Övergångslösning i kyrkoledarfrågan

Observera

Denna text publicerades första gången den 29 april, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Vi förbereder en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. I uppdraget till styrelsen för Gemensam Framtid ingick att föreslå den nya kyrkans kyrkoledare.

GF-styrelsen har fått flera goda namn på möjliga framtida kyrkoledare. Ett omfattande arbete har sedan gjorts för att finna den nu mest lämpade ledaren för den nya kyrkan. Vi har dock under arbetets gång utmanats av vad innebörden i förnyelse av ledarskapet innebär. Det har också blivit tydligare att kyrkoledaruppgiften under det första året är unik, och att kontinutiet i processen samt förankring i stiftarsamfunden är av största vikt just nu. För att ge tid för att utveckla tankarna kring ett förnyat ledarskap, och samtidigt ge tillräckliga resurser för kyrkoledaruppgiften under det första året lägger vi följande förslag.

.

Våra förslag i sammanfattning

  • Beslut om Kyrkoledare skjuts till Kyrkokonferensen 2012.
  • Arbetet med rekryteringen och utformningen av kyrkoledarfunktionen bör ske under stor öppenhet under året.
  • När ny kyrkoledare utses av Kyrkokonferensen 2012 formas den framtida ledningsstrukturen för den nya kyrkan.
  • GF-styrelsen förbereder en interimistisk central ledningsfunktion för 2011-2012 som tillsätts av den nya Kyrkostyrelsen och kommer att utgöras av 3-5 personer med god förankring i den pågående processen och som speglar kyrkans bredd.
  • Arbetet med den nya kyrkan måste ske i nära kontakt och samarbete med de tre nuvarande samfunden vars samfundsledare kommer att finnas med i en utökad ledningsfunktion.

.

Arbetet med Kyrkoledare

Nu pågår arbetet med att forma också alla andra förutsättningarna för en ny kyrka inför bildarmötet 4 juni 2011. En del argument talar för att den nya kyrkoledaren borde finnas med i arbetet redan från start för att kunna vara med och forma arbetet i den nya kyrka som håller på att växa fram, också för att på ett tydligt sätt kunna signalera att nu börjar något nytt.

Men det finns också argument för att vänta med att föreslå den framtida ledaren tills beslutet om en ny kyrka har tagits och konturerna har klarnat. Kyrkoledningens uppgifter under det år som ligger närmast framför oss kommer på många sätt skilja sig från de kommande årens arbetsuppgifter.

Det kommer nu till stor del handla om ett fortsatt etableringsarbete och det finns mycket som talar för att vikten av kontinuitet i processen och god förankring i och nära samarbete med de tre stiftarsamfunden kommer att vara avgörande. Det kan också handla om att den ledning som ska träda till nu behöver lägga ner mer tid och kraft än vad som är rimligt för en person och en ny person.

Samtidigt ger detta en betydligt bättre möjlighet för församlingar och tänkbara kandidater att vara delaktiga inför kyrkoledarvalet 2012 då det är tydligare vad den nya kyrkan är och hur den på bästa sätt bör ledas.

Det finns också möjlighet att under året som kommer överväga frågan om delat ledarskap. På detta sätt tar vi till vara på mångfalden, hållbarheten och kontinuiteten i den pågående processen, samtidigt som vi skapar möjlighet att verkligen kunna tänka nytt kring ledarskapet för den nya kyrkan inför det kommande kyrkoledarvalet.

GF-styrelsen har därför beslutat att föreslå att valet av ny kyrkoledare skjuts till kyrkokonferensen 2012.

GF-styrelsen förbereder nu tillsättandet av den samlade ledningen under det första året. Arbetet omfattar etableringen i ekumeniska centret i Alvik, den framtida organisationen, strategiska inriktningar och prioriteringar, tre centrala områden som kommer att utvecklas redan under första året för att ge smak och färg för den nya kyrkan, utvecklingsarbete i regioner och församlingar för den förändringsprocess vi står och mycket annat.

Arbetet kommer att ske i nära samarbete med de tre samfundens operativa ledningar i övrigt.

Vi gör något nytt – tre samfund bildar en ny kyrka – och vi tar vara på den vilja och kompetens som finns i de nuvarande strukturerna liksom bredden i våra kyrkor. Tillsammans utvecklar vi den nya kyrkan till en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

.

Arbetet under 2011-2012

Ledningsgruppen formar arbetssätt och -former under det första året, tillsammans med Kyrkostyrelsen. Vi behöver dels fortsätta informations- och inspirationsarbetet som samlar röster och synpunkter för den nya kyrkans innehåll och arbetssätt och tillse att församlingarna får energi för sitt eget förnyelsearbete; samverkan lokalt för uppdraget att följa Jesus, församlingarnas inriktning för att möta nya behov och målgrupper och det ständigt pågående arbetet med att fördjupa tjänst, gemenskap och vittnesbörd. De tre samfundens personal, centralt och regionalt, behöver samordnas och organiseras i den nya gemenskapen och ett centralt kansli byggs upp i Alvik i en bred ekumenisk miljö. Detta kommer att kräva god samordning med de tre stiftarsamfundens ledningar avseende bl.a. kommande verksamhets- och personalövertagande.

Ledningsgruppens personal bär uppdraget tillsammans men bör arbeta komplementärt för maximal kontaktyta såväl in i den nya kyrkan som utåt i ekumeniskt och samhälleligt ansvarstagande.

I Ledningsgruppens ansvar ligger också att förbereda frågan om struktur, innehåll och utformning för den framtida Kyrkoledaren. Det bör övervägas om det är önskvärt med ett delat ledarskap och hur det i så fall utformas och förbereds. Samtalet om rekrytering och utformning bör ske under stor öppenhet och inbjuda till mångas goda bidrag i den processen.

.

Nominerade kandidater till Kyrkoledare

De nu nominerade kandidaterna till Kyrkoledare kvarstår inför arbetet med rekrytering inför Kyrkokonferensen 2012. Under året ges möjlighet till nya nomineringar från församlingarna på basis av de förslag som Kyrkostyrelsen lägger fram. Val sker under Kyrkokonferensen 2012 i enlighet med stadgeenliga mandatperioder. Om ett delat ledarskap föreslås bör stadgarna ändras.

 

Arbetet för en ny gemensam kyrka

GF-styrelsen och många församlingar runt om i landet arbetar nu för att finna formerna för en förnyad, aktiv och attraktiv kyrka i hela landet. Tillsammans möter vi utmaningar som stimulerar oss för ett liv i djupare ansvarstagande och efterföljd till kyrkans enda Herre. Vi har unika möjligheter att tänka nytt, klokt och ansvarsfullt för att bygga vidare på våra tre samfunds traditioner och utmanas av Jesus och samtiden.

Arbetet har skett delvis under stor tidspress, samtidigt som allt annat pågår som vanligt i kyrkor och församlingar. Det stora engagemanget i samband med remissarbetet, personal i regionalt och centralt arbete, alla våra församlingar och i GF-styrelsen inspirerar oss. Vi lär oss mycket av varandra och av de erfarenheter vi nu samlar. Vi behöver varandra till en förnyad kallelse och trohet för vårt uppdrag och den mångfald som ryms i våra kyrkor är en stor tillgång.

GF-styrelsen beklagar att inte allt kunnat presenteras inom given tidsram men menar att de förslag som nu lämnas väl svarar mot de behov som den fortsatta etableringsprocessen rymmer.

.

Vi tackar för förbön och engagemang.

 

För styrelsen för Gemensam Framtid

Per Rydwik
ordförande