Publicerat 

Kyrkohandbok

 

Kyrkohandboken

Ladda ner förslag till Kyrkohandbok (kyrkokonferensen 2019)

Ladda ner provupplagan (2016) som pdf.

(Du kan även ladda ner revisionen av kyrkohandboken.)

Gudstjänstwebben

Med anledning av den nya kyrkohandboken finns även ett gudstjänstverktyg på webben.

Gå till Gudstjänstwebben.

Första utgåvan

Här kan handboken laddas ner som pdf

Handboken kan beställas hos Nya Musik

Detta följebrev skickas ut tillsammans med handboken

Rättigheter och källförteckning

Texter och böner har skrivits och tagits fram av handbokskommitténs ledamöter. Källorna är främst bibeln, den kristna kyrkans långa gudstjänsttradition och Equmeniakyrkans bildarsamfunds handböcker. Några böner och moment är med tillstånd hämtade ur boken Byggstenar för gudstjänst. Idéer och material för gudstjänstförnyelse (Svenska Missionskyrkan och Verbum förlag 2004).

s. 54 – Nattvardsbön inspirerad av veckomässan på Överås.
s. 57 – Nattvardsbön …ett enda bröd och en enda mänsklighet… skriven av Olov Hartman, publicerad med tillstånd.
s. 63 – bön ”Gud som visar sitt ansikte…” skriven av Thomas Kazen, publicerad med tillstånd.
s. 175-178 Ursprungsversion formulerad av Catarina Lindgren, publicerad med tillstånd.

Ansvarig för arbetet med kyrkohandboken och ordförande för kyrkohandbokskommittéen är Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan. Projektledare och sekreterare är Hans Andreasson, pastor i Kanalkyrkan i Sandviken.

Kontaktuppgifter kyrkohandbokskommittén »

Om arbetet med kyrkohandbok fram till juni 2016 »

Utfört arbete och tidplan »

omslagGudstjänster av särskild anledning – remiss del två

Den andra remissdelen inför den kommande kyrkohandboken för Equmeniakyrkan gäller gudstjänster av särskild anledning. Här tillfrågas i första hand medarbetare med god vana att leda dessa gudstjänster att besvara en elektronisk remiss. Spontana svar får lämnas av den som vill.

Remisstiden är satt mellan den 1 juni och den 30 september 2015.
Läs mer »

Remiss – del ettremiss_Kyrkohandbok_WEB200

Kyrkohandbokskommittén inom Equmeniakyrkan har tagit fram en remisstext för gudstjänsten. Ett representativt urval av församlingar har tillfrågats och bejakat uppdraget att komma in med remissvar. Här öppnas tillfället för församlingar, medarbetare och enskilda att läsa materialet. Ladda ner det här nedan eller beställ en papperskopia via hans.andreasson@equmeniakyrkan.se
Den som vill inge spontana svar på remissen behöver göra detta före den 31 augusti 2015.

Remissen kan skrivas ut i två versioner. Det är endast färgen på framsidan som skiljer dem åt!
Ladda ned remissen (lila framsida) här »
Ladda ned remissen (vit framsida) här »

 

Motstånd och förvandling

Gudstjänst på självförverkligandets marknad
Lagom till Kyrkokonferensen i Göteborg kom rapporten ”Motstånd och förvandling. Gudstjänst på självförverkligandets marknad” med Åke Jonsson som redaktör.
Boken ger en spegling av förutsättningarna inför kyrkohandbokskommitténs arbete fram till de båda remisser som nu är på gång inom Equmeniakyrkan och beskriver den kristna gudstjänsten ur en rad perspektiv.

Den största delen utgörs av artiklar utifrån de föreläsningar som hölls i samband med kommitténs hearing på THS den 11 oktober 2013. Två av artiklarna beskriver hur ordinarie gudstjänst och gudstjänst av särskild anledning firas i Equmeniakyrkans församlingar utifrån den enkätundersökning som genomfördes 2013 och sammanställdes våren 2014. Därutöver har ett antal författare bidragit med kompletterande artiklar för att bättre tydliggöra helheten.

Boken är utgiven av Marcus förlag och i samverkan med Tro och Livs skriftserie. Den kan erhållas direkt från förlaget, via THS eller via Equmeniakyrkans medarbetarförbund.”