Together towards life

Publicerat 

Det är Guds mission – inte vår

Kyrkornas Världsråds centralkommitté antog ett nytt dokument om mission och evangelisation med flera radikala formuleringar för någon vecka sedan. Sofia Camnerin, som är ledamot i KV, skriver här om det positiva nytänk som det ger uttryck för – och hoppas många församlingar i Gemensam Framtid vill vara med och läsa och reflektera kring det.

Ett nytt spännande Missionsdokument (Together towards life: mission and evangelism in changing landscapes) om mission och evangelisation har precis tagits emot av Kyrkornas Världsråds centralkommitté. Nu är det upp till kyrkorna att läsa och reflektera.

Stor bredd bakom

Sveriges Kristna Råd har för avsikt att översätta dokumentet till svenska redan under nästa år. Hösten 2013 möts alla Kyrkornas Världsråds ombud till generalförsamling och då kan dokumentet bli formellt antaget. Det är kommissionen för Mission och Evangelisation (The Commission on World Mission and Evangelism, CWME) som arbetat fram dokumentetHär finns representanter för Kyrkornas Världsråds 350 medlemskyrkor. Här finns bl a representanter för baptister, lutheraner, anglikaner, ortodoxa, reformerta –  och dessutom finns såväl pentekostala som katolska representanter i kommissionen. Det är denna bredd som gör dokumentet extra spännande och vitalt.

Fördjupa missionsteologin

Dokumentet är viktigt då det så tydligt syftar till att fördjupa teologin kring mission och evangelisation, dess begrepp och inriktningar, men även dess praktik. Det tar sin utgångspunkt i den förändrade och föränderliga omvärlden. Här finns formuleringar om en förnyad Andens mission som börjar i Guds hjärta och i den treenige Gudens kärlek, som flödar genom hela mänskligheten och hela skapelsen. Mission beskrivs inte som något vi gör, utan något vi deltar i. Mission är ett utflöde ur Guds hjärta – som slår för världen.

Frälsning också ekologisk rättvisa

Det görs tydliga markeringar att hålla ihop sociala och andliga perspektiv och verksamheter. Här finns radikala formuleringar om att jorden och våra kroppar ska omvandlas genom den helige andens nåd, tillika uttalanden om ekologisk rättvisa. I texten står exempelvis att ekologisk rättvisa inte kan separeras från frälsning och att frälsning inte är möjlig utan att allt liv på jorden respekteras.

I dokumentet finns en stor tydlighet om kyrkans självklara uppgift att evangelisera. Målet är hela världens frälsning. Kyrkan är kallad att dela det glada budskapet till alla som inte har hört och sett. I evangelisationen är inkarnationen, Jesu död och uppståndelse tydlig, utan att Guds frälsande nåd därmed begränsas.

Proselytism bekämpas

Samtidigt finns utsagor om att evangelisation inte ska vara proselytisk – i den meningen att med tvingande eller aggressiva metoder försöka omvända andra och därmed utöva maktmissbruk. Här finns också tydliga kopplingar till Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld, den så kallade ”globala uppförandekoden för mission” som har getts ut av Kyrkornas Världsråd, Påvliga rådet för interreligiös dialog och Evangeliska världsalliansen. Finns att läsa på svenska här »

Som kristna och kyrka är vi alltid kallade att lyfta fram marginaliserade människor och deras livsvillkor. Jfr 1 Kor 1:18-31.  Målet är en mission, där kyrkor över hela världen, med frimodighet och glädje ger sitt bidrag, till det som i stor och för oss ofattbar mångfald utgör Guds mission i världen.

Sofia Camnerin
biträdande kyrkoledare Gemensam Framtid

Här kan du läsa dokumentet »