Beslutsprocess vid bildandet av ny kyrka 1-5 juni 2011

Observera

Denna text publicerades första gången den 17 februari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

– och konsekvenser av detta

 

Presidierna för styrelserna i de tre samfunden och GF-styrelsen har diskuterat förutsättningarna, beslutsprocessen och konsekvenserna för hur olika frågor lämpligast bör hanteras i samband med bildandet av en ny gemensam kyrka. Nedan beskrivs de olika delarna.

.

Beslut om kyrkobildande under konferenserna 2011
I resonemang och beslut i bl a gemensamma presidierna, i GF-styrelsen och planeringskommittén för de gemensamma delarna av konferenserna 2011 har följande bild utkristalliserats av hur besluten ska hänga ihop under konferensdagarna i juni 2011:

I steg 1 fattar varje kyrkosamfunds konferens för sig de nödvändiga besluten inför bildandet av ny kyrka. Besluten i respektive konferens formuleras utifrån 2009 års konferensbeslut om avsiktsförklaring och under 2009 och 2010 genomfört förberedelsearbete.

I steg 2 samlas de tre kyrkosamfundens församlingar till ett bildarmöte (konstituerande möte) för att gemensamt bilda den nya kyrkan, anta grunddokument, välja kyrkoledare och kyrkostyrelse mm.

I steg 3 återupptar de tre kyrkosamfundens konferenser sina förhandlingar var för sig och fattar nödvändiga konsekvensbeslut utifrån besluten under bildarmötet. Dessa konsekvensbeslut måste beredas i öppen inbördes kommunikation men bygga på de förhållanden som gäller inom respektive samfund.
.

Församlingarnas anslutning till den nya kyrkan
Alla församlingar med anslutning till/tillhörande Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan inbjuds att bilda den nya kyrkan.

Vid positivt principbeslut anses alla kallade församlingar vara medlemsförsamlingar i den nya kyrkan. Församling som inte önskar tillhöra den nya kyrkan kan begära utträde.

De rekommenderade församlingsstadgar som funnits med i remissmaterialet föreslås bli föremål för ytterligare bearbetning under 2011/12 i samråd mellan kyrkostyrelsen och församlingarna med sikte på att ett förslag ska finnas för ställningstagande i kyrkokonferensen 2012.

Församlingarna i bildarsamfunden blir medlemmar med sina gällande stadgar men bör anpassa sina stadgar så att de anger att församlingen tillhör den nya kyrkan och ansluter sig till kyrkans grunddokument (Teologisk grund och stadgar).
.

Bevarad anslutning till vissa av bildarsamfunden
Metodistkyrkan i Sverige kommer inte att finnas kvar som en del av United Methodist Church efter centralkonferensens beslut i oktober 2012. Hur omställningsorganisationen därefter ska formas utreds vidare.

Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan kan inte upplösas omedelbart av administrativa skäl utan måste finnas kvar som juridiska personer med uppgiften att ta ansvar för överföring och omställning under en så kort period som möjligt innan respektive samfund definitivt kan upplösas. Det innebär att församlingarna måste kvarstå i dessa samfund för att vara med och ta ansvar för beslut om avveckling och överföring, välja styrelse och revisorer, bevilja ansvarsfrihet etc under omställningsperioden.
.

Dubbelanslutning till andra samfund
På samma sätt som nu kan en församling även fortsättningsvis vara ansluten till både den nya kyrkan och ett eller flera andra samfund som gemensam församling.
.

GF-kyrkans regionala närvaro
Styrelsen för Gemensam framtid har beslutat att inför bildarmötet i juni 2011 lägga fram förslag på arbetssätt och tidplan för utvecklingsarbetet med GF-kyrkans regionala närvaro. Arbetet med GF-kyrkans regionala närvaro samordnas med equmenias motsvarande arbete.

Fram till dess GF-kyrkans regionala närvaro är klarlagd uppmanas nuvarande distrikt inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan att samordna sig och utveckla kontakterna med GF-kyrkans alla församlingar.

Enligt uppdrag

Elisabeth Englund Lars Dalesjö
Ordförande Metodistkyrkans kyrkostyrelse Ordförande Baptistsamfundets missionsstyrelse
Ulf Hållmarker Per Rydwik
Ordförande Missionskyrkans kyrkostyrelse Ordförande GF-styrelsen

..

Ladda ner texten i en PDF för utskrift >