Utvärdering av kyrkoledarvalet 2019/2020

Arbetet med utvärderingen av kyrkoledarvalet 2019/2020 har genomförts av PA Sahlberg under hösten. Resultatet presenterades för kyrkostyrelsen vid sammanträdet 5-6 december.

Rapporten spänner över flera olika fält:
  • Demokrati – kunskap, perspektiv, praxis och modeller
  • Vår identitet och särart som kyrka – konsensus
  • Hur vi i praktiken uttyder vår kyrkosyn – ömsesidigt beroende och tillit
  • Valprocesser och demokratisk praktik
  • Stadgarnas utformning
  • Ledningsfunktionen i kyrkan

I de fem avsnitten belyses demokratin, val och process, analys, den genomförda undersökningen samt förslag till kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen har tacksamt tagit emot genomlysningen och förslagen och kommer att återkomma med beslut om olika åtgärder. Styrelsen har särskilt noterat att det finns behov av att se över frågor om kyrkoledning och gemensamt ledarskap, skrivningarna i stadgarna samt att tydliggöra ordningar och former vid kyrkoledarval.