Förtydligande om utskicket Tro, dop och medlemskap

Utskicket Tro-Dop-Gemenskap har väckt gensvar och frågor hos församlingar och enskilda, både via inlägg på bloggar, i Sändaren och direkt till teologiska kommittén. Därför vill vi här förtydliga och svara på frågor som ställts i olika forum.

Observera

Denna text publicerades första gången den 9 februari, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Remiss_220Remiss eller respons?

Utskicket Tro-Dop-Gemenskap har väckt  gensvar och frågor hos församlingar och enskilda, både via inlägg på bloggar, i Sändaren och direkt till teologiska kommittén. Därför vill vi här förtydliga och svara på frågor som ställts i olika forum.

det dokument som gick ut till församlingarna före jul utgör inget underlag för beslut i kyrkokonferensen 2014. Underlag till beslut, som möjligen kunde innebära ändringar i stadgar och andra grunddokument, behöver vara församlingarna tillhanda betydligt tidigare.

dokumentet ska inte heller ses som ett ställningstagande från teologiska kommittén utan snarare som ett sätt att bredda diskussionen i församlingarna och ge nya infallsvinklar på frågorna i sin helhet. Den respons som kommer in kommer att vägas in inför planeringen av den fortsatta behandlingen.

som ett svar på enskilda församlingars vädjan förlänger vi möjligheten att svara med ytterligare två veckor till den 15 mars. Den 10-11 mars möts teologiska kommittén till sammanträde, varvid bara svar insända före den 3 mars är möjliga att sammanfatta och lyfta in i arbetet vid detta sammanträde. Datumet 15 mars sätts för möjligheten att väga in svar som skulle kunna ge en rapport till kyrkostyrelsens sammanträde den 21-22 mars. De senare svaren hinner dock inte behandlas på samma vis då teologiska kommittén inte hinner med ytterligare ett sammanträde före kyrkostyrelsens.

vi vill dock betona att detta är en process där inlägg och svar läggs till ett pågående arbete. De församlingar och enskilda som önskar komma in med tankar och synpunkter även efter den 15 mars välkomnas absolut att göra så. Teologiska kommittén har tagit initiativ till att belysa frågor kring praxis angående tro-dop-medlemskap/gemenskap, och det arbetet avslutas inte med kyrkokonferensen 2014.

beroende på utfallen i svar kommer teologiska kommittén i sitt arbete den 10-11 mars att diskutera processen vidare. Målsättningen är att återrapportera till kyrkostyrelsen i syfte att eventuella förslag skall kunna föreslås församlingarna med övriga handlingar inför kyrkokonferensen 2015.

Vi har också fått frågor om hur svarsalternativ (A B C D) från församlingarna ska se ut. Vad förväntar sig teologiska kommittén? För att ge lite vägledning så ger vi här två exempel. De ska inte uppfattas som styrande, utan som just exempel:

”Vi tycker att alternativ A är det bästa förslaget. Det är viktigt att människor får tillfälle att säga ja till Jesus och ta ett eget ställningstagande. Det är pastorns uppgift att aktualisera medlemskap för dem som ännu inte tillhör församlingen. Tillsammans tar vi ansvar för tjänst och vittnesbörd.”

eller

”Vi tycker att alternativ D är det bästa förslaget. I vår husgrupp frågar vi inte så mycket efter om man vill bli medlem, som om vi vill följa Jesus och vara hans lärjungar. Det fungerar bra hos oss. Ibland kommer det någon pastor och undervisar, men oftast läser vi Bibeln själva och ber för varandra.”  

Hans Andréasson
teologiska kommittén

Sofia Camnerin
biträdande kyrkoledare