Nathan Söderbloms minnesfond

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen.

Fonden välkomnar ansökningar från medlemmar i alla svenska kyrkor och kristna samfund. Stipendiernas antal och storlek beror på fondens avkastning och varierar från år till år. Stipendier kan sökas för att täcka kostnader för materialinsamling, andra studieresor, publiceringskostnader samt deltagande i internationella ekumeniska kurser, konferenser och seminarier.

Information och ansökan

Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd. Förvaltningsnämnden (styrelsen) är ekumeniskt sammansatt med Svenska kyrkans ärkebiskop som ordförande. Du hittar mer information och ansöker om stipendiet hos Sveriges Kristna Råd.

Prioriterade områden

Ett särskilt ansvarsområde för fonden är att ge stipendier för Graduate School of Ecumenical Studies och andra kurser vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz, som drivs av Kyrkornas Världsråd. Fonden prioriterar också ansökningar som vid sidan av ekumenisk relevans har en uttalad inriktning mot fredsfrågor.

Stipendierna är personliga och kan inte överlåtas. För grupper erfordras individuell ansökan från varje deltagare. Anslag till organisationer beviljas endast i undantagsfall. Beslut om stipendierna fattas vid fondens årsmöte i april. Stipendierna utlyses i regel före januari månads utgång med sista ansökningsdag 28 februari.

Inriktning

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond utlyser stipendier avsedda för:

  • Studier vid Ecumenical Institute i Bossey, Schweiz
  • Forskning och studier inom ekumenikens område
  • Deltagande i internationella ekumeniska seminarier och konferenser