Pressmeddelande: Ytterligare steg mot en ny gemensam kyrka

Observera

Denna text publicerades första gången den 28 mars, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Pressmeddelande 2011-03-28

Metodistkyrkans i Sverige, Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans styrelser ser med glädje och tacksamhet på allt det arbete som utförs och hur hela processen mot en ny gemensam kyrka går framåt. Styrelserna ställer sig bakom grunddokumenten (teologisk grund och kyrkostadgar), som styrelsen för Gemensam framtid lagt fram som förslag inför bildandet av den nya kyrkan. Samfundsstyrelserna delegerade med förtroende förslagsmandatet om namnet på den nya kyrkan till GF­-styrelsen.

Metodistkyrkans i Sverige, Svenska Baptistsamfundets, Svenska Missionskyrkans och föreningen Gemensam Framtids styrelser har under helgen samlats på Lidingö. Detta för att bereda frågor inför respektive samfunds årskonferens samt bildarmötet för den nya kyrkan vilka alla kommer att hållas under Kristi Himmelfärdshelgen 2011. Samtalen fördes i god ton med tillförlitlighet till den pågående processen och de kommande besluten. Förslagen på teologisk grund och kyrkostadgar var väl genomarbetade och endast några mindre förändringar gjordes. Dessa grunddokument blir nu underlag för de beslut som ska tas i respektive konferens och i bildarmötet. Dessutom fastställdes förslag på vilka beslut som bör tas i respektive konferens och vilka som ska beslutas om i bildarmötet och vem som lägger förslag på vad. Samfundsstyrelserna beslutade som en konsekvens av detta att delegera förslagsrätten för den nya kyrkans namn till GF‐styrelsen. GF‐styrelsen har redan tidigare föreslagit namnet Equmeniakyrkan, vilket därmed också kommer bli det förslag som läggs till bildarmötet. Det bearbetade förslaget till grunddokument kommer att publiceras på hemsidan www.equmeniakyrkan.se runt den 1 april. Därefter kommer handlingarna att skickas ut till alla församlingar.

Under dagarna har GF‐styrelsen också presenterat sitt arbete utifrån den givna uppdragsbeskrivningen. Styrelsen presenterade bland annat den strategiska plattformen, förslaget på verksamhetsplan och budget för första året.  Styrelsen rapporterade också att arbetet med kyrkoledarfrågan har varit intensivt och visat sig kräva mer tid än vad GF‐styrelsen hade hoppats och haft som ambition. Inriktningen är nu att presentera ett förslag under april månad.

Som avslutning på det gemensamma mötet uppmanades vi alla, enskilt och som församlingar, att be för det fortsatta arbetet och för processen fram till besluten. De tre nuvarande kyrkoledarna inneslöt oss alla i bön och välsignelse.

För mer information:

Per Rydwik, ordförande
013‐37 11 57
lasse.svensson@gemensamframtid.se

Lasse Svensson, processansvarig
031‐788 00 40
per.rydwik@gemensamframtid.se

Pressmeddelandet som PDF >