Information om personuppgiftsbehandling

Om personuppgiftsbehandling i samband med Kyrkokonferensen 2020.

Observera

Denna text publicerades första gången den 21 februari, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Equmeniakyrkan flagga

Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ge dig information om den personuppgiftsbehandling som Equmeniakyrkan (org.nr. 252004-7131) är personuppgiftsansvarig för i samband med genomförande av kyrkokonferensen.

Den här informationen omfattar inte behandling av personuppgifter som sker inom Equmeniakyrkans övriga verksamhet.

När du anmäler dig till Equmeniakyrkans Kyrkokonferens hanterar vi dina personuppgifter för att administrera din anmälan, informera om och genomföra kyrkokonferensen, säkerställa församlingarnas demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt följa upp och administrera efterarbete. Kompletterande information kan också samlas in från tillhörig församling, till exempel fullmakt med namn och församlingstillhörighet som behövs för ombudsgranskning.

Uppgifterna hanteras med stöd i fullgörande av det avtal som ingåtts i samband med anmälan, och sparas endast så länge det är nödvändigt efter avslutad Kyrkokonferens för att kunna fullfölja återstående skyldigheter. Uppgifter om anhöriga hanteras med stöd i berättigat intresse. Hälsouppgifter hanteras med stöd i samtycke, och raderas snarast efter genomförd Kyrkokonferens. Uppgifter för uppföljning, utvärdering och statistik och hanteras med stöd i berättigat intresse tills de kan anonymiseras. Bilder och filmer som tas för dokumentation och kommunikation hanteras med stöd i berättigat intresse.

Deltagarlista med namn, funktion och församling, samt vissa bilder och filmer kan komma att arkiveras som uppgift av allmänt intresse.

Skyldigheter enligt annan lag

Utöver vad som beskrivs ovan kan vi behandla personuppgifter när vi är skyldiga för att tillmötesgå annan lag, tillvarata Equmeniakyrkans rättsliga intressen, uppmärksamma bedrägeri och säkerhetsproblem eller vid begäran från myndighet. Exempel på lagstiftning som kan bli aktuell enligt ovan är bokföringslagen och avtalslagen. När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig förpliktelse. Dessa uppgifter lagras för den tid lagen kräver, vilket i många fall kan vara upp till 10 år.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Dina uppgifter används endast för Kyrkokonferensens ändamål och Equmeniakyrkans egen verksamhet. Vi säljer, hyr eller lämnar aldrig ut uppgifter till företag eller andra organisationer för andra ändamål än vår egen verksamhet. De medarbetare på Equmeniakyrkan som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

För att vi ska kunna genomföra en bra och säker Kyrkokonferens, hålla en säker och effektiv behandling och erbjuda relevanta tjänster kommer dina uppgifter hanteras av andra samverkansparter på vårt uppdrag, så kallade personuppgiftsbiträden. Som exempel IT-tjänster, tryckerier, betaltjänstleverantörer, distribution, restauranger och hotell. Då är Equmeniakyrkan fortsatt ansvarig och dessa biträden ingår ett avtal med oss så att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet omfattar.

Utöver biträden kan uppgifter till följd av samverkan, lagkrav eller en tjänst som du begärt, delas med mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga. Som exempel studieförbundet Bilda, banker och betaltjänstleverantörer eller försäkringsbolag.

Dina rättigheter

Om någon uppgift är inaktuell eller felaktig har du rätt att få uppgifterna ändrade. Vill du få en uppgift raderad gör vi det, om det inte finns särskilda skäl att behålla uppgiften. Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke, eller invända mot behandling som vi utför med stöd i berättigat intresse och intresseavvägning.

Equmeniakyrkan       info@repet.eu           08-5800 31 69

Om du ändå tycker att vi missköter hanteringen av dina uppgifter har du rätt lämna klagomål till myndigheten Datainspektionen. Möjlighet att lämna klagomål samt mer information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida.

Datainspektionen       www.datainspektionen.se    08 – 657 61 00

Ladda ned Personuppgiftspolicyn här