Information från kyrkostyrelsens beredningsgrupp inför kyrkoledarvalet

Observera

Denna text publicerades första gången den 5 november, 2019. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

För en månad sedan avslutades nomineringsperioden, sedan dess har beredningsgruppen arbetat intensivt med kontakter och de första intervjuerna.

Av de 59 nominerade är det 29 som vill ställa sig till förfogande vilka samtliga redan är intervjuade. Beredningsarbetet fortsätter nu med bland annat urval inför fortsatta samtal och intervjuer.

Öppenhet och demokrati

Kyrkostyrelsen och beredningsgruppen tar tacksamt emot frågor och reflektioner kring processen och vägen fram till valet vid kyrkokonferensen i Malmö 2020.

Kyrkostyrelsens arbete utgår från hur den demokratiska processen beskrivs i stadgarna. Genom beslut vid kyrkokonferensen 2019 gavs församlingarna möjlighet att nominera även till tjänsterna som biträdande kyrkoledare, vilket inte varit möjligt tidigare. Engagemanget har varit stort och nomineringarna många.

Flera av de nominerade och de som ställt sig till förfogande har uttryckligen bett att få vara anonyma i processen. Av olika skäl kan eller vill de inte gå ut med sitt namn. Det kan handla om befattningar och tjänster som de nu står i, eller mer personliga skäl.

Kyrkostyrelsen har varit tydlig och öppen med det förtroende som finns för Lasse Svensson som kyrkoledare. Han är därför kyrkostyrelsens huvudkandidat för ytterligare en period. Församlingarnas nomineringar visar också att det finns ett tydligt stöd för Lasse.

Kompetenser och profil

Kyrkostyrelsen har tagit fram en kravprofil för det gemensamma ledarskapet, som utgör underlag för intervjuer och det fortsatta rekryteringsarbetet. Det är en samlad profil för kyrkoledaren och de två biträdande tillsammans. Krav och kompetensprofilen kompletterar det som står om dessa tjänster i Equmeniakyrkans stadgar och Teologisk grund. Vi har också tacksamt tagit emot förslag och reflektioner från församlingar kring behov och ledarskapsfrågor.

I profilen nämns bland annat att de tre tillsammans ska
  • Besitta andlig mognad, vishet och teologiskt djup
  • Vara bärare av Equmeniakyrkans identitet, profil och Teologisk grund
  • Värna om hela kyrkans djup och bredd, måna om de unga i kyrkan och Equmenia
  • Se och förstå församlingarnas olika behov
  • Ha erfarenhet av och kännedom om internationellt arbete och ekumeniska sammanhang
  • Besitta goda färdigheter som ledare med förmåga att samla och leda hela kyrkan
  • Våga fatta nödvändiga och ibland obekväma beslut
  • Vilja leva i och verka för både förnyelse och fördjupning

Kyrkoledaren har det yttersta ansvaret, men verkar tillsammans med de biträdande kyrkoledarna i ett gemensamt ledarskap. I sökandet och rekryteringen blir därför den samlade profilen, kompetensen och förmågan att fungera i ett gemensamt ledarskap mycket viktig. Det samlade ledarskapet ska kunna leda vår kyrka framåt, fördjupa, urskilja det väsentliga och leva i nära kontakt med församlingarna, med samtiden och lyssna till vad Gud kallar oss till.

Kyrkostyrelsen och beredningsgruppen

Beredningsgruppen, som kyrkostyrelsen utsett inom sig, arbetar operativt med urval och intervjuer. Viktiga beslut längs vägen – och förstås det slutgiltiga beslutet om vilka som ska läggas fram till konferensen – fattas av hela kyrkostyrelsen.

Välkomna att fortsatt höra av er med frågor och medskick
mejl: kyrkoledarval2020@equmeniakyrkan.se

Var med och bär arbetet i bön och omtanke.

Varma hälsningar med önskan om Guds välsignelse
Kerstin Torkelsson Enlund, ordförande i beredningsgruppen