Kompletterande information inför bildarmötet

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 maj, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

I de handlingar som tidigare skickats ut inför bildarmötet fanns inte alla förslag med, eftersom de inte var klara vid tiden för tryckning. Under de senaste veckorna har återstående förslag blivit klara och delges alla församlingar genom detta brev.

Vi vill också påminna alla om den information som fanns med i kallelsen till bildarmötet i december:

”Varje församling har rätt att sända ett ombud till bildarmötet. Eftersom det vid detta tillfälle inte finns några antagna stadgar som kan tillämpas har styrelsen för Gemensam framtid beslutat att denna princip ska gälla vid bildarmötet.”

.

Punkt 11. Val av kyrkoledare

Arbetet med att forma alla förutsättningarna för en ny kyrka inför bildarmötet 4 juni 2011 har pågått under en längre, däribland val av kyrkoledare. En del argument talar för att den nya kyrkoledaren borde finnas med i arbetet redan från start för att kunna vara med och forma arbetet i den nya kyrka som håller på att växa fram, också för att på ett tydligt sätt kunna signalera att nu börjar något nytt. Det finns också argument som talar för att vänta med att föreslå den framtida ledaren tills beslutet om en ny kyrka har fattats och konturerna har klarnat.

Kyrkoledningens uppgifter under det år som ligger närmast framför oss kommer på många sätt skilja sig från de kommande årens arbetsuppgifter. Det kommer under det första året till stor del att handla om ett fortsatt etableringsarbete, och det finns mycket som talar för att vikten av kontinuitet i processen och god förankring i och nära samarbete med de tre stiftarsamfunden kommer att vara avgörande. Det handlar också om att den ledning som ska träda till nu behöver lägga ner mer tid och kraft än vad som är rimligt för en person och en ny person.

Genom att skjuta på valet av kyrkoledare ges en betydligt bättre möjlighet för församlingar och tänkbara kandidater att vara delaktiga inför det föreslagna kyrkoledarvalet 2012, då det är tydligare vad den nya kyrkan är och hur den på bästa sätt bör ledas. Arbetet med rekryteringen och utformningen av kyrkoledarfunktionen kan då ske under stor öppenhet. Det finns också möjlighet att under året som kommer överväga frågan om delat ledarskap. På detta sätt tar vi till vara på mångfalden, hållbarheten och kontinuiteten i den pågående processen, samtidigt som vi skapar möjlighet att verkligen kunna tänka nytt kring ledarskapet för den nya kyrkan inför ett kommande kyrkoledarval.

För att leda arbetet under etableringsåret tillsätter den valda kyrkostyrelsen en interimistisk kyrkoledning som styrelsen för Gemensam Framtid förbereder. Arbetet omfattar tre centrala om-råden som kommer att utvecklas redan under första året för att ge smak och färg av den nya kyr-kan, strategiska inriktningar och prioriteringar, utvecklingsarbete i regioner och församlingar, den framtida organisationen och etableringen i ekumeniska centret i Alvik, och mycket annat.

Styrelsen för Gemensam Framtid har i förberedelserna för en interimistisk ledning konstaterat att den bör bygga på erfarenhet av den tidigare processen med ytterligare ett år som kommer att kräva extra mycket av både kyrkostyrelse och personal. Det förslag som GF-styrelsen förbereder åt den nya kyrkostyrelsen är att nuvarande anställda i GF tillsammans med en arvoderad ordförande utgör den interimistiska ledningen med bistånd från samfundsledarna i nuvarande samfund.

Styrelsen för Gemensam framtid föreslår bildarmötet

att beslut om Kyrkoledare skjuts till Kyrkokonferensen 2012

.

Punkt 14. Val av ordförande för kyrkostyrelsen

Valberedningen har utifrån sin presenterade lista (sid 23–27 i Bildarmöteshandlingarna) kommit fram till följande förslag.

Valberedningen föreslår bildarmötet

att till ordförande för kyrkostyrelsen för ett år välja Ann-Sofie Lasell, Gävle

.

Punkt 15. Val av kyrkostyrelsen

Valberedning har fastställt sitt förslag på ledamöter och mandattider. Presentation av ledamöterna finns på sid 23–27 i Bildarmöteshandlingarna.

Valberedningen föreslår bildarmötet

att välja följande ledamöter på angivna mandattider:

Tre år:
Miriam Carlsson, Göteborg
Helena Högberg, Brålanda
Sven Mannervik, Täby
Andreas Möller, Fagerås
PG Persson, Göteborg

Två år:
Gunilla Andersson, Alingsås
Hans Andreasson, Sandviken
Sanna Boij, Sollentuna
Christer Jonsson, Emmaboda
Per Rydwik, Linköping

Ett år:
Lars Dalesjö, Helsingborg
Karin Kopparmalms, Vilhelmina
Malin Ljungdahl, Stockholm
Pär Axel Sahlberg, Kungsbacka

.

Vi ser fram emot en konferens och bildarmöte i gemenskapens tecken och ett tydligt avstamp för framtiden – Gud gör oss djärva.

Styrelsen för Gemensam Framtid

.

Brevet som PDF >
Bildarmöteshandlingarna hittar du här >