Nominering av regionala kyrkoledare

I Kyrkokonferensen 2019 skall två nya regionala kyrkoledare väljas. Dels för region Väst då Tomas Hammar går i pension och dels i region Nord då Lena Bergström övergått till annan tjänst inom Equmeniakyrkan.

Paragraf 15. 2 I Equmeniakyrkans stadgar lyder:
För varje region skall finnas en regional kyrkoledare med det uppdrag som anges i Teologisk grund. Den som är ordinerad för tjänst inom Equmeniakyrkan kan utses till regional kyrkoledare. Regional kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med regionernas förtroenderåd. Inför val av regional kyrkoledare kan Equmeniakyrkans församlingar inom regionen lämna förslag till kyrkostyrelsen senast sex månader före den konferens då valet skall ske. Regional kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare två perioder om fyra år.

Stadgan föreskriver att församlingar inom regionen nominerar men vi har haft som praxis att låta alla församlingar inom Equmeniakyrkan nominera till alla regioner – en praxis vi håller fast vid nu också.

Din församling inbjuds här att inkomma med er nominering senast den 31 oktober 2018. Personen som ni nominerar behöver inte vara tillfrågad men måste uppfylla ovan stipulerade krav. Skicka in er nominering till info@equmeniakyrkan.se.

Därefter kommer en nationell arbetsgrupp under ledning av undertecknad tillsättas av kyrkostyrelsen och denna kommer samarbeta med en referensgrupp ur respektive regionala förtroenderåd. Denna arbetsgrupp kommer sedan lägga fram ett förslag för Kyrkostyrelsen som i sin tur föreslår kandidaten för val i kyrkokonferensen i Jönköping i maj 2019.

Att välja ledare inom kyrkan är en stor, viktig och helig uppgift. Ta uppgiften att nominera på allvar. Ta med frågan i församlingens förbön och lyssna efter helig Andes ledning i dessa viktiga frågor.

Lasse Svensson
Kyrkoledare