som kan komma och berätta.

Vi har flera diakoner i Equmeniakyrkan som längtar efter att komma i tjänst!

Saker som är bra att veta om ni söker en nyutbildad

I början på oktober andra läsåret träffar diakonkandidaterna tillsammans med pastorskandidaterna de regionala kyrkoledarna två kvällar efter varandra. Då är även handläggaren för medarbetarfrågor samt kontaktläraren för pastorer och diakonhandläggaren med.

Målsättningen är att varje diakonkandidat under de här kvällarna ska få en rekommendation på en specifik diakontjänst. Sedan står det diakonkandidaten fritt att söka den rekommenderade tjänsten eller någon annan tjänst som verkar mer intressant eller rätt.

Inför dessa kvällar är det viktigt att församlingarna tagit kontakt med sin regionala kyrkoledare och noga beskrivit vilken profil man önskar att den kommande medarbetaren ska ha.

Vilken ansökningstid bör man ange i en annons?

Det är viktigt att ansökningstiden för diakontjänsten är anpassad så att diakonkandidaten kan söka tjänsten efter att de träffat de regionala kyrkoledarna i början på oktober. Därför kan det vara lämpligt att sätta t.ex. 1 november som sista ansökningsdag i annonsen. Då kan församlingen få ansökningar både från blivande diakoner och diakoner som varit ute i tjänst en tid.

Kan församlingen ta direkt kontakt med en diakonkandidat som man vill anställa?

Vi avråder församlingar från att ta direkt kontakt med diakonkandidaterna, men kan naturligtvis inte hindra det.

Det är önskvärt att alla diakonkandidater får tjänst. Antagningsnämnden har bedömt dem som lämpliga och Equmeniakyrkan har satsat resurser på att de ska få en så bra utbildning som möjligt. Ibland är det kanske inte alls den mest kände diakonkandidaten som kan göra bästa jobbet, utan istället kan det finnas någon mindre känd som passar perfekt för tjänsten och som kan bli det bönesvar församlingen längtar efter.

Har församlingen bättre chanser att få en nyutbildad diakon om man hör av sig till diakonhandläggaren?

Svaret är nej. Det är de sju regionala kyrkoledarna som bevakar församlingarnas behov och önskemål. Diakonhandläggarens uppgift är att bevaka diakonkandidaternas önskemål och lyssna in deras kallelse och gåvor. När de regionala kyrkoledarna och diakonhandläggaren möts i början på oktober nämns alla önskemål från församlingar och tillsammans har man då en helhetsbild som gör att man kan ge lämpliga rekommendationer.

Måste diakonkandidaten följa den rekommendation man fått?

Nej något sådant krav finns inte. Det är bara en rekommendation och inget annat. När de blivande diakonerna träffat de regionala kyrkoledarna i början på oktober får de information om alla lediga diakontjänster och de är fria att i ett enskilt samtal med respektive kyrkoledare fråga mer om en tjänst som de inte rekommenderats.

Gör diakonkandidaten praktik i den församling där hon/han anställs?

Nej någon sådan praktikperiod finns inte. Istället får församlingen och diakonkandidaten komma överens om hur och när de ska träffas. Om det är möjligt kan den blivande diakonen komma på besök i samband med t.ex. planering.

När kan den blivande diakonen börja sin anställning?

Det mest vanliga är nog att diakonkandidaten börjar i mitten på augusti.

Kan man få en nyutbildad diakon även om man börjar annonsera först i november?

Ja, det kan man. Det är inte säkert att vi lyckas hitta tjänster att rekommendera till alla i samtalen mellan de regionala kyrkoledarna och diakonkandidaterna i början på oktober. Det är inte heller säkert att de rekommendationer som getts leder till anställning. Både församlingen och diakonkandidaten kan i någon fas av förhandlingarna välja att säga nej till fortsatta samtal. Då gäller det för diakonkandidaten att söka en ny tjänst.

Även när en församling börjar söka diakon efter att de regionala kyrkoledarna träffat de blivande diakonerna är det lämpligt att ta kontakt med den regionala kyrkoledaren.

Blir det annorlunda att anställa en nyutbildad diakon nu när vägledningsåret införts?

Tillvägagångssättet är precis detsamma som förut. Men det sker en förändring till det bättre genom att den nyutbildade diakonen får mer stöd och vägledning under det första året i tjänst. Därmed får också den anställande församlingen ett stöd som inte tidigare funnits. Efter vägledningsåret sker ordinationen som då blir en angelägenhet för hela den församling där diakonen är anställd.
Under vägledningsåret kan den nyutbildade diakonen titulera sig diakon och använda diakonskjorta. Diakonsmycket ges vid ordinationen.